Krosno
Technikum
Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara - 1 TŻ - technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 1 TŻ - technik żywienia i usług gastronomicznych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • język obcy nowożytny ,  plastyka ,  biologia ,  geografia ,  chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia

Zawody

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Opis

Kształcenie uczniów w zawodzie TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH z innowacjami pedagogicznymi: PERSONALNY TRENER ZDROWIA I URODY oraz TWÓRCA I DEKORATOR MINI DESERÓW przygotowuje do pracy w: zakładach żywienia zbiorowego - stołówki, restauracje, bary, kawiarnie, instytucjach zajmujących  się obrotem żywnością, służbie  zdrowia - sanatoria, żłobki, służby sanitarno-epidemiologiczne, szpitale, organizacjach ochrony konsumenta, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności oraz placówkach prowadzących żywienie zbiorowe, domach opieki społecznej, domach dziecka, internatach, akademikach, pensjonatach, domach wczasowych itp.

Ponadto absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych w hotelach, agroturystyce, itp.


Do podstawowych zadań wykonywanych przez technika żywienia i usług gastronomicznych należą wszystkie czynności związane z organizacją, sporządzaniem i wydawaniem potraw i napojów, planowaniem i oceną żywienia, kompleksową obsługą przyjęć i imprez organizowanych we wszystkich zakładach świadczących usługi gastronomiczne. Po ukończeniu szkoły absolwent zdobędzie umiejętności: kompleksowego i profesjonalnego organizowania i obsługi przyjęć okolicznościowych, projektowania i aranżowania wnętrz sal konsumpcyjnych, organizowania i nadzorowania pracy personelu przy obsłudze imprez gastronomicznych, stosowania nowoczesnych metod zarządzania i finansowania działalności gospodarczej.


Zajęcia praktyczne organizuje szkoła w nowoczesnych pracowniach szkolnych, a także restauracjach i innych placówkach gastronomicznych na terenie miasta pod kierunkiem nauczyciela.

 

Program nauczania obejmuje:

  • przedmioty ogólnokształcące,
  • naukę dwóch języków obcych – język angielski i język niemiecki,
  • przedmiot rozszerzony: biologia,
  • przedmioty zawodowe,
  • praktyki zawodowe.

Szkoła organizuje ponadto kursy doskonalące umiejętności zawodowe: zdobnictwo cukiernicze, barmański, baristyczny oraz kelnerski pozwalające uczniom zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych poświadczonych zaświadczeniem o ich ukończeniu.

 

Tytuł Technika żywienia i usług gastronomicznych absolwent otrzyma po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:

  • HGT.02.  Przygotowanie i wydawanie dań
  • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

Po ukończeniu nauki w technikum absolwent może zdawać egzamin maturalny, który umożliwia kontynuowanie nauki na studiach wyższych na kierunkach: technologia żywności i żywienia człowieka, dietetyka, gastronomia i hotelarstwo i innych.

 

Obowiązuje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie będzie wydane w naszej szkole po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.