Krosno
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

Adres
ul.ks. Piotra Skargi 1, 38-400 Krosno
Telefon
134 368 821
Fax
134322473
E-mail
zespol@cku.krosno.pl
Strona www
http://zespol.cku.krosno.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie jest placówką oświatową, która od roku 1975 – roku powstania – do chwili obecnej, prowadzi działalność edukacyjną w systemie szkolnym i pozaszkolnym oraz realizuje różnorodne formy i metody edukacji ustawicznej. Realizując swoje zadania statutowe ZSKU w Krośnie upowszechnia nowatorskie rozwiązania edukacyjne umożliwiając w ten sposób kształcenie zawodowe w szkołach dla młodzieży, a także doskonalenie zawodowe oraz przekwalifikowywanie się osób dorosłych. Ewidentnym dowodem wprowadzania nowych i nowoczesnych form nauczania było utworzenie Regionalnego Ośrodka Kształcenia na Odległość (ROKNO), który był pierwszym Ośrodkiem na terenie Podkarpacia wykorzystującym e-learning w procesie kształcenia młodzieży i osób dorosłych, w tym także, co jest istotne, osób niepełnosprawnych. Zatem, Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie jest placówką, która daje szerokie możliwości kształcenia się, bez wyjątku, wszystkim – młodzieży, dorosłym, sprawnym i niepełnosprawnym, a także mieszkającym w najbardziej oddalonych od Krosna zakątkach naszego powiatu, województwa, kraju.