Szczecin
Liceum ogólnokształcące
VIII Liceum Ogólnokształcące
Adres
ul. Andrzeja Małkowskiego 12, 70-306 Szczecin
Telefon
914893391, 914892926, 606485548
Fax
914892926
E-mail
Strona www
Dyrektor
Anna Filipczak
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
  • VIII Liceum Ogólnokształcące
  • VIII Liceum Ogólnokształcące
  • VIII Liceum Ogólnokształcące
  • VIII Liceum Ogólnokształcące
  • VIII Liceum Ogólnokształcące
  • VIII Liceum Ogólnokształcące
  • VIII Liceum Ogólnokształcące
  • VIII Liceum Ogólnokształcące
Opis

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Olimpijczyków Polskich znajduje się w centrum miasta. Od 01.09.2012 r. siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Małkowskiego 12 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Szczecinie. VIII LO jest szkołą, która może pochwalić się niemal pięćdziesięcioletnią historią swojej działalności edukacyjnej, która z roku na rok staje się coraz bardziej atrakcyjna dla absolwentów szkół podstawowych, co świadczy o rosnącej popularności „Ósemki” wśród młodzieży. VIII LO jest szkołą, w której panuje atmosfera ciepła i szacunku. W tej szkole nauczyciele traktują każdego ucznia indywidualnie, dzięki czemu wszyscy są ze sobą zżyci. Każdy nauczyciel ma niepowtarzalną osobowość, co rozwija i sprawia, że podczas zajęć lekcyjnych nie jest nigdy nudno. VIII LO ma swoją specyfikę, klasy się integrują, a każdy ma szanse na rozwój nie tylko pod względem wiedzy, ale także jako człowiek. Nasi uczniowie i absolwenci twierdzą, że VIII LO to dobry wybór na lepszą przyszłość.

GŁÓWNE CELE SZKOŁY, KTÓREJ PODMIOTEM JEST UCZEŃ, ZOSTAŁY OKREŚLONE NASTĘPUJĄCO:
• zapewnienie rozwoju uczniom zdolnym oraz dbanie o wszystkich, którzy wymagają pomocy i troski, co pozwoli wszystkim uczniom urzeczywistnić marzenia i plany życiowe; • wspomaganie rodziny w procesie wychowania człowieka kreatywnego, przedsiębiorczego i otwartego na potrzeby innych ludzi;

• zapewnienie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej. Pełne osiąganie celów szkoły jest możliwe dzięki dobrze przygotowanym oraz sprawnie przeprowadzanym zajęciom lekcyjnym i pozalekcyjnym, wspomaganym wieloma środkami dydaktycznymi aktywizującymi uczniów, którzy mogą z nich korzystać zgodnie z potrzebami. Biblioteka dysponuje lekturami szkolnymi, zbiorami multimedialnymi, sprzętem audiowizualnym i komputerami z dostępem do Internetu. Edukację matematyczną efektywnie wspomaga i uatrakcyjnia zestaw 16 kalkulatorów graficznych oraz kopiująca tablica elektroniczna. Sale lekcyjne z dostępem do Internetu. Wszystkie sale lekcyjne są wyposażone w monitory multimedialne lub tablice interaktywne. Zajęcia języków obcych w dwóch profesjonalnych laboratoriach językowych. Lekcje wychowania fizycznego odbywające się na nowoczesnym boisku szkolnym, dwóch salach gimnastycznych lub siłowni. Edukacja historyczna odbywa się w szkolnym muzeum pamiątek, gdzie zgromadzono oryginalne źródła historyczne, wykorzystywane w procesie przygotowania uczniów do matury na poziomie rozszerzonym. Do realizacji swoich zadań szkoła zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która pracuje aktywnie i z dużym poświęceniem. Młodzież pozostaje pod opieką pedagoga szkolnego i psychologa.

GWARANTUJEMY WYSOKĄ JAKOŚĆ PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINU MATURALNEGO:
• większość grona pedagogicznego stanowią nauczyciele dyplomowani;

• nauczyciele są egzaminatorami z j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, historii, matematyki, geografii, biologii, chemii, fizyki, informatyki i wos-u;

• prowadzone są dodatkowe (nieodpłatne) zajęcia przygotowujące uczniów do matury z j. polskiego, matematyki, historii, wos-u, biologii, geografii, chemii;

• uczniowie przygotowywani są do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym (indywidualizacja pracy);

• nauczyciele przygotowują uczniów do olimpiad i konkursów przedmiotowych, co daje możliwość rzetelnej i pogłębionej wiedzy, a także rozwijania zainteresowań;

• szkoła współpracuje z wyższymi uczelniami Szczecina;

• dbamy o niezmienność kadry pedagogicznej w całym cyklu nauczania;

• szkoła współpracuje z wyższymi uczelniami Szczecina.

UCZNIOWIE ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI: (głównie z zespołem Aspergera lub autyzmem) są nauczani w klasie integracyjnej, mają zapewnioną opiekę i wsparcie specjalistów, którzy realizują zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno - kompensacyjne, socjoterapeutyczne, TUS;

ZAINTERESOWANIA NASZYCH UCZNIÓW ROZWIJANE SĄ W RAMACH:

• autorskich projektów edukacyjnych takich jak: "Dzień Naukowca" organizowany we współpracy z uczelniami wyższymi Szczecina, „Dni Humanistyczne”, „Dni Języków Obcych”, „Dni Przedmiotów Ścisłych”;

• uczestnictwa w projektach realizowanych przez szczecińskie uczelnie np. "Licealista w świecie nauki" (ZUT), "Mam PUM" czy "Warsztaty Ekologiczne";

• wyjść na przedstawienia teatralne, seanse filmowe, wystawy muzealne oraz zajęcia w Książnicy Pomorskiej;

• organizacji uroczystości szkolnych np.: Święto Szkoły, ślubowanie uczniów klas pierwszych, obchodów rocznic historycznych;

• aktywnego uczestnictwa w Samorządzie Uczniowskim, Młodzieżowej Radzie Miasta Szczecina oraz w akcjach charytatywnych;

• redagowania gazetki szkolnej "eLOVIII"; • możliwości organizacji różnorodnych imprez, które wynikają z ich zainteresowań.

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWANIA ZAKŁADA:

• kształcenie umiejętności kreatywnego działania, posługując się sprawnie językiem polskim i językami obcymi;

• uświadamianie naszym uczniom potrzeby stałego rozwoju w toku zdobywania rzetelnej wiedzy;

• kształcenie wrażliwości młodych ludzi na wartość jaką stanowi rodzina; • kształcenie postawy tolerancji i odpowiedzialności;

SZKOŁA DYSPONUJE BOGATĄ BAZĄ TECHNICZNĄ:
• funkcjonuje dziennik elektroniczny do którego mają dostęp nauczyciele, rodzice i uczniowie, a bieżąca aktualizacja i-Dziennika jest wynikiem powszechnego dostępu do sieci internetowej; rodzice i uczniowie mogą na bieżąco śledzić oceny i frekwencję w dzienniku elektronicznym, dostępnym na stronie internetowej szkoły; dzięki tej formie komunikacji rodzice mogą korespondować z wychowawcą i nauczycielami, co sprzyja podtrzymywaniu stałego kontaktu;

• uczniowie zdobywają kondycję fizyczną, ćwicząc w dwóch siłowniach na lekcjach wf-u i w godzinach popołudniowych;

• do dyspozycji uczniów pozostaje kompleks boisk sportowych z których korzystają podczas lekcji lub popołudniu pod kierunkiem kierownika obiektu sportowego;

• stołówka szkolna oferuje smaczne, domowe obiady (przygotowywane na miejscu) w czasie dwóch przerw obiadowych;

• uczniowie mogą korzystać z szafek szkolnych zlokalizowanych na korytarzu na III piętrze budynku.

SPORT W VIII LO:
Szkoła posiada długoletnią tradycję sportową, którą pielęgnuje. Absolwentami naszej szkoły jest grono wielu wybitnych sportowców, którzy uczestniczyli w igrzyskach olimpijskich. Należą do nich między innymi: Marta Włodkowska, Aurelia Trywiańska, Radosław Majdan, Olgierd Moskalewicz,Piotr Celeban, Piotr Albiński. Wielu uczniów – sportowców, absolwentów szkoły, ukończyło m.in. prawo, medycynę, ekonomię, pedagogikę i inne kierunki nie związane ze sportem.

Oficjalna strona VIII LO

Oferta
Dojazd
Dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej : - tramwaj linii nr 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 do przystanków przy pl. Kościuszki, - autobus linii nr 61, 62, 75, 81 do przystanków przy pl. Kościuszki. - autobus linii nr 87, 86 do przystanku przy pl. Zgody
Historia
VIII Liceum Ogólnokształcące rozpoczęło działalność 1 września 1971 roku w siedzibie przy ul. Królowej Jadwigi 27/28. Obowiązki pierwszego dyrektora podjął mgr Wojciech Arlet. W placówce funkcjonowały klasy o profilu podstawowym, humanistycznym, matematyczno-fizycznym i biologiczno-chemicznym, a od 1974 roku klasy o profilu sportowym, zorganizowane w ramach ogólnopolskiej koncepcji tworzenia szkół sportowych. W 1977 roku do VIII LO zostały dołączone starsze klasy Szkoły Podstawowej Nr 22, tworząc Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5. 23 kwietnia 1980 roku nadano szkole imię Olimpijczyków Polskich. W 1985 roku w ZSO Nr 5 powstało Studium Nauczycielskie, pracujące przez 8 lat, o kierunkach wychowanie fizyczne i techniczne oraz plastyka. Od 1997 roku VIII LO rozwija pracę edukacyjną pod kierunkiem dyrektora mgr Marka Psiorza, który dąży, aby „Ósemka była szkołą, do której młodzież będzie przychodziła z radością, aby uczestniczyć w niepowtarzalnym procesie tworzenia postaw oraz rozwijania intelektu poprzez zdobywanie wiedzy i wymianę myśli”. Szkoła może się pochwalić gronem utalentowanych sportowców, wśród których są uczestnicy igrzysk olimpijskich. Organem prowadzącym Liceum jest Samorząd Miasta Szczecin. Od 01.09.2012 r. siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Małkowskiego 12 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Szczecinie.
Koła zainteresowań
- Szkolny Klub Wolontariusza, - Koło Debat Szkolnych, - Warsztaty Dziennikarskie, - SKS, w ramach którego, odbywają się zajęcia: - piłki nożnej, - piłki siatkowej, - piłki koszykowej
Kontakty zagraniczne

Osiągnięcia
Liczne osiągnięcia sportowe w turniejach międzyszkolnych piłki nożnej. Aktywny udział młodzieży w akcjach charytatywnych i wolontariackich na terenie szkoły oraz miasta.
Drzwi otwarte

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej lo8.szczecin.pl oraz odbycia wirtualnego spaceru po naszej szkole.

Zakres wiekowy
15 - 19 lat