Krosno
Technikum
Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika - 1 TT - technik organizacji turystyki
Nazwa oddziału

 1 TT - technik organizacji turystyki

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

 Jli lubisz przygodę, wysiłek fizyczny oraz niezależność, interesujesz się geografią, jesteś kreatywna(y), masz łatwość w nawiązywaniu kontaktów z innymi, masz zdolności do nauki języków obcych, lubisz pracę z komputerem
i chcesz biegle posługiwać się komputerowymi programami w zarządzaniu usługami turystycznymi?

Ten zawód jest dla Ciebie!

 Wybierając ten zawód w naszej szkole, zdobędziesz umiejętności:

·     sporządzania programów, organizacji i obsługi imprez turystycznych, konferencji, kongresów, targów ,

·      planowania i kalkulacji kosztów imprez i usług turystycznych,

·      korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego,

·     planowania tras podróży i dokonywania rezerwacji w hotelach oraz dodatkowych usług dla klientów,

·      prowadzenia informacji turystycznej,

·      opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych,

·      prowadzenia sprzedaży i rozliczania usług i imprez turystycznych,

·      posługiwania się językiem angielskim w branży turystycznej.

 

Uczeń odbywa również 8 tygodniową praktykę zawodową w renomowanych biurach podróży, placówkach informacji turystycznej, obiektach hotelarskich, placówkach muzealnych, urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki.

 Dodatkowo oferujemy:

·       zajęcia dla uczniów w ramach szkolnego Koła Turystycznego,

·       Dzień Turysty i Przewodnika Turystycznego,

·       wycieczki przedmiotowe w zakładach świadczących usługi turystyczne,

·       wyjazdy na targi turystyczne,

·       zajęcia w szkolnym kabarecie SSOK,

·       spotkania z podróżnikami,

·       projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,

·       warsztaty obsługi kas fiskalnych (z certyfikatem),

·       wyjazdy studyjne na dwa, trzy dni do zaprzyjaźnionej szkoły z zagranicy: Słowacja

Szkoła przygotuje  Cię do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje w zawodzie:

·  HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznychegzamin planowany po pierwszym semestrze klasy trzeciej,

· HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznychegzamin planowany po pierwszym półroczu klasy piątej.

Więcej informacji o nauce w tym zawodzie na naszej szkolnej stronie internetowej!

 

Punkty za oceny na świadectwie liczone będą z przedmiotów:

  • język polski
  • matematyka
  • dwie najlepsze oceny uzyskane z języków obcych, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie i informatyki.

Przy kwalifikowaniu do szkoły otrzymasz skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie w celu potwierdzenia braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik organizacji turystyki.