Krosno
Technikum
Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara - 1 TA - technik analityk
Nazwa oddziału

 1 TA - technik analityk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • język obcy nowożytny ,  wiedza o społeczeństwie ,  biologia ,  geografia ,  chemia

Przedmioty rozszerzone

chemia

Zawody

 Technik analityk

Opis

Kształcenie uczniów w zawodzie TECHNIK ANALITYK z innowacjami pedagogicznymi – KRYMINOLOGIA I ANALIZA KRYMINALNA ORAZ TECHNOLOGIA PRODUKCJI KOSMETYKÓW przygotowuje do pracy w laboratoriach: kryminalistycznych, toksykologicznych, naukowo – badawczych, klinicznych, archeologicznych, geologicznych, historycznych, przemysłu chemicznego i spożywczego, ochrony środowiska, z obszaru rolnictwa i innych. 

 

Absolwent tego kierunku będzie potrafił:

przygotowywać sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne do badań analitycznych, pobierać i przygotowywać próbki do badań analitycznych, wykonywać badania analityczne surowców, półproduktów i materiałów pomocniczych, wykonywać badania bioanalityczne i środowiskowe, opracowywać wyniki analiz z uwzględnieniem interpretacji statystycznej.

 

Udział w zajęciach innowacyjnych KRYMINOLOGIA I ANALIZA KRYMINALNA pozwoli uczniowi poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie technologii i metodyki badań wykonywanych w laboratoriach analitycznych, szczególnie kryminalistycznych. Uczeń dowie się co łączy analizę kryminalną ze służbami policyjnymi i specjalnymi, prokuraturą, bezpieczeństwem wewnętrznym oraz medycyną.

Uczniowie będą brać udział w zajęciach w profesjonalnych laboratoriach Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej między innymi w: Pracowni Identyfikacji Kryminalistycznej, Pracowni Medycyny Sądowej i Biologii Sądowej, Pracowni Badań Wariograficznych.

 

Na zajęciach innowacyjnych TECHNOLOGIA PRODUKCJI KOSMETYKÓW uczeń pozna związki chemiczne oraz surowce pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mineralnego wykorzystywane do produkcji kosmetyków. Uczeń będzie miał możliwość nabycia umiejętności doboru składu chemicznego kosmetyków oraz zrozumieć, jakie są funkcje składników zawartych w kosmetykach i w jaki sposób przenikają one przez naszą skórę.

 

Uczniowie odbywają też miesięczne praktyki zawodowe w laboratoriach firm: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie - Krośnieński Holding Komunalny sp. z o.o., Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krośnie, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krośnie, MedLifeCover Centrum Zdrowia Zakład Patomorfologii, Orlen Laboratorium S.A. z siedzibą w Płocku.

 

Program nauczania obejmuje:

- przedmioty ogólnokształcące,

- naukę dwóch języków obcych – język angielski i język niemiecki,

- przedmiot rozszerzony: chemia

- przedmioty zawodowe,

- praktyki zawodowe.

 

Tytuł Technika analityka absolwent otrzyma po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:

· CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

·    CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych

 

Po ukończeniu nauki w technikum absolwent może zdawać egzamin maturalny, który umożliwia kontynuowanie nauki na studiach wyższych na kierunkach: chemia, technologia chemiczna, ochrona środowiska, farmacja, medycyna, analityka medyczna i kryminalistyczna, towaroznawstwo, kosmetologia, biotechnologia, biochemia, ratownictwo medyczne i inne.

 

Obowiązuje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technik analityk. Skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie będzie wydane w naszej szkole po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.