Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8
Zespół szkół
Adres
ul.Portowa 21, 70-833 Szczecin
Telefon
91 44 15 162,, 91 44 15 165
Fax
91 44 15 160
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Bogusław Krzysztof Nowak
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • kucharz
  •  operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Opis

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 8 kształci w zawodach :

- kucharz

Nauka w zawodzie trwa 3 lata, w ciągu których realizowane są zarówno przedmioty zawodowe, jak i ogólnokształcące.

Czego się nauczysz? Przede wszystkim:

- planować (m.in. zakupy, jadłospis, kartę menu)
- obliczać wartości energetyczną i odżywczą produktów

- organizować (np. stanowisko pracy, pracę w zespole)

- sporządzać potrawy (zarówno te proste jak i te bardziej wyszukane)

- garnirować potrawy i naczynia, na których będą podawane

- sporządzać napoje – odżywcze, zdrowe, na ochłodę, na rozgrzanie

- sporządzać kalkulację potraw i napojów

- wydawać przygotowane potraw i napoje, dbając o ich estetyczne podanie

- współpracować z grupą.

Nabywając te umiejętności, zdobywając doświadczenie na praktykach zawodowych oraz ucząc się języka obcego - niemieckiego), masz duże szanse na znalezienie ciekawej

i dobrze płatnej pracy w Polsce jak i za granicą.


Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.

Absolwenci po ukończeniu Branżowej Szkoły I st. mogą kontynuować naukę w 2 letniej Branżowej Szkole II st.uzyskując drugą kwalifikację w zawodzie i tytuł technika.

Po ukończeniu naszej szkoły i nauki w tym zawodzie będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- przechowywanie żywności

- sporządzanie potraw i napojów

- wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Kandydaci dodatkowo załączają :


- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie,

  wydane przez lekarza medycyny pracy.

Gwarantowana praca zawodowa w:

- zakładach gastronomicznych typu żywieniowego (restauracje, jadłodajnie, bary szybkiej  obsługi, bary przekąskowe, bistro)
- zakładach gastronomicznych typu uzupełniającego (kawiarnie, herbaciarnie)
- punktach gastronomicznych (smażalnie, bufety)

- przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych.

 Możesz też się usamodzielnić i prowadzić własną działalność gastronomiczną.


- operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Opis zawodu:

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych wykonuje swoje zadania zawodowe zarówno w małych firmach, zatrudniających kilku pracowników, jak i w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Specyfika pracy operatora zależy w dużej mierze od rodzaju tworzywa sztucznego oraz przyjętej technologii jego przetwórstwa. W związku z tym operator obsługuje zarówno pojedyncze stanowiska, jak i ciągi produkcyjne. Ważną umiejętnością operatora maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych jest również rozwiązywanie podstawowych problemów pojawiających się na stanowisku pracy, które dotyczą prawidłowego funkcjonowania urządzeń.

 Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:

Warunkiem uzyskania tytułu zawodowego - operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych  jest zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Kwalifikacja: CHM.01. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Do zadań operatora maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych  należy:

  • użytkowanie maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych,
  • wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych,
  • nadzorowanie i kontrolowanie procesów produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych,
  • wykonywanie przeglądów, regulacji oraz konserwacji maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych
  • segregowanie oraz poddawanie recyklingowi odpadów technologicznych i produkcyjnych z tworzyw sztucznych
  • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w obszarze tworzyw sztucznych.

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych znajdzie zatrudnienie w:

Dzięki współpracy z zakładami z branży tworzyw sztucznych nasi uczniowie mogą realnie myśleć o zatrudnieniu w wybranym przez siebie zawodzie. Duża ilość podmiotów gospodarczych wykorzystuje w swojej działalności urządzenia związane z przetwórstwem tworzyw sztucznych, co przekłada się na dużą ilość ofert pracy.

 Kandydaci dodatkowo załączają :

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy.

Oferta
Dojazd

Dojechać do nas można autobusem linii : C, H, 56, 64, 72, 73, 77, 96, 97. Wysiąść należy na przystanku przy ul. E. Gierczak

lub na Placu Słowiańskim.

Historia
Po II wojnie światowej gospodarka rolna Pomorza Zachodniego wymagała unormowania w tym celu Zarząd Szkół Rolniczych w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa uruchomił dnia 01 września 1956r. Zespół Szkół Rolniczych w odremontowanym po koszarach wojskowych budynku z siedzibą przy ul. Portowej 21 w Szczecinie Dąbiu, której dyrektorem zostaje mgr Zbigniew Sitek. W pierwszym roku istnienia szkoły znajdowały się tam tylko dwa technika: Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Technikum Rolniczo-Łąkarskie (1956-1957). W roku szkolnym 1957/58 w wyniku reorganizacji przeniesiono z Polic do Dąbia Technikum Rachunkowości Rolnej, a z Płot Wydział Zaocznego Kształcenia Rolniczego. W roku 1959 zaczęło funkcjonować Technikum Melioracji Wodnych przeniesione do Dąbia ze Zdrojów. Od 1970 do 1983 roku działa na zlecenie Departamentu Oświaty Rolniczej Policealne Zawodowe Studium Weterynaryjne. W tymże okresie działało też Studium Melioracji Wodnych i Studium Rolnicze. Od 1984 roku zaczęła funkcjonować Zasadnicza Szkoła Rolnicza, a pięć lat później powstała Zasadnicza Szkoła Operatorów Maszyn i Urządzeń w Przemyśle Spożywczym. W 1991 r. na miejsce Technikum Rachunkowości Rolnej powołano Liceum Ekonomiczne o specjalności rachunkowość i rynek rolny, a w 1992 roku powołano Studium Ekonomiczne. Natomiast w roku 1993 uruchomiono Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji. W 1999 roku w wyniku reformy oświaty szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Nr 2, a pierwszym dyrektorem szkoły wyłonionym w drodze konkursu zostaje mgr Maria Jolanta Krzesińska. W roku 2005 powstała Szkoła Policealna Nr 4 kształcąca w kierunku technika rachunkowości i technika organizacji usług gastronomicznych. W roku 2006 w drodze konkursu dyrektorem szkoły zostaje mgr Bogusław Krzysztof Nowak, który konsekwentnie realizuje swoje założenia.
Koła zainteresowań

Koła zainteresowań :

- Koła przedmiotowe : koło informatyczne, koło turystyczne,

- Koło PCK,

- SKS - sekcja : piłka ręczna, siatkowa, koszykowa, nożna, - Aerobik.


Kontakty zagraniczne
Szkoła współpracuje z międzynarodową organizacją studencką AIEASEC organizując multikulturowe zajęcia w języku angielskim.
Osiągnięcia
- III miejsce w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Chłopców, - I i II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Piłki Ręcznej Plażowej chłopców, - IV miejsce w XI Polsko-Niemieckim Festiwalu Młodzieży Turnieju Piłki Nożnej Chłopców (zasięg międzynarodowy),
Drzwi otwarte

20 - 21 - 22 kwietnia 2022 r. w godz. 8.00 - 14.00  - "Otwarta szkoła"


17 maja 2022 r. w godz. 15.00 - 18.00  - "Dzień otwarty szkoły"


5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 kwietnia 2022 r. - spotkania online z nauczycielami

( aktualizacja terminów będzie dostępna na stronie www.zs2.szczecin.pl )
Zajęcia pozalekcyjne
Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne poprzez uczestnictwo w kołach: matematycznym, zajęciach sportowych, koło PCK.
Współpraca z pracodawcami
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. "
Zakres wiekowy
od 14 do 18 lat