Szczecin
Technikum
Technikum Łączności
Zespół szkół
Adres
ul.Ku Słońcu 27-30, 71-080 Szczecin
Telefon
91-48-48-056
Fax
91-48-56-039
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Bartosz Stolarczuk
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
W Technikum Łączności kształcimy w zawodach z przyszłością: TECHNIK SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ (NOWOŚĆ 2017) - utrzymanie w ruchu i konserwowanie instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej; - naprawa instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej; - montowanie i uruchamianie pozabudynkowych sieci szerokopasmowych; - utrzymanie w ruchu, konserwowanie i naprawa pozabudynkowych sieci szerokopasmowych. TECHNIK TELEINFORMATYK - montowanie i uruchamianie komputerów; - instalowanie systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego i narzędziowego; - diagnozowanie stanu technicznego komputerów oraz dokonywanie ich przeglądów, napraw i modernizacji; - projektowanie sieci komputerowych dla małych i średnich przedsiębiorstw; - budowanie i uruchamianie sieci komputerowych, zabezpieczanie sieci; - montowanie łączy teletransmisyjnych oraz podzespołów i urządzeń sieci teleinformatycznej; - obsługa, eksploatacja i konserwacja urządzeń sieciowych; - sprawdzanie stanu technicznego łączy transmisyjnych i urządzeń sieciowych; - obsługa, diagnozowanie i naprawa telefonów komórkowych; - sporządzanie ofert cenowych urządzeń i usług teleinformatycznych; - obliczanie kosztów eksploatacji komputerów i sieci; - prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej sprzedaży usług sieciowych. TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW (dawny fototechnik) - organizowanie planu zdjęciowego; - rejestrowanie, kopiowanie i obróbka obrazu; - wykonywanie prac graficznych przeznaczonych do wydruku; - przygotowywanie prezentacji graficznych i multimedialnych; - wykonywanie i wdrażanie internetowych projektów multimedialnych. TECHNIK TELEKOMUNIKACJI - montuje, uruchamia i konserwuje urządzenia radiokomunikacyjne, radiolokacyjne, telewizyjne, telekomunikacyjne i radiofoniczne w celu zapewnienia ciągłości ich pracy i zachowania parametrów transmisji sygnałów; - zajmuje się kontrolą jakości urządzeń w placówkach badawczo-rozwojowych; - pracuje w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych, projektujących wymienione urządzenia; - posługuje się narzędziami monterskimi i elektroniczną aparaturą kontrolno-pomiarową. Rzuć wyzwanie przyszłości, podejmij naukę w Zespole Szkół Łączności, szkole najnowszych technologii !!! szkolna witryna facebook szkolne zasady rekrutacji
Oferta
Dojazd
Zespół Szkół Łączności mieści się u zbiegu ulic Santockiej i Ku Słońcu. Lokalizacja zapewnia dogodny dojazd ze wszystkich rejonów miasta liniami autobusowymi: 67, 53 i 60 oraz tramwajem linii 8. Dojazd z dworca PKP Szczecin Główny oraz dworca PKS -------------------------------------------------------------------------------- Autobus linia 61,75,81 (3 przystanki, około 7 minut)) - DWORZEC GŁÓWNY - Dworzec Główny I - Dworcowa - Wyszyńskiego przesiadka Tramwaj linia 8 (6 przystanków, około 14 minut)) - Wyszyńskiego - Brama Portowa - Plac Kościuszki - Sikorskiego - Osiedle Akademickie - Cmentarz Centralny - Karola Miarki Następnie kilka kroków w stronę ulicy Santockiej i jesteśmy na miejscu.
Historia
We wrześniu 1949r. Ministerstwo Poczty i Telegrafii powołało do życia czteroletnie Liceum Pocztowo-Telekomunikacyjne, z siedzibą w gmachu Liceum Handlowego przy ul. Felczaka. Zaledwie w ciągu trzech lat w roku 1952 stało się samodzielną placówką mieszczącą się w budynku Poczty Nr. 2 przy ulicy Dworcowej. Jego pierwszym dyrektorem został Tadeusz Mądry. Kolejne istotne zmiany dokonane podczas wczesnej działalności szkoły to utworzenie trzyletniego Technikum Pocztowego i dwuletniego Technikum Telekomunikacji. Natomiast w 1959r. istniało już czteroletnie Technikum Pocztowe, a rok później czteroletnie Technikum Telekomunikacji. Początkowo nowy gmach szkoły nie zapewniał dogodnych warunków do nauki. Wiele sal było niedokończonych i zdarzały się sytuacje, gdy dwie klasy miały w jednej sali odrębne lekcje. Ten pierwszy okres młodości zamyka rok 1956 gdy zmieniona została nazwa szkoły na Technikum Łączności i Zasadniczą Szkołę Łączności o specjalnościach: eksploatacja pocztowa, eksploatacja urządzeń teletechnicznych, łączeniowych i przenoszenia. W 1957r. Ministerstwo Oświaty przejęło szkołę, a w 1967r. wydział eksploatacji pocztowej przemianowano na czteroletnie Liceum Ekonomiczne, a wydział telekomunikacji na pięcioletnie Technikum Elektroniczne. Ten podział pozwolił na wyraźne rozdzielenie funkcji pocztowych od telekomunikacyjnych. Natomiast w roku 1973 (zgodnie z zarządzeniem Okręgu Szkolnego a dnia 27. 10. 73.) szkole nadano imię telegrafisty kaprala Michała Okurzałego. W 1967r. szkoły działające w gmachu Poczty połączyły się w Zespół Szkół Łączności im. kaprala Michała Okurzałego. Wtedy było to aż sześć szkól: Technikum Łączności Liceum Ekonomiczne Technikum Łączności dla pracujących na podbudowie zasadniczej szkoły łączności Zasadnicza Szkoła Łączności Zasadnicza Szkoła Łączności dla pracujących OUTM w Szczecinie Policealne Studium Zawodowe - pracownik eksploatacji pocztowo-telekomunikacyjnej. W tamtych latach liczba oddziałów wahała się od 27-30, a nauczycieli od 75-100. Szkoła zaczęła odnosić liczne zwycięstwa w różnych konkursach lecz w szczególności w kategoriach marynistycznych i sportowych. Wychodząc naprzeciw rozwijającej się młodzieży utworzono pracownie informatyczną wyposażoną w siedem ZX Spektrum plus, Schneider 464 , Sharp MZ 700. We wrześniu 1986r. w szkole działało już osiem kół komputerowych, a w niedługim czasie informatyka została włączona do programu przedmiotów nauczania. W 1991r. dzięki pracy nauczycieli kształcących dla potrzeb łączności opracowano pod patronatem Ministerstwa Łączności nowe dokumentacje programowe dla zawodów: technik eksploatacji pocztowo-telekomunikacyjnej technik telekomunikacji monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych ekspedient pocztowy pracownik ruchu telekomunikacyjnego. Efektem dynamicznego rozwoju telekomunikacji było wyłonienie nowej specjalności w tej dziedzinie - teleinformatyki, rozbudowane kształcenie w dziedzinie techniki cyfrowej. Dalsze losy szkoły wyznaczyła podjęta 3 czerwca 1996r. przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie decyzja w sprawie utworzenia Zespołu Szkól Zawodowych Nr. 3, postanawiająca: Zlikwidować z dniem 31.08.98r. Zespół Szkół Łączności przy ul. Dworcowej 20A Zlikwidować z dniem 01.09.98r. Zespół szkól Nr. 4 w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 27/30. Utworzyć z dniem 01.09.98r. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 27/30 w skład którego wejdą: Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach: monter elektronik krawiec odzieży damskiej lekkiej hafciarko-koronkarka dziewiarz maszynowo ręczny Liceum zawodowe kształcące w zawodzie: monter elektronik Technikum Łączności kształcące w zawodzie technik telekomunikacji o specjalności: telekomutacja teletransmisja teleinformatyka Liceum Ekonomiczne kształcące w zawodzie: technik eksploatacji pocztowo telekomunikacyjnej Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie technik teleinformatyk. W roku szkolnym 1997/1998 w Zespole Szkół Łączności kształciło się 729 uczniów na 23 oddziałach. Wciąż podnosi się poziom nauczania w szkole, wprowadzane są nowe metody kształcenia. Podpisanie w 1991r.umowy o współpracy ZSŁ z Krakowa z Blackburn College w Angli w zakresie stosowania nowych technik telekomunikacji i opracowanie materiałów dydaktycznych w systemie kształcenia otwartego otworzyło przewodniczącemu Komisji Dyrektorów Szkół Kształcenia dla TP S.A - Zdzisławowi Olejniczakowi (obecnemu dyrektorowi szkoły), możliwość zorganizowania w 1993r. w Krakowie konferencji dyrektorów wyżej wymienionych szkół. Efektem tego spotkania było powołanie sieci szkół opracowujących materiały dydaktyczne dla metody "open learning", do której weszło pięć szkół, w tym także ZSŁ w Szczecinie. W roku szkolnym 1995/1996 w klasach pierwszych technikum zastosowano do oceny kompetencji "metodę projektu". Wykonanie projektu na dany poziom nauczania pozwala ocenić wiadomości i umiejętności które uczeń zdobył na różnych przedmiotach. Pozwala również na ocenę samodzielności w rozwiązywaniu problemów, umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej, wykorzystania umiejętności praktycznych, współpracy w grupie. Dla najzdolniejszych szkoła prowadzi indywidualny tok nauczania umożliwiający im zrealizowanie pięcioletniego programu nauczania w ciągu czterech lat. Obecnie laboratorium powstałe w nowym gmachu, dobudowanym do byłego ZSZ Nr 4 posiadają klimatyzacje i nowoczesne wyposażenie. Umożliwia to kształcenie młodzieży w zakresie nowoczesnych systemów telekomunikacji pracowni telekomunikacyjnej uczniowie wykonują ćwiczenia z zakresu cyfrowej techniki telekomunikacyjnej, światłowodowej transmisji danych w paśmie podstawowym. W laboratorium tym znajdują się też pracownie elektryczne i elektroniczne wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny oraz stanowiska multimedialne. Wszystkie sale wykładowe są skomputeryzowane i połączone w sieć komputerową podłączoną do Internetu.
Koła zainteresowań
Rozwijanie zainteresowań możliwe jest w ramach zajęć pozalekcyjnych: - informatycznych i elektronicznych, - teatralnych i dziennikarskich, - ekonomicznych i językowych, - sportowych (koszykówka, piłka nożna, siatkówka, lekkoatletyka), - ekologicznych, - szachowych. Na terenie szkoły działają także: - Szkolne Koło Stowarzyszania Elektryków Polski, - Uczniowski Klub Sportowy "Ełka", - Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi "Pijawki", - Szkolne Koło Dziennikarskie, - Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne, - Szkolne Koło Języka Angielskiego Technicznego.
Kontakty zagraniczne
Współpraca ze szkołą w Neubrandenburgu, organizacja praktyk zawodowych na terenie Niemiec
Osiągnięcia
Od wielu lat uczniowie naszej szkoły zajmują czołowe miejsca w konkursach i zawodach na szczeblu lokalnym oraz ogólnopolskim. Jesteśmy najlepsi zarówno w dziedzinach technicznych jak i sportowych. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www do działu „historia” gdzie znajdziecie dokładny spis naszych osiągnięć.
Współpraca z pracodawcami
Zespół Szkół Łączności posiada wiele umów partnerskich z firmami i instytucjami branż teleinformatycznej, informatycznej, reklamowej i elektronicznej. W ramach współpracy organizujemy praktyki i staże dla uczniów, wykłady, szkolenia oraz wymieniamy doświadczenia i informacje o nowościach technicznych.
Drzwi otwarte
Zapraszamy 13 kwietnia 2019 r. w godzinach 9.00 - 14.00