Krosno
Technikum
Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza - 1wT - technik wiertnik
Nazwa oddziału

 1wT - technik wiertnik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • język obcy nowożytny ,  geografia ,  fizyka ,  informatyka ,  technika

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik wiertnik

Opis

1. TECHNIK WIERTNIK to zawód zajmujący się poszukiwaniem bogactw mineralnych (ropy naftowej, gazu, węgla, surowców mineralnych, wody pitnej) i udostępnianiem ich poprzez otwory wiertnicze. Należy do branży wiertniczo-naftowej i inżynieryjnej, jest obecny w strategicznych gałęziach przemysłu. Wykształcenie w tym zawodzie, zdobycie odpowiednich kwalifikacji, daje duże możliwości znalezienia satysfakcjonującej, dobrze płatnej pracy w Polsce i za granicą. 

2. Informacje dodatkowe:

W ramach projektu „Kształcenie Zawodowe Szansą Rozwoju” uczniowie biorą udział w kursach spawania metodą TIG oraz kierowcy operatora wózka jezdniowego, po ukończeniu których otrzymują certyfikaty uznawane w Unii Europejskiej.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Kwalifikacja 1 – GIW.12 Wykonywanie prac wiertniczych,
Kwalifikacja 2 – GIW.13 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych.

4. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik wiertnik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie wykonywania otworów wiertniczych:

– do poszukiwania i eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego,
– do poszukiwania i eksploatacji wód pitnych i mineralnych,
– do zatłaczania i poboru gazu ziemnego i ropy naftowej w podziemnych magazynach gazu,
– geotermalnych umożliwiających korzystanie z energii cieplnej z wnętrza Ziemi,
– geoinżynieryjnych umożliwiających badanie gruntu pod budownictwo,
– strzałowych wykorzystywanych w pozyskiwaniu surowców skalnych w kamieniołomach,
– wykonywanych w górnictwie podziemnym w kopalniach węgla, miedzi, soli,
– służących do eksploatacji soli i siarki metodami otworowymi,
– przy wykonywaniu przewiertów sterowanych umożliwiających przeprowadzanie rurociągów pod przeszkodami terenowymi metodą bezwykopową,
– służących do wykonywania przewiertów pod drogami (tzw. mikrotunelingu).

5. Technik wiertnik znajdzie zatrudnienie w:


przedsiębiorstwach prowadzących wiercenia poszukiwawcze, rozpoznawcze, inżynieryjne,
– firmach wykonujących prace geologiczne, wiercenia i pomiary geofizyczne,
– kopalniach,
– firmach wykonujących studnie,
– na platformach wiertniczych na morzu.

Przygotowanie do zawodu wiertnika wymaga nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również poznania strony praktycznej. Naftówka, dzięki współpracy z firmami branżowymi (np. PGNiG, Orlen, Exalo Drilling, GGT Solutions), daje swoim uczniom doskonałą możliwość odbywania praktyk w miejscach, gdzie w przyszłości mogą znaleźć pracę. Szczególnie atrakcyjną ofertą dla uczniów Naftówki jest możliwość odbycia stażu wakacyjnego na platformie wiertniczej na Bałtyku.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 

Zawód ten obejmuje naukę wszystkich przedmiotów ogólnych i zawodowych w szkole, zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego w Krośnie, natomiast praktyka zawodowa odbywa się w zakładach pracy, zajmujących się wykonywaniem prac wiertniczych i geoinżynieryjnych.