Szczecin
Technikum
Technikum Kształtowania Środowiska
Zespół szkół
Adres
ul.Portowa 21, 70-833 Szczecin
Telefon
91 44 15 162, 91 44 15 165
Fax
91 44 15 160
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Bogusław Krzysztof Nowak
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • technik chłodnictwa i klimatyzacji
  • technik ochrony środowiska
  • technik turystyki na obszarach wiejskich
  • technik technologii chemicznej
  • technik analityk
  • Praktyki zagraniczne
  • Oprócz nauki
Opis

TECHNIKUM KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA kształci w zawodach :


Zawód: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Nauka w szkole trwa 5 lat. Realizowane są przedmioty ogólnokształcące i zawodowe.
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem umożliwiającym zdobycie kwalifikacji w zakresie energetyki wodnej, energetyki wiatrowej, energetyki wodorowej, energetyki geotermalnej, energii uzyskiwanej z biopaliw, biogazu i biomasy.
Uczniowie maja przygotowaną bardzo dobrą bazę szkoły (sprzęt audio - wizualny, pracownie komputerowe, pracownie do zajęć teoretycznych i praktycznych wyposażone w specjalistyczny sprzęt odnawialnych źródeł energetyki.
Jest to zawód przyszłości, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny.
Sylwetka absolwenta:
Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem systemów energetyki odnawialnej,
- montażem i demontażem urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej,
- kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej,
- wykorzystania programów komputerowych,
- wykonywania konserwacji oraz naprawy i instalacji systemów energetyki odnawialnej,
- sporządzania kosztorysów, ofert przetargowych i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Praca:
Typowym miejscem pracy są :
- firmy i przedsiębiorstwa zajmujące się instalacją i produkcją kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę, urządzeń technicznych energii odnawialnej, serwisy obsługi tych urządzeń.
Zatrudnienie można znaleźć także w firmach zajmujących się montażem kotłowni ekologicznych, hurtowniach instalatorstwa sanitarnego, w organizacjach i przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii, w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne), w administracji publicznej i bankach.
Kryterium kwalifikacyjne:
- świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości,
- zaświadczenia o zdobyciu poszczególnych kwalifikacji
ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

      Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe - EUROPASS.
Kandydaci dodatkowo załączają :

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych
  do kształcenia w wybranym zawodzie,wydane przez lekarza medycyny pracy.

Nauka w szkole trwa 5 lat. Realizowane są przedmioty ogólnokształcące i zawodowe.
Jesteśmy pionierską a zarazem jedyną szkołą z tym kierunkiem w województwie zachodniopomorskim.
Wybierając ten kierunek dołączysz do grona fachowców, którzy będą mieć kwalifikacje do montażu i eksploatacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
Zadaniem technika chłodnictwa i klimatyzacji jest:
- organizacja pracy, montaż i demontaż urządzeń i instalacji chłodniczych oraz klimatyzacyjnych,
- montaż i uruchamianie chłodziarek, klimatyzatorów i pomp ciepła,
- ocena stanu technicznego tych urządzeń,
- obsługa, konserwacja i naprawa tych urządzeń i instalacji
Technik chłodnictwa i klimatyzacji znajdzie zatrudnienie w:
- firmach projektujących i montujących urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne,
- firmach serwisujących konserwujących te urządzenia,
- biurach projektowych,
- przedsiębiorstwach produkujących urządzenia tego rodzaju,
- firmach nadzoru technicznego,
- przedsiębiorstwach budowlanych,
- we własnej firmie, po założeniu działalności gospodarczej.
Kryterium kwalifikacyjne:
- świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości,
- zaświadczenia o zdobyciu poszczególnych kwalifikacji :
ELE.03. Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych,
klimatyzacyjnych i pomp ciepła,
ELE.04. Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń
chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe - EUROPASS.
Kandydaci dodatkowo załączają :

zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy.

Zawód: technik turystyki na obszarach wiejskich

Nauka trwa 5 lat. Realizowane są przedmioty ogólnokształcące i zawodowe.
Technik Turystyki na obszarach wiejskich to kierunek dla osób zafascynowanych podróżami, ludźmi, zwierzętami, otaczającą nas przyrodą. Turystyka, a zwłaszcza, turystyka wiejska to jeden z najbardziej rozwijających się kierunków w Polsce i na świecie. Gospodarstwa agroturystyczne cieszą się coraz większą popularnością, stanowią alternatywę dla spędzenia urlopu. Turystyka wiejska łączy także przyrodę z historią, kulturą i tradycją, które każdy Polak powinien pielęgnować.
Wybierając Naszą Szkołę dołączysz do grona osób posiadających kwalifikacje do założenia i prowadzenia działalności turystycznej na najwyższym poziomie.
Zadaniem technika turystyki:  jest przygotowywanie ofert usług turystycznych, organizacja działalności turystycznej i rekreacyjnej. Technik ten stosuje zasady i instrumenty marketingu działalności zawodowej, współpracuje z instytucjami i organizacjami turystycznymi, stosuje specjalistyczne programy komputerowe podczas realizacji zadań zawodowych.

Technik turystyki znajdzie zatrudnienie w:
- biurach turystycznych, hotelach, pensjonatach lub prywatnych domach turystycznych,
- będzie miał uprawnienia do prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z turystyką,
- biurach promujących środowiska wiejskie, ich przyrodę, budownictwo, krajobraz i kulturę,
- ośrodkach wczasowych, organizacjach edukacyjnych, kółkach agroturystycznych.

Kryterium kwalifikacyjne:
- świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości,
- zaświadczenia o zdobyciu poszczególnych kwalifikacji :
HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich,

HGT.10. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego,
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe - EUROPASS.

Kandydaci dodatkowo załączają :
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy.

Zawód: technik ochrony środowiska

Nauka w szkole trwa 5 lat. Realizowane są przedmioty ogólnokształcące i zawodowe.
Zadaniem technika ochrony środowiska jest monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie, a także określenie parametrów wielu procesów inżynierii środowiska, w tym na przykład uzdatniania wody.Technik ten klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, sporządza bilans zanieczyszczeń, prowadzi badania laboratoryjne w specjalistycznym zakresie, planuje zadania usuwania zanieczyszczeń z powietrza, wody i gleby, bada i ocenia poziom hałasu. A ponadto, realizuje zadania związane z ochroną poszczególnych komponentów środowiska.

Technik ochrony środowiska znajdzie zatrudnienie m.in. w:

- ośrodkach badań i kontroli stanu środowiska,
- terenowych organach administracji państwowej,
- stacjach sanitarno-epidemiologicznych,

- miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody,
- instytucjach naukowo-badawczych,

- przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej,
- centrach edukacji ekologicznej.

Osoby z wykształceniem w zawodzie „technik ochrony środowiska” lub posiadające studia kierunkowe są jednymi z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Nasza szkoła przygotuje Cię do podjęcia pracy zawodowej lub otworzy Ci drogę na wymarzone studia – nie tylko związane z ochroną środowiska. Kierunek adresowany jest do uczniów zainteresowanych przyrodą i zmianami w niej zachodzącymi.

Przyjdź do nas a przekonasz się, że nauka może być ciekawa.

Kryterium kwalifikacyjne:
- świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości,
- zaświadczenia o zdobyciu kwalifikacji :
CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska,
- dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe - EUROPASS.
Kandydaci dodatkowo załączają :
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy.


Zawód : technik technologii chemicznej.

Jeśli Twoim ulubionym przedmiotem w szkole jest chemia, lubisz doświadczenia, precyzję i dokładność, to zapraszamy do nas.
Dowiesz się jak wykorzystać chemię w celu oceny jakości surowców i produktów.
Będziesz mógł prowadzić analizy chemiczne:
• wody,
• ścieków,
• powietrza,
• odpadów,
• gleby,
aby ocenić ich jakość i stopień skażenia, analizy ambulatoryjne i diagnostyczne w laboratoriach klinicznych.
Sam wytworzysz korzystając z pracowni szkolnych i pracowni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie m. in.
- kosmetyki,
- tworzywa sztuczne,
- leki.
Po zakończeniu nauki czekają na Ciebie :
1) zakłady chemiczne,
2) rafinerie ropy naftowej,
3) zakłady przetwórstwa tworzyw sztucznych,
4) zakłady przemysłu farb i lakierów,
5) zakłady przemysłu gumowego,
6) stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków,
7) pracownie i biura projektowe technologii chemicznej,
8) instytuty naukowo – badawcze.
Kierunek zamawiany przez potencjalnego pracodawcę Zakłady Chemiczne "Police".
Nauka w zawodzie trwa 5 lat, w ciągu których realizowane są przedmioty zawodowe i ogólnokształcące.
Kryterium kwalifikacyjne :
- świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości.
Szkoła przygotowuje do egzaminu zawodowego potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji typowych dla zawodu:
CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego,
CHM.06. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym,
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe - EUROPASS.
Kandydaci dodatkowo załączają :
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy.

Zawód :  technik analityk

W zawodzie technik analityk uczeń powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przygotowywania sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych;
2) pobierania i przygotowywania próbek do badań analitycznych;
3) wykonywania badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych;
4) wykonywania badań bioanalitycznych i środowiskowych. 

Nauka w zawodzie trwa pięć lat, w ciągu których realizowane są przedmioty zawodowe i ogólnokształcące.

Szkoła przygotowuje do egzaminu zawodowego potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji typowych dla zawodu:

CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik analityk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1. w zakresie kwalifikacji CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych
i próbek do badań analitycznych:
• dobierania sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych,
• pobierania i przygotowywania próbek do badań w laboratorium analitycznym,

2. w zakresie kwalifikacji CHM.04 Wykonywanie badań analitycznych:
• prowadzenia badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów
pomocniczych,
• prowadzenia badań bioanalitycznych,
• prowadzenia badań środowiskowych.

Kandydaci dodatkowo załączają :
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy.

 

Oferta
Dojazd
Dojechać do nas można autobusem linii : C, H, 56, 64, 72, 73, 77, 96, 97. Dogodny dojazd PKP.
Historia
Po II wojnie światowej gospodarka rolna Pomorza Zachodniego wymagała unormowania w tym celu Zarząd Szkół Rolniczych w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa uruchomił dnia 01 września 1956r. Zespół Szkół Rolniczych w odremontowanym po koszarach wojskowych budynku z siedzibą przy ul. Portowej 21 w Szczecinie Dąbiu, której dyrektorem zostaje mgr Zbigniew Sitek. W pierwszym roku istnienia szkoły znajdowały się tam tylko dwa technika: Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Technikum Rolniczo-Łąkarskie (1956-1957). W roku szkolnym 1957/1958 w wyniku reorganizacji przeniesiono z Polic do Dąbia Technikum Rachunkowości Rolnej, a z Płot Wydział Zaocznego Kształcenia Rolniczego. W roku 1959 zaczęło funkcjonować Technikum Melioracji Wodnych przeniesione do Dąbia ze Zdrojów. Od 1970 do 1983 roku działa na zlecenie Departamentu Oświaty Rolniczej Policealne Zawodowe Studium Weterynaryjne. W tymże okresie działało też Studium Melioracji Wodnych i Studium Rolnicze. Od 1984 roku zaczęła funkcjonować Zasadnicza Szkoła Rolnicza, a pięć lat później powstała Zasadnicza Szkoła Operatorów Maszyn i Urządzeń w Przemyśle Spożywczym. W 1991 r. na miejsce Technikum Rachunkowości Rolnej powołano Liceum Ekonomiczne o specjalności rachunkowość i rynek rolny, a w 1992 roku powołano Studium Ekonomiczne. Natomiast w roku 1993 uruchomiono Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji. W 1999 roku w wyniku reformy oświaty szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Nr 2, a pierwszym dyrektorem szkoły wyłonionym w drodze konkursu zostaje mgr Maria Jolanta Krzesińska. W roku 2005 powstała Szkoła Policealna Nr 4 kształcąca w kierunku technika rachunkowości i technika organizacji usług gastronomicznych. W roku 2006 w drodze konkursu dyrektorem szkoły zostaje mgr Bogusław Krzysztof Nowak, który konsekwentnie realizuje swoje założenia.
Koła zainteresowań

Koła zainteresowań :

- Koła przedmiotowe : matematyczne, chemiczne, turystyczne, ekologiczne.

- Zajęcia wyrównawcze wspierające naukę języków obcych, matematyki i chemii,

- Koło PCK,

- Zajęcia sportowe SKS - sekcja : piłka ręczna, siatkowa, koszykowa, nożna,

- Aerobik,

- Szkolny Klub Wolontariatu.

Kontakty zagraniczne

1. Szkoła współpracuje z międzynarodową organizacją studencką AIEASEC organizując   multikulturowe zajęcia w języku angielskim.

2. Współpraca z niemieckimi instytucjami: INBAK, Hans- Böckler Schule, Marcel-Breuer Schule w ramach projektu BiblioBoXX

     Partnerstwa Odra.

3. Wymiana międzynarodowa: Hiszpania, Słowenia, Belgia  w ramach projektu "Environmental pollution research at school".

4. Uzyskana akredytacja w programie Erasmus na lata 2021 – 2027 w sektorach:

  - Edukacja szkolna,

  - Kształcenie i szkolenie zawodowe.

Osiągnięcia

- III miejsce w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Chłopców,

- I i II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej Plażowej chłopców,

- IV miejsce w XI Polsko-Niemieckim Festiwalu Młodzieży Turnieju Piłki Nożnej Chłopców (zasięg międzynarodowy),

- I miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym "Postaw na słońce", Warszawa 2015 r.

- 14 miejsce w IV Ogólnopolskim Turnieju Maszyn Wiatrowych,   Pruszków 2015 r.

- 7 miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej Sieradz  2016 r.

- 17 miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej, Sieradz 2017 r.

- wyróżnienie na Szkolnych Mistrzostwach Polski Modeli Samochodów EKO RC Tamiya, Goleniów, 2016 r.

- I miejsce w IX Krajowym Konkursie Energetycznym im. Prof. Jacka Malko pod hasłem "Wszystko zależy od energii!", 2017 r.

- I nagroda w 11. Internationale Konferenz für nachhaltige Regionalentwicklung durch Nutzung erneuerbarer Energien

  (wolne tłum. 11  Międzynarodowa  konferencja zrównoważonego rozwoju regionu poprzez zastosowanie odnawialnych energii) ,

  Wietow, 2017r. za projekt "BiblioBoXX Partnerstwa Odra w Szczecinie".

- 4 miejsce w III Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej, Sieradz, 2018 r.

- I miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej, Sieradz 2019 r.

Drzwi otwarte

20 - 21 - 22 kwietnia 2022 r. w godz. 8.00 - 14.00  - "Otwarta szkoła"


17 maja 2022 r. w godz. 15.00 - 18.00  - "Dzień otwarty szkoły"


5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 kwietnia 2022 r. - spotkania online z nauczycielami

( aktualizacja terminów będzie dostępna na stronie www.zs2.szczecin.pl )

Współpraca z pracodawcami- Współpracujemy : z Zakładem Fizjologii Człowieka Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, z Wydziałem Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, z Wydziałem Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT, z Wydziałem Kształtowania Środowiska ZUT, z Wydziałem Budownictwa i Architektury ZUT, z Wydziałem Techniki Morskiej i Transportu ZUT, z AJB Klima w Szczecinie, Reflex - Polska Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie, LM Wind Power, Thinking solutions, Cemex Polska , Uponor, Kludi Armaturen, Tweetop, Geberit, Rothenberger - technologia obróbki rur, Wavin Metalplast - Buk, BIMS PLUS FHH, Oventrop, Termet, Wigmors, Elbaco, Aircon, Santech , ZWiK w Szczecinie, Grupą Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., z Biurem podróży "Wakacje.pl.Szczecin", TAURON Polska Energia S.A., z Graniczną Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie, z MPO Szczecin, z SIMP w Szczecinie i przedsiębiorstwami zapewniającymi stypendia dla najlepszych uczniów oraz zatrudnienie dla absolwentów, z Radą Przedsiębiorców w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia dostosowanego do wymogów współczesnego rynku pracy w Zespole Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana poprzez wdrożenie kompleksowego programu wsparcie” - projekt realizują klasy E i CK ( technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i technik chłodnictwa i klimatyzacji).

Zajęcia pozalekcyjne

Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne poprzez uczestnictwo w kołach: matematycznym, chemicznym, turystycznym, ekologicznym, zajęciach sportowych, zajęciach wyrównawczych wspierających naukę języków obcych, koło PCK.

Realizacja projektu „Podniesienie jakości kształcenia dostosowanego do wymogów współczesnego rynku pracy w Zespole Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana poprzez wdrożenie kompleksowego programu wsparcie” - projekt realizują klasy E i CK ( technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i technik chłodnictwa i klimatyzacji).

 

 

Zakres wiekowy
- od 14 do 18 lat