Łomża
Technikum
Technikum nr 5 - TG-technik geodeta
Nazwa oddziału

 TG-technik geodeta

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

- kształcenie ogólnokształcące

- kształcenie zawodowe teoretyczne  i praktyczne

- 4-ro tygodniowa praktyka w klasie III realizowana w zakładach pracy

Absolwent po potwierdzeniu kwalifikacji:

-  wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych

oraz opracowywanie wyników pomiarów

- obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

- wykonywanie prac geodezyjnych związanych

z katastrem i gospodarką nieruchomościami

uzyskuje tytuł „technik geodeta”.

Technik geodeta wykonuje oraz opracowuje wyniki pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych, realizacyjnych, inwentaryzacyjnych powykonawczych i kontrolnych oraz prac związanych z katastrem nieruchomości. Współdziała
z inżynierem geodetą przy prowadzeniu pomiarów satelitarnych, grawimetrycznych i fotogrametrycznych.


Pracę znajdziesz w firmach geodezyjnych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

Pracując w administracji państwowej, musisz uzyskać status urzędnika państwowego.