Łomża
Technikum
Technikum Nr 6 - I TRach. - technik rachunkowości
Nazwa oddziału

 I TRach. - technik rachunkowości

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

ZAWÓD: TECHNIK  RACHUNKOWOŚCI

    to specjalista przygotowany do wykonywania kluczowych zadań: prowadzenia rachunkowości, dokonywania rozliczeń finansowych, kontrolowania dokumentów księgowych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz przygotowywania ich do weryfikacji, przechowywania dokumentacji księgowej, nadzorowania terminowej spłaty zobowiązań, ściągania należności i roszczeń, wykonywania typowych czynności planistycznych i analitycznych.

Podczas nauki uczeń zdobywa wiedzę i zdaje egzaminy z następujących kwalifikacji:   

1. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

2.  Prowadzenie rachunkowości.


Technik rachunkowości  może być zatrudniony w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, w instytucjach finansowych, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach administracji publicznej, urzędach skarbowych jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac. Może również otworzyć własna firmę świadczącą usługi finansowe, księgowe. 

Ma możliwość kontynuowania nauki na uczelniach wyższych, na takich kierunkach jak: ekonomia, prawo, zarządzanie, marketing, rachunkowość, bankowość, finanse.

 Model absolwenta

 TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

to osoba dokładna,  skrupulatna, systematyczna i wytrwała w działaniu, którą charakteryzuje dobra pamięć i spostrzegawczość, umiejętność współdziałania w zespole, a także sprawnego komunikowanie się oraz szybkie nawiązywanie kontaktów.

Absolwent szkoły przygotowany jest do:

- prowadzenia rachunkowość firm i instytucji;

- dokonywania rozliczeń finansowych;

- kontroli dokumentów księgowych oraz poprawy błędy księgowych w dokumentach i urządzeniach księgowych;

- sporządzania sprawozdań finansowych;

- przechowywania dokumentacji księgowej;

- nadzorowania terminowość spłat zobowiązań i ściągania należności i roszczeń;

- wykonywania czynności planistycznych i analitycznych.