Szczecin
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - P-1 F, lingwistyczno-geograficzna
Nazwa oddziału

 P-1 F, lingwistyczno-geograficzna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Geografia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

 • Rozszerzone treści kształcenia w zakresie języka angielskiego, geografii, wiedzy o społeczeństwie.
 • Nauczanie języka angielskiego w klasie o tym profilu w systemie rozszerzonym w oparciu o autorski program. Program nauczania tego języka obejmuje nie tylko treści podręcznikowe,ale także realioznawstwo czyli wiedzę o krajach anglojęzycznych z zakresu historii, geografii i kultury.
 • Drugim językiem obcym jest język niemiecki w poziomie podstawowym.
 • Uczniowie mają także możliwość podjęcia nauki trzeciego języka obcego, włoskiego w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.
 • Planowany udział w wyjeździe edukacyjnym do Wielkiej Brytanii organizowanym w pierwszej klasie, bądź do Włoch.
 • Współpraca z Wydziałem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Zajęcia z przedmiotu wiedza o społeczeństwie odbywają się w oparciu o autorski program.
 • W ramach programu projakościowego w klasie pierwszej planowana jest realizacja dodatkowego przedmiotu "Kształtowanie przestrzeni" we współpracy z Okręgową Izbą Architektów co przygotowuje m.inn. do studiowania architektury lub urbanistyki.
 • Istnieje możliwość doskonalenia kompetencji językowych podczas spotkań młodzieży polsko-niemieckiej. Udział w projektach wynika z realizacji umowy o współpracy I LO z niemieckimi szkołami w Neustrelitz i Berlina. Projekt jest współfinansowany ze środków Euroregionu Pomerania.
 • Program profilu umożliwia uczniom w przyszłości studiowanie nie tylko na kierunkach humanistycznych takich, jak prawo, stosunki międzynarodowe socjologia, europeistyka, politologia oraz filologia angielska, ale także na
  kierunkach przyrodniczych dzięki rozszerzonemu programowi z geografii.
 • Uczniowie, realizując rozszerzenie z geografii będą mogli wybrać swoje studia spośród licznych kierunków z dziedziny nauk o Ziemi i Nauk o Morzu, nauk ekonomicznych i technicznych takich jak: geografia, oceanologia, oceanografia, geologia, geodezja, archeologia, etnografia, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna, geoanalityka i ochrona środowiska, (w Akademii Morskiej geodezja
  i kartografia morska, nawigacja), ekonomia, ekonomika turystyki, a na budownictwie i inżynierii środowiska (Uczelnie Techniczne) bardzo dobre przygotowanie z nauk o Ziemi. Uczniowie, którzy będą chcieli brać udział w Olimpiadzie Geograficznej będą mieli możliwość poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w ramach Kółka Geograficznego, gdzie realizowany jest program pracy z uczniem zdolnym pt. Edukacja Geograficzno-Geologiczna.
 • Nauka języka angielskiego odbywa się w grupach uwzględniających poziom zaawansowania językowego, po odpowiednim teście językowym przeprowadzonym na początku września.