Szczecin
Technikum
Technikum Morskie i Politechniczne - P_Technik logistyk
Nazwa oddziału

 P_Technik logistyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

 Geografia

Opis

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

 

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących 
z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta, oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania,  musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem. 

 

KWALIFIKACJE

 

Uczniowie w trakcie nauki w technikum logistycznym  mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

K1 - SPL.01. Obsługa magazynów  - egzamin odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności organizowania prac magazynowych, stosowania zasad optymalizacji i przechowywania zapasów oraz zasad przyjmowania i wydawania towarów. Potrzebne są również umiejętności sporządzania dokumentów przepływów towarów oraz dobór urządzeń do transportowych czynności magazynowych. Uczeń decyduje o doborze kanałów dystrybucji produktów i kontrahentów.

 K2 - SPL.04 . Organizacja transportu – egzamin odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej w technikum 4-letnim lub pod koniec pierwszego semestru klasy piątej w technikum 5-letnim.

Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności stosowania przepisów prawa związanych 
z transportem i obrotem handlowym oraz standardy identyfikacji ładunków. Odpowiednie ustalenie ceny usługi transportowej oraz dobór środków technicznych i technologii przeładunkowych w transporcie. Uczeń sporządza dokumentację w języku polskim i obcym. Potrafi pracować w zespole i utrzymuje prawidłowe kontakty interpersonalne w zespole, jak i w kontaktach z klientami.

 

CERTYFIKATY

 

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz uzyskała wykształcenie średnie, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  - dyplom technika.

 

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

 

- język angielski zawodowy,

- podstawy logistyki,

- organizacja prac magazynowych,

- gospodarka magazynowa,

- zabezpieczanie majątku,

- obsługiwanie klientów i kontrahentów,

- planowanie procesów transportowych,

- organizowanie procesów transportowych,

- dokumentowanie realizacji procesów transportowych.

 

ZADANIA ZAWODOWE ABSOLWENTA

 

Celem kształcenia w zawodzie technik logistyk jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,

- zarządzania zapasami,

- organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,

- zarządzania gospodarką odpadami,

- planowania i organizowania prac związanych z procesami transportowymi.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW

 

Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu. Technicy logistycy projektują, organizują 
i odpowiadają za efektywność działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji. Jako pracownicy średniego szczebla wykonują szereg zadań o charakterze zarówno operacyjnym, jak i kierowniczym. Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta. Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych.