Krosno
Technikum
Technikum Nr 7
Zespół szkół
Adres
ul.ks. Piotra Skargi 1, 38-400 Krosno
Telefon
13 43 688 21
Fax
13 43 224 73
E-mail
Strona www
Dyrektor
Aneta Bator
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Siedziba szkoły ul. P. Skargi 1
  • Pracownia fotografii
  • Pracownia poligrafii i grafiki
  • Pracownia poligrafii i grafiki 1
  • Pracownia komputerowa
  • Pracownia fotografii
  • Pracownia fotografii
  • Pracownia fotografii
  • Pracownia grafiki i poligrafii cyfrowej
  • Pracownia fotografii
Opis

Technikum Nr 7 wchodzi w skład Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego Krośnie. Jesteśmy szkołą nowoczesną, idącą z duchem czasu, ciągle rozwijającą się, wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom współczesnego świata. Nasza placówka od 1975 roku z powodzeniem funkcjonuje, nie tylko w środowisku edukacyjnym Krosna, ale także całego Podkarpacia. Kształcimy w atrakcyjnych i popularnych w obecnych czasach zawodach takich jak: technik grafiki i poligrafii cyfrowej i technik fotografii i multimediów. Po ukończeniu szkoły absolwenci bez trudu otrzymują pracę, bowiem spełniają oczekiwania rynku pracy. Uczniowie mają dostęp do bezpłatnych podręczników kształcenia zawodowego. Kształcenie w Technikum Nr 7 jest wzbogacane dzięki udziałowi w projektach międzynarodowych. W bieżącym roku szkolnym ZSKU realizuje projekt w ramach AKREDYTACJI ERASMUSA, dzięki której możliwa jest realizacja działań mobilnościowych (staże zagraniczne dla uczniów w ramach doskonalenia praktycznych umiejętności zawodowych oraz szkolenia dla nauczycieli). W poprzednim roku szkolnym oraz kilku wcześniejszych latach szkoła brała udział w projektach: " Szkoła 3.0", "Digital paideia", „Edukacyjna grafika informacyjna STEAM” oraz "Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry kierowniczej i nauczycieli Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie" w ramach Programu Erasmus +, które były związane z szeroko pojętą cyfrową edukacją dotyczącą zarówno uczniów, jak i nauczycieli. ZSKU był koordynatorem projektu „Edukacyjna grafika informacyjna STEAM” gdzie partnerami byli Włosi, Grecy, Macedończycy, Cypryjczycy. Ponadto realizowane były takie projekty jak: 1. Projekt pn. „TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013). 2. Projekt pn. "Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia Na Odległość w Krośnie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013). W latach 2017-2018 szkoła brała udział w projekcie „Przedsiębiorcze pogranicze – polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna”. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska –Słowacja 2014-2020.W ramach Projektu młodzież miała możliwość skorzystania z różnych form wsparcia: kursu przedsiębiorczości, zajęć w Firmie Symulacyjnej u nas i Bardejovie, zajęć z grafiki komputerowej oraz w studiu fotograficznym jak również tworzenia stron WWW. Przez cały czas trwania Projektu uczestnicy mieli nieograniczony dostęp do materiałów kursowych umieszczonych na platformie Moodle. Od roku 1975 – roku powstania – do chwili obecnej, ZSKU prowadzi działalność edukacyjną w systemie szkolnym i pozaszkolnym oraz realizuje różnorodne formy i metody edukacji ustawicznej. Od kilku lat w naszej placówce działa Regionalny Ośrodek Kształcenia na Odległość, prowadzący innowacyjną formę kształcenia tzn. e-learning oraz kursy wspomagające nauczanie na platformie MOODLE. Dzięki temu znaczna część uczniów może zdobywać wiedzę w domu, przez Internet, mając dostęp do materiałów dydaktycznych i konsultacji on-line z nauczycielami. Dysponujemy bogatą bazą nowoczesnych pracowni komputerowych ze stałym łączem internetowym, biblioteką i czytelnią multimedialną, w której uczniowie mają swobodny dostęp do Internetu. Do nauki zawodu przystosowane są specjalistyczne sale, takie jak: studio fotograficzne, pracownia drukowania cyfrowego. Aby lepiej przygotować naszych uczniów do zdania egzaminów zewnętrznych organizowane są bezpłatne konsultacje, z wybranych przez nich przedmiotów maturalnych i zawodowych. Po zakończeniu nauki uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, po zdaniu, którego otrzymuje świadectwo dojrzałości otwierające mu drogę na studia. W trakcie nauki uczeń przystępuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie. Po zakończeniu nauki i zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom i tytuł technika.

Sukces w rankingu Perspektywy 2022

Historia szkoły

Kształcenie na odległość

Opis kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Opis kierunku technik fotografii i multimediów

Oferta
Dojazd
Szkoła znajduje się w dobrej lokalizacji w centrum miasta. W pobliżu szkoły znajduje się przystanek MKS i PKS.
Historia

Technikum Nr 7 wchodzi w skład Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie. Historia szkoły zaczyna się od 1 września 1975 roku, kiedy powstało Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krośnie. Początkowa działalność CKU skupiała się na edukacji osób dorosłych głownie na kierunkach technicznych. Przez okres funkcjonowania szkoły zmieniała się jej struktura organizacyjna, jak również powstawały nowe kierunki kształcenia w tym również dla młodzieży i tak:.

• w 1992 roku powstało Liceum Ekonomiczne dla młodzieży,

• w 1993 roku powstała Szkoła Policealna dla młodzieży,

• w 1995 roku powstało IV Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży.

• w 1999 roku powstało Liceum Techniczne dla młodzieży

• w 2001 roku powstało Liceum Profilowane i Technikum dla młodzieży W 2004 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego zostało przekształcone w Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, w którego strukturach jest:

• Technikum Nr 7 dla młodzieży, • Szkoła Policealna dla młodzieży Nr 1,

• IV Liceum Ogólnokształcące,

• Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie aktywnie uczestniczy we wdrażaniu nowoczesnych form kształcenia takich jak kształcenie modułowe i kształcenie na odległość. W 2006 roku powstał Regionalny Ośrodek Kształcenia na Odległość (ROKNO). Kształcenie na odległość wspomaga proces kształcenia, służy uczniom, a w szczególności uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym również niepełnosprawnym. Z kursów tworzonych na platformie MOODLE uczniowie mogą w dowolnym czasie i tempie poszerzać swoje wiadomości zdobyte na lekcjach. Pozwalają również lepiej przygotować się do egzaminów zewnętrznych.

Koła zainteresowań

Szkolne Koło Wolontariatu

Kółka zainteresowań : fotograficzne, artystyczno - literackie, matematyczne, chemiczne

Kontakty zagraniczne

Od roku szkolnego 2022/2023 dzięki AKREDYTACJI ERESMUSA organizowane są staże zagraniczne dla uczniów (głównie we Włoszech), planujemy także działania mobilnościowe w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego wspierającego projekty międzynarodowe krajów Grupy  Wyszehradzkiej (Czechy, Węgry, Polska, Słowacja).

Uczniowie technikum uczestniczyli w poprzednich latach w wymianach zagranicznych ze szkołą w Butzbach (Niemcy – Hesja). W latach 2017-2018 ZSKU uczestniczyło w projekcie "Przedsiębiorcze pogranicze - polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Celem projektu jest współpraca między partnerami z Polski i Słowacji. Uczestnicy z obu krajów spotykali się na zjazdach szkoleniowych (4 spotkania na Słowacji, 4 w Polsce), oraz uczestniczyli w kursach z wykorzystaniem Blended Learning, mieli do dyspozycji utworzoną w ramach projektu firmę symulacyjną. Od września 2016 r. do sierpnia 2018 r. szkoła uczestniczyła w ramach Erasmus + w projekcie pn. „Szkoła dla przyszłej Europy: zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką „. Projekt w ramach KA2 Partnerstwo Strategiczne w sektorze Edukacji Szkolnej. Koordynatorem projektu jest Portugalia a partnerami Polska i Włochy. Celem projektu było wykorzystanie sztuki w edukacji, aby zapobiec niepowodzeniom w szkole i opuszczaniu jej przez uczniów.

Inne realizowane przez szkołę projekty to:

„DIGITAL PAIDEIA” w ramach Erasmus + - Partnerzy zagraniczni to: Włochy i Macedonia

"Podnoszenie kwalifikacji umiejętności kadry kierowniczej i nauczycieli ZSKU" w ramach Erasmus+

"Szkoła 3.0"  w ramach Erasmus+ - Partnerzy zagraniczni to: Grecja, Włochy, Rumunia

"Edukacyjna Grafika Informacyjna dla STEAM" w ramach Erasmus+ - Partnerzy zagraniczni to: Włochy, Grecja, Macedonia, Cypr, Hiszpania, Rumunia.


Osiągnięcia

2022 r.-Brązowa Tarcza w Krajowym Rankingu Techników "Perspektywy 2022". W roku 2023 nie udało się zdobyć tarczy, ale Technikum Nr 7 zostało umieszczone na wysokiej pozycji rankingu •W 2022 roku dwoje uczniów otrzymało Stypendium Prezesa Rady Ministrów• 2022 r.-  jedna uczennica otrzymała wyróżnienie w  "XXX Konkursie Kolęd i Pastorałek Pogranicza" •2022 r.- jedna uczennica zajęła I miejsce a druga otrzymała wyróżnienie w X Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Mój Anioł" edycja 2022 •2021 r.- jedna uczennica zajęła III miejsce a druga otrzymała wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie "Jesienią góry są najszczersze" •2021 r. - jedna uczennica została laureatką konkursu "Ważne... Najważniejsze" • 2021 r.- jedna uczennica otrzymała  wyróżnienie w VIII Turnieju Jednego Wiersza • 2021 r. - dwoje uczniów otrzymało Stypendium Prezesa Rady Ministrów,• 2020 r. - dwoje uczniów otrzymało Stypendium Prezesa Rady Ministrów,  ośmioro uczniów otrzymało Stypendium Młodego Zawodowca •2020 r. - dwie uczennice otrzymały wyróżnienie w XXIX Konkursie Kolęd i Pastorałek Pogranicza, organizowanym przez Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie •2019 r. – jeden uczeń otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów, • 2019 r. – dwóch uczniów otrzymuje Stypendium Młodego Zawodowca, •2018 r. – jedna uczennica otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów, • 2018 r. – dwóch uczniów otrzymuje Stypendium Młodego Zawodowca, • 2018 r. – jedna uczennica otrzymuje Stypendium Prezydenta Miasta Krosna SEMPER IN ALTUM, .• 2018 r. - wyróżnienie w konkursie fotograficznym "Fotka z Pogranicza" w ramach mikro projektu pt. NOWY WYMIAR EDUKACJI, • 2017 r. - uzyskanie tytułu szkoła zawodowa Najwyższej Jakości w kategorii "Dobra Praktyka", • 2017 r. - finalista IV edycji krośnieńskiego "Turnieju Jednego Wiersza", • 2017 r. - finalistka III Dyktanda organizowanego przez PWSZ w Krośnie, • 2017 r. - placówka uzyskała tytuł "Wiarygodna szkoła", • 2017 r. – jedna uczennica otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów, • 2017 r. – jedna uczennica otrzymuje Stypendium Młodego Zawodowca, • 2017 r. – jedna uczennica otrzymuje Stypendium Prezydenta Miasta Krosna SEMPER IN ALTUM, • 2016 r. - nagroda specjalna dla ucznia klasy pierwszej TCPG Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w ramach XVII Krośnieńskiego Konkursu Literackiego, • 2016 r.- II miejsca w recytacji i fotografii w III edycji konkursu o życiu Marii Konopnickiej "W blasku Żarnowca", • 2015 r. –wyróżnienie dla uczennicy na XVI Krośnieńskim Konkursie Literackim Biblioteki Publicznej w Krośnie, • 2015 r. – jedna uczennica otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów, • 2015 r. – jedna uczennica otrzymuje Stypendium Młodego Zawodowca, • 2015 r. – jedna uczennica otrzymuje Stypendium Prezydenta Miasta Krosna SEMPER IN ALTUM, • 2015 r. – Brązowa Tarcza w Krajowym Rankingu Techników „Perspektywy 2015” (217 miejsce w kraju), • 2014 r. – Brązowa Tarcza w Krajowym Rankingu Techników „Perspektywy 2014” (275 miejsce w kraju), • 2014 r. – jedna uczennica otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów, • 2014 r. – jedna uczennica otrzymuje Stypendium Młodego Zawodowca, • 2014 r. – II miejsce w konkursie na spot reklamowy „Nie daj szansy AIDS". Organizowany przez Starostwo Powiatowe w Krośnie i Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Krośnie, • 2014 r. –II lokata w XV edycji Krośnieńskiego Konkursu Literackiego, • 2014 r. – IV miejsce w Konkursie o św. Janie z Dukli – życie i działalność Patrona Polski, Współorganizatorami konkursu była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie i Sanktuarium św. Jana z Dukli w Dukli, • 2014 r. - Turniej Jednego Wiersza w Bibliotece Publicznej w Krośnie „Niebo spadło mi na serce". (jedna uczennica w finałowej 17-tce), • 2013 r. - II miejsce w Konkursie dla Szkół Ponadgimazjalnych Krosna o tytuł „Mistrza czytania ze zrozumieniem” - 2013 r., • 2012 r. - w II etapie, na szczeblu wojewódzkim, I Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Podatkach nasze uczennice zajęły II i V miejsce uzyskały prawo do uczestnictwa w finale, • 2012 r. - wyróżnienie naszej szkoły w konkursie pod hasłem: Nowoczesna szkoła-zostań ambasadorem kształcenia na odległość” zorganizowanym przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w ramach projektu systemowego „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie.

Drzwi otwarte
Dzień otwarty : 11 kwietnia 2024 r.
Współpraca z uczelniami wyższymi
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie współpracuje z Państwową Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie w ramach realizacji zajęć doradztwa zawodowego dla uczniów technikum. Oprócz tego współpraca z krośnieńska uczelnią od wielu lat dotyczy szkół dla dorosłych, które są prowadzone w strukturach ZSKU.
Współpraca z pracodawcami
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego współpracuje z pracodawcami z terenu Krosna oraz ościennych powiatów w ramach organizacji praktyk zawodowych.
Adres email IODO
iod@bdo24.eu
Telefon IODO
Kontakt przez placówkę 13 43 688 21
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
Telefon jednostki przetwarzającej dane
13 43 688 21
E-mail jednostki przetwarzającej dane
zespol@cku.krosno.pl