Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 - P_I O - operator urządzeń przemysłu chemicznego
Nazwa oddziału

 P_I O - operator urządzeń przemysłu chemicznego

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Opis

Zawód : operator urządzeń przemysłu chemicznego.

Nauka w zawodzie trwa 3 lata, w ciągu których realizowane są zarówno przedmioty zawodowe, jak i ogólnokształcące.


Aby wytworzyć produkt, który dostępny jest na rynku np. nawóz sztuczny czy kosmetyk muszą nastąpić pewne procesy fizyko-chemiczne. Szereg procesów technologicznych zachodzących w różnego typu urządzeniach i towarzyszące im przemiany prowadzą do uzyskania produktu finalnego.

Wybierając Naszą Szkołę dołączysz do grona ludzi, którzy będą posiadać następujące umiejętności zawodowe:
• sporządzanie szkiców i rysunków technicznych części maszyn i urządzeń,
• rozpoznawanie części maszyn i urządzeń oraz określanie ich zastosowanie,
• przestrzeganie zasad eksploatacji i konserwacji maszyn i urządzeń,
• rozróżnianie silników elektrycznych i elementów instalacji elektrycznych,
• rozróżnianie elementów sterowania oraz układów automatyki w maszynach i urządzeniach,
• przestrzeganie zasad eksploatacji urządzeń automatyki przemysłowej.

Zadaniem operatora urządzeń przemysłu chemicznego jest:
• nadzorowanie pracy maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym,
• ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym,
• wykonywanie czynności związanych z pakowaniem, oznakowaniem i przechowywaniem surowców, półproduktów oraz produktów przemysłu chemicznego,
• przygotowywanie maszyn i urządzeń do konserwacji i remontów bieżących,
• wykonywanie czynności związanych z konserwacją maszyn i urządzeń oraz armatury,
• monitorowanie przebiegów procesów technologicznych przemysłu chemicznego,
• pobieranie próbek materiałów do kontroli.

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego,

Absolwenci po ukończeniu Branżowej Szkoły I st mogą kontynuować naukę
w 2 letniej Branżowej Szkole II st. uzyskując drugą kwalifikację w zawodzie
i tytuł technika.

Kandydaci dodatkowo załączają :
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy.

Operator urządzeń przemysłu chemicznego znajdzie zatrudnienie m.in. w:
- zakładach przemysłu petrochemicznego, sodowego, kwasu siarkowego, nawozów  sztucznych np. w Zakładach Chemicznych Grupy Azoty Police S.A.
- zakładach produkujących tworzywa sztuczne, włókna sztuczne, środki czystości, farby, - przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, gumowym,
- miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody,
- instytucjach naukowo-badawczych,
- laboratoriach chemicznych.