Szczecin
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące
Zespół szkół
Adres
ul.Plac Mariacki 1, 70-547 Szczecin
Telefon
91-433-67-60
Fax
91-433-67-62
E-mail
Strona www
Dyrektor
Monika Drozd
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi na Placu Mariackim dysponuje dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi, w tym pracowniami: chemiczną, fizyczną, dwiema informatycznymi wyposażonymi w nowoczesny sprzęt komputerowy. Do dyspozycji uczniów pozostaje również przestronna czytelnia z czterema stanowiskami multimedialnymi, biblioteka szkolna z elektronicznym systemem wypożyczeń i przeszukiwania katalogów. W szkole znajdują się również: sala gimnastyczna, szkolny sklepik z bufetem oraz aula, w której odbywają się uroczystości szkolne. Na przerwach czas umila szkolny radiowęzeł. Raz w miesiącu wydawana jest szkolna gazeta "IX Wrota". Uczniowie biorą udział w wielu międzynarodowych projektach. Szczegółowe informacje, zasady rekrutacji i punktacji.

DO LICEUM PO GIMNAZJUM


Zasady punktacji

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów otrzymanych za:

I. Wynik egzaminu gimnazjalnego-maksymalnie 100 punktów:

przeliczane na punkty wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 0,2 punktów za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:

a) języka polskiego – maksymalnie 20 punktów,

b) historii i wiedzy o społeczeństwie – maksymalnie 20 punktów,

c) matematyki – maksymalnie 20 punktów,

d) przedmiotów przyrodniczych– maksymalnie 20 punktów,

e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – maksymalnie 20 punktów.

II.  Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum-maksymalnie 72 punkty:

 oceny z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

Profile klas

Przedmioty, których oceny są uwzględniane w rekrutacji

matematyczno- informatyczny (A)

język polski
matematyka
język obcy nowożytny
informatyka

lingwistyczny( B)

język polski,
matematyka,
język obcy nowożytny,
geografia

prawno-kulturowy(C)

język polski,
matematyka,
język obcy nowożytny,
historia

dwujęzyczny z językiem niemieckim(D)

język polski,
matematyka,
język obcy nowożytny,
geografia

medyczno-psychologiczny( E)

język polski,
matematyka,
język obcy nowożytny,
chemia

biotechnologiczny( F)

język polski,
matematyka,
język obcy nowożytny,
biologia

celujący — 18 punktów

bardzo dobry — 17 punktów

dobry — 14 punktów

dostateczny — 8 punktów

dopuszczający — 2 punkty

III. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem -7 punktów.

IV.  Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum -3 punkty.

V. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum-maksymalnie 18 punktów.

Są to szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione
w
Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalonym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt  8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych  zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

VI.  Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, Olimpiad dla gimnazjalistów przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim(organizowanych przez Kuratorium Oświaty) są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.


DO LICEUM PO SZKOLE PODSTAWOWEJ


Zasady punktacji

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów otrzymanych za:

I. Wynik egzaminu ósmoklasisty-maksymalnie 100 punktów:

przeliczane na punkty wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej z zakresów:

a) języka polskiego – maksymalnie 35 punktów(100% × 0,35)

b) matematyki – maksymalnie 35 punktów(100% × 0,35)

c) języka obcego nowożytnego– maksymalnie 30 punktów(100% × 0,3)

II.  Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej -maksymalnie 72 punkty:

 oceny z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

Profile klas

Przedmioty, których oceny są uwzględniane w rekrutacji

matematyczno- informatyczny (A)

język polski
matematyka
język obcy nowożytny
informatyka

lingwistyczny( B)

język polski,
matematyka,
język obcy nowożytny,
geografia

prawno-kulturowy(C)

język polski,
matematyka,
język obcy nowożytny,
historia

dwujęzyczny z językiem niemieckim(D)

język polski,
matematyka,
język obcy nowożytny,
geografia

medyczno-psychologiczny( E)

język polski,
matematyka,
język obcy nowożytny,
chemia

biotechnologiczny( F)

język polski,
matematyka,
język obcy nowożytny,
biologia

celujący — 18 punktów

bardzo dobry — 17 punktów

dobry — 14 punktów

dostateczny — 8 punktów

dopuszczający — 2 punkty

III. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem -7 punktów.

IV.  Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej -3 punkty.

V. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej -maksymalnie 18 punktów.

 Są to szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione
w
Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalonym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt  8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych  zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Oferta
Dojazd
Centrum miasta tuż obok Zamku Książąt Pomorskich.
Historia

IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi nosi imię Bohaterów Monte Cassino, które nadano jej w 1984 roku


Liceum istnieje od 1972 roku

 

Historia szkoły na pl. Mariackim sięga drugiej połowy trzynastego wieku. Już w 1263 roku rozpoczęto tu budowę kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, przy którym od XIII w. funkcjonowała Szkoła Mariacka przygotowująca do stanu duchownego. Na jej miejscu w 1541 roku Filip I utworzył fundację utrzymującą powstałe w dwa lata później Pedagogium Książęce. Pierwotnie miał to być uniwersytet, jednak za małe fundusze sprawiły, iż stało się instytucją o charakterze pośrednim między szkołą łacińską a wyższą. W wyniku wojny 30-letniej Szczecin znalazł się pod panowaniem Szwedów i wówczas nastąpił upadek szkoły. W 1667 roku władze szwedzkie rozwiązały ją i utworzyły tzw. Carolineum, które to gimnazjum wkrótce przestało funkcjonować. Większość uczniów wzięła bowiem udział w wygranej przez Prusy wojnie szwedzko-pruskiej. Z inicjatywy króla pruskiego Fryderyka Wilhelma I nastąpiła przebudowa gimnazjum w stylu neoklasycznym. Wkrótce po spaleniu się w 14.VII.1789 r. Kościoła Mariackiego przeprowadzone egzaminy końcowe wykazały, że szkoła nie spełnia wymogów akademickich i w wyniku zarządzenia z 25 stycznia 1805r., połączono ją z liceum miejskim tworząc Mariackie Gimnazjum Królewskie. W swej historii budynek ulegał licznym przebudowom. W 1830 r., ze względu na bardzo zły stan budynku szkolnego, staraniem dyrektora Kocha i ze znacznym poparciem władz miejskich, rozpoczęto budowę nowego gmachu. Projekt został wykonany przez wybitnego architekta pruskiego Schinkla. Nowy budynek był gotowy już w 1832 roku. W 1838 roku we wsi Turzyn wybudowano dla gimnazjum pierwszą salę gimnastyczną, dopiero 33 lata później sala taka znalazła się w gmachu szkoły. Ponieważ gimnazjum nie zdołało pomieścić wszystkich uczniów, w 1884 roku dobudowano jeszcze dwa skrzydła. W tej postaci, z wyjątkiem zmian wewnętrznych, budynek przetrwał do dziś. Wśród kadry profesorskiej znalazły się nieprzeciętne osobowości i znakomici uczeni m.in.: Adolf i Karol Stahr - wybitni znawcy i tłumacze literatury europejskiej XIX w., M.Grassman - jeden z twórców rachunku różniczkowego i nowatorskich rozwiązań z zakresu algebry. Niewątpliwie najwybitniejszym profesorem gimnazjum był Carl Loewe - niemiecki muzyk i kompozytor epoki romantyzmu, organista w kościele św. Jakuba, założyciel własnej szkoły muzycznej.  


Stary budynek przy Placu Mariackim został w okresie międzywojennym wyremontowany, by od 1925 do 1934 roku służyć jako siedziba szczecińskiego radia, a później, do r. 1937 korzystał z jego pomieszczeń teatr i balet, a nawet straż pożarna i Hitlerjugend. W okresie międzywojennym przeprowadzono renowację elewacji zewnętrznej budynku. Podczas II wojny światowej uległ on częściowemu spaleniu.

Od 1961 siedzibę swoją znalazła w nim Szkoła Podstawowa nr 40, a od 1966 roku także Liceum Pedagogiczne oraz Korespondencyjne Liceum Pedagogiczne dla Pracujących. 1 września 1972 roku rozpoczęło swoją działalność IX Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie. W 1976 roku na podstawie decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania, IX LO połączono z LO Zaocznym dla Pracujących im. Komisji Edukacji Narodowej. W 1977 roku nadano szkołom wspólną nazwę Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6. W tym samym roku zlikwidowano SP nr 40. W latach 1971 - 77 funkcjonowało w auli szkolnej przedszkole. Tymczasowo w 1981 roku swoją siedzibę miała tu Szkoła Podstawowa nr 37. W latach 1981 - 88 decyzją Ministra Kultury i Sztuki funkcjonowało tu także równocześnie Państwowe Liceum Muzyczne. Uczniowie tej szkoły uczyli się w "dziewiątce" przedmiotów ogólnokształcących, zaś zajęcia z przedmiotów artystycznych odbywały się w równie zabytkowym budynku Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia, przy ulicy Staromłyńskiej. Po przeniesieniu szkoły do gmachu na ulicę Staromłyńską młodzi muzycy jeszcze do roku 1992 korzystali z pomieszczeń, kadry pedagogicznej i gabinetów opieki medycznej w IX Liceum. Przyznać trzeba, że obecność artystycznie uzdolnionej młodzieży, pozytywnie wpływała na klimat szkoły.

Koła zainteresowań
Koła przygotowujące do egzaminów zewnętrznych z:
matematyki
języka polskiego
języków obcych
biologii
chemii
fizyki
historii
•    Koło informatyczne
•    Koło krajoznawczo-turystyczne
•    Koło biologiczne
•    Koło fizyczne
•    Koło języka japońskiego
•    Koło języka angielskiego
•    Koło języka angielskiego z zakresu struktur językowych.
•    Koło olimpijskie z języka niemieckiego
•    Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego i angielskiego
•    Zajęcia przygotowujące do egzaminu DSDII, DSDI
•    Zajęcia przygotowujące do egzaminu DELF
•    Koło teatralne
•    Warsztaty doskonalenia umiejętności pisania rozprawki maturalnej
•    Koło humanistyczne
•    Koło miłośników historii sztuki
•    Koło społeczno-prawne
•    Koło historyczne
•    Koło historyczno-filmowe
•    Koło filozoficzne
•    Koło gitarowe dla początkujących
•    Zespół muzyczny
•    Koło fotograficzne
•    Piłka siatkowa
•    Piłka nożna
•    Koszykówka
•    Piłka siatkowa chłopców
•    Tenis stołowy
•    Piłka siatkowa
•    Szkolne koło Caritas
Osiągnięcia

Nasi uczniowie chętnie biorą udział w olimpiadach i konkursach.  Zostają laureatami i finalistami Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych.  Najważniejsze osiągnięcia olimpijskie na przestrzeni 2010-2017:

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego- 2 laureatów, 5 finalistów

Olimpiada Biologiczna-2 laureatów, 1 finalista

Olimpiada Języka Angielskiego- 1 laureat, 2 finalistów

Olimpiada Języka Niemieckiego- 1 laureat, 3 finalistów

Olimpiada Wiedzy o Prawie- 1 laureat i 3 finalistów

Olimpiada Chemiczna-  1 laureat

Olimpiada Historyczna- 1 finalista

Olimpiada Języka Francuskiego- 1 finalista

Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów-3 laureatów, 1 finalista

Wybrane osiągnięcia z roku szkolnego 2017/2018:

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym-1 finalista

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „ PING”-1 finalista

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „ Kangur”-15 wyróżnionych

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów-3 laureatów

X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego -1 laureat i 1 finalista

X Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego-1 laureat

Bałtycki Konkurs Języka Niemieckiego -1 finalista

Konkurs Języka Angielskiego(KO)-15 laureatów i 17 finalistów

Konkurs Języka Niemieckiego(KO)-4 laureatów i 10 finalistów

Konkurs Biologiczny(KO) -1 laureat i 1 finalista

Konkurs Polonistyczny(KO)-1 laureat

Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie(KO)- 1 laureat

Konkurs geograficzny(KO)-1 laureat

Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
i Regionie-3 laureatów

X Mała Olimpiada WOS -2 laureatów

Konkurs Wiedzy o Kulturze Świata Antycznego-2 laureatów i 6 finalistów

VII Wojewódzki Konkurs Astronomiczny-3 finalistów

II Wojewódzki Konkurs Międzyprzedmiotowy w Języku Angielskim-1 laureat

Konkurs Recytatorski „ Szczeciński Parnas”- wyróżnienie

Wojewódzki Konkurs recytacji Poezji Francuskojęzycznej -1 laureat

Konkurs „ Fizyka w medycynie”-1 laureat

Konkursy organizowane przez Towarzystwo na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej:

Konkurs Biologiczny- 2 laureat i 2 finalistów

Konkurs Polonistyczny-1 laureat

Konkurs Młodego poligloty-3 laureatów

Konkurs Matematyczny-1 laureat

Tenis Stołowy dziewcząt - 2 miejsce w Mistrzostwach Szczecina Szkół ponadgimnazjalnych

Kontakty zagraniczne
Współpracujemy ze szkołami za granicą oraz realizuje projekty edukacyjne. Oto kilka najważniejszych realizowanych w ostatnim czasie:

       Współpraca z Christa - und-Scherpf Gymnasium w Prenzlau- Wieloletni projekt współpracy, w ramach którego uczniowie realizują wspólne przedsięwzięcia, uczestniczą w warsztatach, wycieczkach, oraz koncertach.

       Współpraca z Fridrich-Ebert- Schule - projekt wymiany młodzieży. Reaktywacja współpracy ze szkołą w Hamburgu, opierającej się na udziale uczniów w zajęciach lekcyjnych, w ramach których uczniowie dyskutują wcześniej przygotowaną problematykę społeczno-kulturową.

       Projekt „ Trójkąt Weimarski” Projekt w ramach którego młodzież prezentowała projekty na temat historii miasta i szkoły oraz uczestniczyła w prelekcjach mi. o średniowiecznym systemie kształcenia.

       Uczmy się z doświadczeń migracji - Chat ze światem. Projekt w języku niemieckim, który zakłada wymianę doświadczeń w ramach różnic kulturowych młodzieży z Polski, Niemiec oraz Brazylii. Projekt oparty o wykorzystanie Internetu  oraz tworzenie wspólnych projektów on-line.

       Stulecie Bitew pod Verdun i nad Sommą- projekt Stowarzyszenia MONPHI we współpracy z partnerami z Francji, Niemiec, Polski. W ramach projektu młodzież uczestniczyła w warsztatach we Francji i Niemczech, których produktem finalnym był komiks.

      Jugend Debattiert International- Międzynarodowy Projekt Goethe Institut w języku niemieckim przybliżających młodzieży problemy wynikające z różnic kulturowych.

       Projekt „ Stöhr-Kubicki” we współpracy z Kurierem  Szczecińskim i szkołą partnerską z Berlina.

Drzwi otwarte

ZAPRASZAMY DO „DZIEWIĄTKI”

30 MARCA 2019 ROKU
W GODZINACH 10.00 - 14.00

Uczniowie i nauczyciele IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie serdecznie zapraszają młodzież wraz z rodzicami i przyjaciółmi NA DRZWI OTWARTE.

Poznacie nauczycieli, przedstawimy Wam szkołę, nas samych, gabinety, w których się uczymy.Do zobaczenia

Zajęcia pozalekcyjne
Koła przygotowujące do egzaminów zewnętrznych z:
matematyki
języka polskiego
języków obcych
biologii
chemii
fizyki
historii
•    Koło informatyczne
•    Koło krajoznawczo-turystyczne
•    Koło biologiczne
•    Koło fizyczne
•    Koło języka japońskiego
•    Koło języka angielskiego
•    Koło języka angielskiego z zakresu struktur językowych.
•    Koło olimpijskie z języka niemieckiego
•    Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego i angielskiego
•    Zajęcia przygotowujące do egzaminu DSDII, DSDI
•    Zajęcia przygotowujące do egzaminu DELF
•    Koło teatralne
•    Warsztaty doskonalenia umiejętności pisania rozprawki maturalnej
•    Koło humanistyczne
•    Koło miłośników historii sztuki
•    Koło społeczno-prawne
•    Koło historyczne
•    Koło historyczno-filmowe
•    Koło filozoficzne
•    Koło gitarowe dla początkujących
•    Zespół muzyczny
•    Koło fotograficzne
•    Piłka siatkowa
•    Piłka nożna
•    Koszykówka
•    Piłka siatkowa chłopców
•    Tenis stołowy
•    Piłka siatkowa
•    Szkolne koło Caritas