Łomża
Technikum
Technikum Nr 6 - I TL - technik logistyk - klasa wojskowa
Nazwa oddziału

 I TL - technik logistyk - klasa wojskowa

Liczba miejsc

 35

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK          

Technik logistyk to nowy, atrakcyjny zawód dla młodzieży przedsiębiorczej, kreatywnej i twórczej.

Zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i konfigurowanie tak wszystkich zasobów (ludzi, magazynów, materiałów) i narzędzi (np.: oprogramowania komputerowego, transportu), by osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy w zakresie działań związanych z produktem.

Kształcenie zawodowe obejmuje dwie kwalifikacje, z których uczeń zdaje egzaminy:

1.Obsługa magazynów

2. Organizacja transportu

    Dobrze wykształceni logistycy są poszukiwani na rynku pracy, gdyż dzięki nim przedsiębiorstwa mogą dostarczać klientom produkty zgodnie z ich potrzebami, nie gromadząc nadmiernych zapasów i zmniejszając koszty działalności.
    Technik logistyk może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych, w jednostkach samorządu terytorialnego oraz może znaleźć pracę poza granicami kraju, wszędzie tam, gdzie logistyka jest znana i stosowana w praktyce, na stanowiskach:

- specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu
- specjalisty ds. planowania zakupów
- specjalisty ds. handlu elektronicznego;
- specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych
- specjalisty ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję
- specjalisty ds. gospodarki odpadami
- specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów
- specjalisty ds. gospodarki materiałowej
- specjalisty ds. pakowania i opakowań
- specjalisty ds. transportu wewnętrznego


Model absolwenta

 TECHNIK LOGISTYK

Technik logistyk, to osoba, która potrafi umiejętnie planować szereg działań. Charakteryzuje się systematycznością, kulturą osobistą, umiejętnościami interpersonalnymi, przedsiębiorczością oraz elastycznością w działaniu.

 Absolwent szkoły przygotowany jest do:

-  sporządzania dokumentów logistycznych;

-  prowadzenia rozliczeń ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi;

-    organizowania lub współdziałania przy organizacji i

      realizacji zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji;

-     zarządzania zapasami i tworzenia planów dostaw;

-     obliczania kosztów magazynowania towarów;

-    dobierania środków transportu i urządzeń przeładunkowych w obsłudze łańcucha dostaw;

-     obsługiwania zintegrowanych systemów informatycznych w logistyce;

-      prezentowania działalności marketingowej na rynku usług logistycznych.


Oddział wojskowy w Technikum nr 6

– w zawodzie technik logistyk w ZSEiO nr 6 w Łomży,

 w roku szkolnym 2020/2021

 

Z wielka radością informuję, że wniosek Prezydenta Miasta Łomża o utworzeniu oddziału przygotowania wojskowego. uzyskał zgodę Ministra Obrony Narodowej, w związku z tym od 1 września 2020r. powstanie klasa w zawodzie technik logistyk o takim kierunku.

W oddziale realizowane będzie szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Program realizowany będzie przez szkołę w części teoretycznej oraz przez patronacką jednostkę wojskową w części praktycznej. Szkolenie kończy się 50-godzinnym obozem szkoleniowym, przeprowadzanym na początku ostatniego roku nauki.             


Korzyści z ukończenia klasy przygotowania wojskowego:

•    odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;
•    preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
•    przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach - dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych;
•    stałe konsultacje  przedstawicieli wojskowych komend uzupełnień w zakresie przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata;
•    zaszczytna służba ojczyźnie;
•    stabilna praca;

•    szansa rozwoju zawodowego.

 

Przewidziano możliwość dofinansowania zakupu wyposażenia dla uczniów w formie zestawu umundurowania oraz wyposażenia dla szkoły między innymi: hełmów ochronnych, busoli lub kompasów, kamizelek taktycznych, replik broni palnej, kabur do replik, masek przeciwgazowych czy noszy i zestawów medycznych, z których uczniowie będą korzystać podczas zajęć praktycznych.

 

                Kandydaci, którzy, w procesie rekrutacji złożyli dokumenty do klasy w zawodzie technik logistyk (pierwszy wybór), będą telefonicznie proszeni o potwierdzenie woli nauki w klasie oddziału wojskowego.

                W przypadku nie wyrażenia zgody na naukę w klasie wojskowej kandydaci będą mogli rozpocząć  edukację w zawodzie technik logistyk (kierunek cywilny), pod warunkiem, że z rekrutuje się do niej minimum 15 osób lub będą mogli wybrać inny zawód  w ZSEiO nr 6 w Łomży, po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.