Łomża
Technikum
Technikum nr 5 - E-technik elektryk
Nazwa oddziału

 E-technik elektryk

Liczba miejsc

 17

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Chemia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Uczniowie kształcący sie w zawodzie "technik elektryk" szkoła sie zarówno w zakresie
przedmiotów ogólnokształcących, jak i zawodowych według modułowego programu
nauczania:
podstawy elektrotechniki i elektroniki,
podstawy techniki,
gospodarowanie energia elektryczna,
montaż i eksploatacja instalacji elektrycznych,
montaż i eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych,
budowa i eksploatacja sieci elektroenergetycznych,
montaż i eksploatacja układów sterowania
samozatrudnienie w zawodzie.
Szkolenie zawodowe teoretyczne odbywa się w nowoczesnych pracowniach,
wyposażonych w sprzęt dostosowany do aktualnych potrzeb przyszłych pracodawców.
W ciągu nauki realizowana jest 4-ro tygodniowa praktyka zawodowa w zakładach pracy
na terenie Łomży i na terenie województwa podlaskiego.
Absolwent z tytułem "technik elektryk" ma wystarczające kwalifikacje do otwarcia
własnej działalności gospodarczej. Może zdobyć jedna z kwalifikacji i wykonywać zawód
w danej specjalności. Może pracować w zakładach produkcji sprzętu elektrycznego, w
zakładach energetycznych, pracowniach projektowych sieci elektrycznych, zakładach
zajmujących się konserwacja maszyn elektrycznych.
Absolwent po uzyskaniu świadectwa maturalnego może kontynuować naukę na
uczelniach wyzszych.
Zdawalność egzaminu maturalnego jest wysoka i wynosi powyżej 90%.