Łomża
Technikum
Technikum Nr 6 - TA Technik ekonomista
Nazwa oddziału

 TA Technik ekonomista

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik ekonomista

Opis


Zawód przeznaczony jest dla osób, które chcą w przyszłości pracować w działach handlowych, księgowości, dziale kadr i płac, w sekretariacie, w dziale marketingu.


Podczas nauki uczeń zdobywa wiedzę i zdaje egzaminy z następujących kwalifikacji:
1. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
2. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

 

Uczeń zdobywa wiedzę o tym jak założyć firmę, jak współpracować z kontrahentami, jak dokonywać rozliczeń pieniężnych, jak prowadzić korespondencję handlową, jak prowadzić sprawy kadrowe pracowników a także sporządzać listy płac i deklaracje podatkowe. Potrafi także sporządzić biznesplan oraz dokonywać analiz. zdobywa szeroką wiedzę z rachunkowości. Zdobyty zakres wiadomości i umiejętności praktycznych spowoduje, że absolwent szkoły będzie prezentował na rynku pracy postawę przedsiębiorczą, elastyczną i nie będzie obawiał się nowych wyzwań Podczas nauki w tym zawodzie bardzo szerokie zastosowanie mają programy komputerowe: finansowe, kadrowo-płacowe, pakiety biurowe.


TECHNIK EKONOMISTA

to osoba, którą charakteryzuje dokładność, systematyczność, odpowiedzialność za pracę, kreatywność i   przedsiębiorczość, umiejętność pracy w zespole oraz sprawne posługiwanie się technologiami informatycznymi.

Absolwent szkoły przygotowany jest do :

planowania i organizowania dowolnej działalności gospodarczej,

 -  sporządzania deklaracji podatkowych, zestawień i analiz

  -  ekonomicznych i statystycznych,

  -  sporządzania dokumentacji handlowej i księgowej,

  -  obsługi programów komputerowych ekonomiczno - finansowych i biurowych,

   - wykonywania prac biurowych, działań marketingowych.