Krosno
Technikum
Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza - 1a T - Technik górnictwa otworowego
Nazwa oddziału

 1a T - Technik górnictwa otworowego

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

      1.     TECHNIK GÓRNICTWA OTWOROWEGO to zawód związany z eksploatacją i udostępnianiem gazu ziemnego, ropy naftowej, soli, siarki, wód podziemnych (mineralnych i geotermalnych) za pomocą odwiertów.

 

     2.     Informacje dodatkowe:

 

Uczniowie biorą udział w kursach spawania metodą TIG, kursach SEP, Auto Cad oraz operatora wózków jezdniowych, po ukończeniu których otrzymują certyfikaty uznawane w Unii Europejskiej.

 

      3.     W czasie nauki uzyskasz następujące kwalifikacje:


Kwalifikacja 1- GIW.01 Eksploatacja otworowa złóż,
Kwalifikacja 2- GIW.08 Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż.

 

      4.      Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik górnictwa otworowego będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

- eksploatacji złóż kopalin ciekłych i gazowych,
- obsługiwania zbiorników magazynowych oraz maszyn i urządzeń do transportu kopalin,
- prowadzenia procesów oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego,
- organizowania zagospodarowania i magazynowania kopalin w górotworze,
- wykonywania pomiarów wgłębnych oraz pomiarów właściwości fizykochemicznych kopalin.
  

     5.    Technik górnictwa otworowego znajdzie zatrudnienie w zakładach:

 

- zajmujących się wydobyciem kopalin metoda otworową – kopalnie ropy naftowej i gazu,
- wytwarzających i przetwarzających surowce energetyczne – rafinerie,
- zajmujących się podziemnym magazynowaniem gazu – PMG,
- prowadzących eksploatację otworową siarki i soli kamiennej,
- eksploatujących i wykorzystujących wody mineralne i lecznicze – uzdrowiska.

Absolwenci mogą kontynuować naukę na:

- Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie na wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu i innych wydziałach związanych z wydobyciem, zagospodarowaniem i przeróbka kopalin.
- kierunku Inżynieria Środowiska w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie.
-  innych wyższych uczelniach technicznych.

      6.    Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Zawód ten obejmuje naukę wszystkich przedmiotów ogólnych i zawodowych w szkole, natomiast praktyka zawodowa odbywa się w zakładach pracy, zajmujących się eksploatacją otworową złóż.