Szczecin
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - P- 1 pre-IB - "przygotowująca do programu matury międzynarodowej"
Nazwa oddziału

 P- 1 pre-IB - "przygotowująca do programu matury międzynarodowej"

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Biologia

Dodatkowe wymagania

 Pisemny i ustny sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych

Opis

Klasa 1 „pre IB”

przygotowująca do podjęcia nauki w klasie z MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ

(International Baccalaureate Diploma Programme)

 

Zasady naboru dla kandydatów do klasy pre-IB są niestandardowe. Każdy kandydat do klasy pre-IB oprócz przestrzegania standardowych procedur rekrutacji ma obowiązek:

1.    złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły zawierające wśród wybranych klas klasę 1 pre-IB od 9 maja 2019 r. (czwartek) do 22 maja 2019 r. (wtorek), do godziny 15.00.

2.    przystąpić do części pisemnej i ustnej sprawdzianu kompetencji językowych
z języka angielskiego.

Szczegółowy opis sposobu przeprowadzania naboru znajduje się w Załączniku Nr 1 do ZASAD REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych.

Zainteresowanych bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z tym załącznikiem.

 

O programie

 

Klasa 1 oraz 2 pre-IB

 

Proces uczenia się i nauczania w tym okresie nastawiony jest na ogólny rozwój ucznia jako osoby dociekliwej, zarówno w środowisku szkolnym, jak i poza szkołą, cechującej się 10 atrybutami ucznia IB (Leaner Profile Attributes), typowymi dla wszystkich szkół IB.

Pragniemy, aby nasi uczniowie potrafili  łączyć wszelkie źródła informacji i rozwiązań oraz odkrywać związki między wiedzą zdobytą w szkole a otaczającym światem. Będziemy kłaść nacisk na rozwijanie indywidualnych zdolności każdego ucznia. Każdy uczeń będzie miał możliwość zaprezentowania swoich zainteresowań oraz umiejętności uczenia się i samo-organizacji.  Ponadto młodzież będzie miała możliwość poznawania kultury, tradycji i historii własnego narodu oraz zrozumienia i szacunku dla innych kultur.  Szczególny nacisk chcemy położyć na kształcenie umiejętności komunikacji, czyli jasnego wyrażania poglądów i uczuć w języku ojczystym i językach obcych, ale także umiejętności słuchania innych i zauważania zmian oraz potrzeb innego człowieka. W procesie kształcenia pragniemy przenieść akcenty z nauczyciela-wykładowcy na dociekliwość i poszukiwanie wiedzy przez samego ucznia.

Ważnym elementem edukacji w klasie 1 pre-IB będzie  angażowanie uczniów w prace społeczne, wolontariat oraz wszelkie formy aktywności na rzecz społeczności klasowej, szkolnej, lokalnej.

 

W trakcie nauki w klasie pierwszej i drugiej uczniowie:

·         realizują obowiązkowe zajęcia edukacyjne zgodnie z ramowym planem nauczania:
j. polski, j. angielski, j. niemiecki, filozofia (w pierwszej klasie), historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości (w drugiej klasie), geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa (w pierwszej klasie), religia/etyka,

·         zapoznają się z założeniami programu IB DP,

·         biorą udział w warsztatach z teorii wiedzy (Theory of Knowledge),

·         dokonują wyboru sześciu przedmiotów (po jednym z każdej grupy przedmiotowej) do dalszej realizacji w klasie trzeciej i czwartej.

 

Wszyscy uczniowie i rodzice mogą korzystać z pomocy i konsultacji indywidualnych
z koordynatorem programu oraz doradcą zawodowym. Chcemy w ten sposób ułatwić uczniom wybór przedmiotów i poziomów zgodnie z ich zainteresowaniami.

 

Klasa 3 oraz 4 IB

 

Program Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma Programme) to dwuletni cykl kształcenia młodzieży, oferujący możliwość indywidualnego rozwoju zdolności oraz realizację marzeń każdego ucznia. Program pozwala nie tylko zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności, ale również pomaga uczniom dokonywać trafnych, życiowych wyborów. Program realizowany jest w języku angielskim w dwóch ostatnich latach szkoły ponadpodstawowej.

 

Uczniowie uczą się sześciu przedmiotów, wybranych przez siebie w klasie pre-IB według zasady:

·  3 lub 4 przedmioty realizowane są na poziomie Higher Level (6 godz. tygodniowo),

·        pozostałe 3 lub 2 przedmioty na poziomie Standard Level (4 godz. tygodniowo).

Zamiast przedmiotu z grupy szóstej (przedmioty artystyczne) uczniowie mogą wybrać dodatkowy przedmiot z grupy 2 - 4.

Oprócz tego uczniowie zobowiązani są do:

·    udziału w zajęciach teorii wiedzy (Theory of Knowledge), na których badają relacje między poszczególnymi dyscyplinami nauki oraz uczą się krytycznego myślenia,

·         udziału w programie CAS (Creativity, Activity, Service), kształtującym wrażliwość społeczną, stwarzającym możliwość rozwoju własnych zainteresowań oraz propagującym ideę wolontariatu,

·    napisania samodzielnej pracy badawczej z wybranego przedmiotu (Extended Essay), będącej przygotowaniem do samodzielnej pracy naukowej na studiach wyższych.

 

Oferta przedmiotów do realizacji przez szkoły IB jest bardzo bogata. Każda szkoła samodzielnie decyduje, które przedmioty i na jakim poziome będą oferowane uczniom w danym roku szkolnym.

 

Dotychczas nasi uczniowie wybierali:

 

Grupa 1:     język A - język polski (HL, SL),

Grupa 2:     język B – język angielski (HL, SL), język niemiecki (HL, SL, ab initio)

Grupa 3:     historia (HL, SL), geografia (HL, SL), ekonomia (HL, SL),

Grupa 4:     biologia (HL, SL), chemia (HL, SL), fizyka (HL, SL), informatyka (HL, SL)

Grupa 5:     matematyka (HL, SL)

Grupa 6:     sztuki wizualne

 

HL - Higher Level (6 godz. tygodniowo),

SL - Standard Level (4 godz. tygodniowo),

ab initio – od podstaw (4 godz. tygodniowo).

 

Sprawdzian kompetencji językowych:

Pisemny sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego zostanie przeprowadzony w auli II LO im. Mieszka I w Szczecinie w poniedziałek  27 maja 2019 r. o godz. 15.30.

 

Ustny sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego zostanie przeprowadzony w II LO im. Mieszka I w Szczecinie w dniach od 28 maja (wtorek) do 07 czerwca (piątek) 2019 r.

Szczegółowy harmonogram ustnego sprawdzianu kompetencji językowych zostanie przedstawiony w dniu przeprowadzania pisemnego sprawdzianu kompetencji językowych czyli w poniedziałek 27 maja 2019 r.

 

UWAGA:

Osoby, które nie przystąpią do obu części (pisemnej i ustnej) sprawdzianów, zostaną usunięte z listy kandydatów do klasy 1 pre-IB.

Laureaci i finaliści ogólnopolskiej olimpiady Języka Angielskiego, laureaci i finaliści Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów przeprowadzonej na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz laureaci Konkursów Języka Angielskiego organizowanych przez Kuratorów Oświaty są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i automatycznie uzyskują za każdą część sprawdzianu maksymalną ilość 100 punktów. Żeby skorzystać z tego zwolnienia laureat lub finalista ma obowiązek jeszcze przed pisemną częścią sprawdzianu (czyli do 27 maja 2019 r.) dostarczyć dyplom lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu potwierdzającą jedno z ww. osiągnięć.