Łomża
Technikum
Technikum Nr 7 im. Ludwika Bojanusa - Technik architektury krajobrazu
Nazwa oddziału

 Technik architektury krajobrazu

Liczba miejsc

 29

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik architektury krajobrazu

Opis

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej o kierunku architektura krajobrazu otrzymuje tytuł zawodowy: technik architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu: produkuje rośliny ozdobne, przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich; wykonuje pielęgnację parków, starodrzewu; nadzoruje podległych pracowników. Produkcja roślin ozdobnych realizowana jest poprzez stosowanie technologii produkcji drzew i krzewów ozdobnych, bylin oraz roślin jednorocznych i dwuletnich.
W zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni: planuje i projektuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, wyznacza miejsca do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów, posługuje się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji i konserwacji terenów zieleni oraz urządza tereny zieleni miast i obszarów wiejskich według przygotowanego projektu, przygotowuje miejsca do nasadzeń drzew i krzewów, zakłada trawniki i kwietniki, obsadza wazy kwiatowe, przygotowuje mieszanki ziem ogrodniczych, torfu i podłoży dla roślin.

W zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych: wyznacza drzewa do karczowania lub wycięcia, terminowo i systematycznie organizuje pielęgnację powierzonej zieleni na osiedlach, w parkach oraz przed obiektami użyteczności publicznej, nadzoruje przycinanie żywopłotów, strzyżenia trawników, pielęgnuje parki, odczytuje projekty terenów zieleni i wykonuje je w terenie.

Perspektywy zatrudnienia:

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami absolwent przygotowany będzie do podejmowania pracy w:
• jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu /w pracowniach: projektowych, konserwacji zabytków, ochrony środowiska/
• jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu
• jednostkach administracji samorządowej /m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp./
• w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody /w parkach narodowych i krajobrazowych/
• w prywatnych firmach
• u właścicieli obiektów krajobrazowych
• w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych
• w szkolnictwie zawodowym /po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela/

Technik architektury krajobrazu może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.