Krosno
Technikum
Technikum Nr 5
Zespół szkół
Adres
ul.Rzeszowska 10, 38-400 Krosno
Telefon
13 43 655 64
Fax
13 43 655 64
E-mail
Strona www
Dyrektor
Marek Kubit
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Elektryk od frontu
 • Po termomodernizacji - widok na budynek główny i siłownię
 • Matury 2019 w Elektryku
 • Najlepsi w województwie w Rankingu Perspektyw 2020
 • XX Gala Perspektyw - VI Technikum w Polsce (2018)
 • Sukces, na który zapracowali nasi Uczniowie i Nauczyciele
 • Elektryk rules!
 • Zajęcia informatyków
 • Lutujermy :)
 • Mierzymy
 • Projektujemy
 • Nasze Siatkarki (2023)
 • Zajęcia tenisa stołowego
 • Nasze Siatkarki (2023)
 • Zajęcia tenisa stołowego
 • Zajęcia tenisa stołowego
 • Jedna z pracowni językowych
 • Turniej klas mundurowych na zrewitalizowanym stadionie
 • Boisko wielofunkcyjne
 • Boisko wielofunkcyjne
 • Nasza siłownia
 • Uroczystości z okazji Święta Niepodległości
 • Wojskowi też się znajo :P
 • Strzelnica
 • Zajęcia z pierwszej pomocy
 • Ekipa Elektryka w Biegu Niepodległości (2018)
 • Cafe Elektryk - uroczystosci 65-lecia Szkoły (2016)
 • Festiwal Piosenki Obcojęzycznej (szkolna Aula)
 • Wojskowi na turnieju
 • Jeden z okolicznościowych plakatów z okazji 65-lecia Elektryka
 • Nasza Żaba
Opis

Technikum nr 5 w Krośnie, wchodzące w skład Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie, znane w środowisku lokalnym jako „Elektryk” to 6 technikum w Polsce wg prestiżowego Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2018 (Perspektywy). W 2023 r. po raz kolejny zdobyliśmy tytuł Złotej Szkoły (w Rankingu Rankingu Techników Perspektywy 2023).


31 marca 2023 r. odbędzie się uroczystość nadania imienia gen. Stanisława Maczka


"Elektryk" to szkoła na stałe wpisana w chlubną tradycję Krosna i Podkarpacia. W wyniku aktywności uczniów i zaangażowania nauczycieli uzyskaliśmy tytuły „Szkoła z klasą” i „Szkoła przedsiębiorczości”. Jesteśmy szkołą nowoczesną i ciągle rozwijającą się. Oprócz zawodów obecnych w naszym technikum od lat (technik elektryk, technik elektronik oraz technik informatyk) od września 2017 r. kształcimy w zawodzie technik automatyk, od 2019 r. w zawodzie technik programista.

Od września 2022 r. wprowadzamy innowację na bazie zawodu technik elektronik o nazwie Elektronika samochodowa i elektromobilność!

Dysponujemy bogatą bazą dydaktyczną, nowoczesnymi pracowniami zawodowymi, językowymi i multimedialnymi. Posiadamy stadion lekkoatletyczny z boiskiem sportowym, boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, salę gimnastyczną, strzelnicę do broni pneumatycznej, prowadzimy zajęcia na basenie. Nasi uczniowie stale odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach, pracując pod kierunkiem bardzo dobrze przygotowanej kadry, będącej w zdecydowanej większości egzaminatorami egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Jesteśmy również szkołą kultywującą tradycje, aktywnie i chętnie uczestniczącą w życiu środowiska lokalnego, życzliwą, ale i wymagającą – SZKOŁĄ, KTÓRA DAJE OGROMNE MOŻLIWOŚCI NASZYM ABSOLWENTOM.

Nauka w technikum trwa pięć lat - uczniowie już od pierwszej klasy wprowadzani są w arkana wiedzy zawodowej w systemie modułowym. Oprócz przedmiotów znanych ze szkoły podstawowej pojawiają się nowe – specjalistyczne, realizowane w nowoczesnych laboratoriach i pracowniach zawodowych. Uczniowie klas trzecich i czwartych (reforma 2019) odbywają czterotygodniowe praktyki w firmach z branży odpowiadającej kierunkowi kształcenia. Duży nacisk kładziemy również na naukę języków obcych, w tym język angielski zawodowy. Poprzez kontakty zagraniczne ze studentami z całego świata młodzież rozwija umiejętności językowe. Zaangażowanie i kwalifikacje naszych wychowanków są wysoko cenione przez zagranicznych pracodawców.

Zalety kształcenia w technikum:

 • szkoła przyjazna i bezpieczna dla uczniów,
 • miła i serdeczna atmosfera, sprzyjająca pracy oraz rozwijaniu pasji i zainteresowań,
 • bardzo dobra baza dydaktyczna, sportowa i socjalna,
 • fachowa kadra,
 • wysokie wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych,
 • współpraca z uczelniami wyższymi – Uniwersytetem Rzeszowskim, Politechniką Rzeszowską, Politechniką Krakowską, AGH w Krakowie, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Rzeszowie i Przemyślu, PANS w Krośnie,
 • zajęcia Roku Zerowego AGH z fizyki, matematyki,
 • bezpłatne podręczniki do przedmiotów zawodowych,
 • nauczanie modułowe, które łączy cechy lekcji teoretycznej z zajęciami laboratoryjnymi,
 • możliwość zdobycia uprawnień SEP,
 • możliwość uczestnictwa w specjalistycznych zajęcia z zakresu IT: CISCO oraz ECDL,
 • liczna i różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych – koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze (dla potrzebujących), zajęcia z uczniem zdolnym,
 • możliwość rozwijania pasji i zainteresowań poprzez m.in. wyjazdy do teatru, kina, wycieczki przedmiotowe, turystyczno – krajoznawcze, rejsy żeglarskie, rajdy rowerowe i piesze, lekcje samorządowe, wykłady, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • stypendia naukowe i socjalne,
 • fachowa pomoc wykwalifikowanego doradcy zawodowego w zakresie kreowania kariery szkolnej i zawodowej,
 • pomoc pedagoga szkolnego oraz oligofrenopedagoga,
 • działalność na rzecz środowiska lokalnego m.in. poprzez udział uczniów w Młodzieżowej Radzie Miasta Krosna, wolontariat, udział w akcjach charytatywnych, np. „Pola nadziei”, „Góra grosza”, „Szlachetna paczka”, „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”, opieka na cmentarzem żydowskim w Krośnie, kwesty na rzecz ratowania zabytków Starego Cmentarza w Krośnie, przedstawienia teatralne bajek dla dzieci z przedszkoli, wspieranie chorych dzieci przez zbiór nakrętek i inne.

Kandydaci do technikum przedkładają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie.

Oficjalny Fanpage

Oferta
Dojazd
Szkoła znajduje się w obrębie osiedla Krosno – Turaszówka, 4 km od dworca PKS/PKP, dogodny dojazd środkami komunikacji miejskiej z dworca (linie: 1, 2, 4, 5, 16, 20, 23, A, B, KS) i busami (kierunek Rzeszów i Jasło: Kubuś, Miś)
Historia

Technikum nr 5 powstało w 1951 r. pod nazwą Zasadnicza Szkoła Elektryczna Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w Turaszówce. Bardzo ważną rolę w powstaniu i późniejszym rozwoju placówki odegrał „Społeczny Prezes” – Franciszek Wójtowicz, niezwykły człowiek, dzięki któremu o Turaszówce zrobiło się głośno w całym kraju.

Początki szkoły były bardzo trudne - nie miała ona swojej siedziby. Została przyjęta w mury miejscowego Domu kultury, gdzie funkcjonowała przez blisko dziesięć lat. W 1953 r. szkoła przyjęła nową nazwę Zasadniczej Szkoły Elektrycznej, w tym też roku opuścili ją pierwsi absolwenci. W 1961r. został utworzony pierwszy oddział Technikum Elektrycznego, do którego przyjęto 55 uczniów. W 1962 r. rozpoczęły się prace ziemne pod nowy budynek szkoły, którego uroczyste otwarcie odbyło się 28 września 1963 r.

Szkoła rozwijała się, powstały nowe kierunki kształcenia, m.in.: traktorzysta mechanik, monter urządzeń radiowo – telewizyjnych. Zyskiwała coraz większe uznanie i rozgłos. Miarą uznania wartości kadry pedagogicznej oraz możliwości szkolenia przy pomocy nowoczesnych środków dydaktycznych było m.in. skierowanie na naukę do technikum elektrycznego grupy młodzieży z Laosu i Tunezji. W 1966 r. została przeprowadzona pierwsza w historii szkoły matura oraz oddane zostały do użytku warsztaty szkolne. Również w tym roku powstaje pierwszy oddział technikum 3 – letniego dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Elektrycznej.

W 1972 r. placówce nadano imię II Armii Wojska Polskiego, w tym samym roku oddano do użytku budynek nowego internatu. Bardzo prężnie działał szczep harcerski im. Bohaterów Warszawy. W uznaniu osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych, decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie, szkoła uzyskała prawo posiadania sztandaru, którego uroczyste rozwinięcie nastąpiło 12 października 1974 r. W dniu tym udekorowano szkołę medalem Komisji Edukacji Narodowej, przyznanym przez Ministra Oświaty i Wychowania. Placówka została przemianowana na Zespół Szkół Elektrycznych. W 1977 r. dokonano naboru do pierwszej klasy technikum elektronicznego o specjalności: elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa. Nowy kierunek spowodował wzrost liczby kandydatów. W celu poszerzenia bazy dydaktycznej szkoła otrzymała od Politechniki Rzeszowskiej maszynę obliczeniową „Odra 1013”.

W 1987 r. podjęto starania dla tworzenia i organizacji kompleksu pracowni informatycznych. Wyposażono je w nową generację sprzętu personalnych mikrokomputerów 8-bitowych. 9 maja 1988r. została odsłonięta tablica pamiątkowa, dokumentująca przyjęcie Zespołu Szkół Elektrycznych do Klubu Przodujących Szkół. Bardzo prężnie działały różne koła zainteresowań, spośród których największym zainteresowaniem cieszyły się: Szkolny Klub Turystyczno – Krajoznawczy, Szkolny Klub Sportowy, zespół muzyczny, koła fotograficzne, filatelistyczne i informatyczne. W kolejnych latach wzrastał poziom kształcenia. Znajdowało to odzwierciedlenie w wysokich pozycjach w ogólnopolskich rankingach oraz rozlicznych sukcesach wychowanków. Nie było zatem wielkiej przesady w tytule artykułu prasowego z I połowy lat 80–ych XX wieku, gdzie ówczesny Zespół Szkół Elektrycznych nazwano CAMBRIDGE w TURASZÓWCE. Pod koniec ubiegłego stulecia wskutek przemian ustrojowych w kraju zreformowano system oświaty, co pociągnęło za sobą konieczność rewolucyjnych zmian w charakterze szkoły.

We wrześniu 2002 r. Technikum nr 5 weszło w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. W październiku 2002 r. odbył się uroczysty Jubileusz 50-lecia istnienia szkoły. Stał się on okazją do podsumowań, wspomnień, spotkań po latach, szczególnie w kontekście spektaklu przygotowanego przez młodzież pt. „Pamięć maluje przeszłe lata…”.

Ważnym przedsięwzięciem było uczestnictwo uczniów w projekcie Leonardo da Vinci – „Podnoszenie umiejętności w diagnostyce i serwisowaniu urządzeń elektronicznych powszechnego użytku” (2005-2006 r.) Był on realizowany z zaprzyjaźnioną szkołą zawodową w Kokkola w Finlandii. Projekt polegał na odbyciu 3- tygodniowego stażu zawodowego przez młodzież z naszej szkoły. Jedna grupa 16 uczniów wyjechała na taki 3- tygodniowy staż zawodowy w Finlandii w roku 2005, a druga grupa 16 -osobowa w roku 2006. Celem było zdobycie nowych doświadczeń zawodowych w serwisowaniu urządzeń: gospodarstwa domowego, audio-wideo, telekomunikacyjnych, komputerowych. Kolejny projekt to „Rozwijanie umiejętności zawodowych – realizacja stażu zawodowego przez uczniów technikum w Anglii” w 2009 r., w ramach projektu do programu Leonardo da Vinci. Tym razem na 4- tygodniowy staż zawodowy w Anglii wyjechała 16- osobowa grupa uczniów. Głównym założeniem było zdobycie przez uczniów nowych umiejętności i doświadczeń na polu zawodowym. Staż odbywał się w angielskim mieście Plymouth, w partnerskiej firmie TellusGroup Ltd, w terminie 09.11.2009 - 4.12.2009r.

Zagraniczny staż zawodowy uczniowie odbyli również w 2010 i 2011 r. w ramach projektu „Zagraniczna praktyka szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego oraz lepszą pracę w przyszłości”. W ramach tego projektu do programu Leonardo da Vinci młodzież przebywała również na praktyce zawodowej w Plymouth w Anglii. Jedna grupa 16- osobowa uczniów 4- tygodniowy staż zawodowy w Anglii odbyła w roku 2010, a druga grupa 16- osobowa w roku 2011. Nasi uczniowie pracowali w różnych zakładach pracy, m.in.: Tellus Group Ltd, Barbican Therapy Centre, Efficient Light, Computing Solutions, ST Luke’s Hospice, Marine Academy, Aardvark Konsulting, Lipson Community College, Simply Lets, Frost, Cartridge Line, Rodger Baker TV. Mogli wykazać się tam wiedzą i umiejętnościami informatycznymi, elektronicznymi i elektrycznymi oraz znajomością j.angielskiego. Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było zorganizowanie, razem z ZSP nr 3 w Krośnie, XXXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, w dniach 25 i 26 marca 2010 r. Można powiedzieć, że historia zatoczyła koło, gdyż po 30 latach znów zostaliśmy gospodarzami tej prestiżowej olimpiady. Nasi uczniowie zajęli czołowe miejsca, otrzymując tym samym indeksy na wybrane przez siebie studia.

Dziś można śmiało stwierdzić, że w szkole umiejętnie pogodzono kontynuację dotychczasowego nauczania z rozwojem kształcenia wykwalifikowanych techników, dostosowując profile edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy. Najlepszym tego dowodem jest ugruntowana od wielu lat pozycja w ścisłej czołówce szkół technicznych w Polsce.

Koła zainteresowań
 • Koła informatyczne
 • Koło strzeleckie
 • Koło j. angielskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego
 • Koło dziennikarskie
 • Koło historyczne
 • Koło WOS
 • Koło polonistyczne
 • Koło recytatorskie
 • Koło teatralne
 • Koło chemiczne
 • Koło biologiczne
 • Koło fizyczne
 • Koło geograficzne
 • Koło matematyczne
 • Koło elektroniczne
 • Koło elektryczne
 • Koło techniczne
 • Koło elektroniki komputerowej
 • SKS – pływanie, LA, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, unihokej, tenis, piłka nożna, turystyka aktywna
 • Siłownia - zmodernizowana w 2016 r.
 • Koło Honorowych Dawców Krwi
 • Koło PCK
 • Szkolny Klub Wolontariuszy
Kontakty zagraniczne
 • Wymiana polsko – niemiecka ze szkołą w Hattingen
 • Turnus edukacyjny w Olsztynie
 • Zajęcia uczniów z native speakerem z Wielkiej Brytanii
 • Zajęcia dla uczniów prowadzone przez lektorów z USA
 • Projekt AISEC (prowadzenie zajęć dla uczniów przez studentów z Indonezji, Brazylii, Gruzji, Tajlandii, Chin i Egiptu)
 • Zajęcia ze studentami z Hiszpanii
 • Wymiana polsko – węgierska
 • Współpraca z miastami Marl (Niemcy), Parma (Włochy), Zalaegerszeg (Węgry) w ramach projektu Erasmus+ (od 2015 r.)
Osiągnięcia

W ciągu 68 lat istnienia szkoły uczniowie osiągali znaczące sukcesy w różnego typu konkursach, turniejach i olimpiadach, zajmując w nich wysokie lokaty. Już w 1970 r. uczeń technikum został laureatem Centralnej Olimpiady Matematycznej i reprezentował Polskę na eliminacjach europejskich w Budapeszcie.

Ranking Techników STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) wg Perspektyw:

 • 2016 - 6 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie

Ranking Główny Techników wg Perspektyw (do 2012 r. również dziennika Rzeczpospolita):

 • 2023 - 46 miejsce w Polsce, 3 miejsce w województwie
 • 2022 - 61 miejsce w Polsce, 5 miejsce w województwie
 • 2021 - 29 miejsce w Polsce, 2 miejsce w województwie
 • 2020 - 15 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie
 • 2019 - 29 miejsce w Polsce, 2 miejsce w województwie
 • 2018 - 6 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie
 • 2017 - tytuł ZŁOTEJ SZKOŁY, 2 miejsce w województwie
 • 2016 - 10 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie
 • 2015 - 5 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie
 • 2014 - 10 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie
 • 2013 - tytuł SREBRNEJ SZKOŁY
 • 2012 - 7 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie
 • 2011 - 9 miejsce w Polsce, 3 miejsce w województwie

Ranking Maturalny Techników wg Perspektyw (do 2012 r. również dziennika Rzeczpospolita):

 • 2023 - 25 miejsce w Polsce, 2 miejsce w województwie
 • 2022 - 32 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie
 • 2021 - 29 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie
 • 2020 - 27 miejsce w Polsce, 2 miejsce w województwie
 • 2019 - 1 miejsce w województwie
 • 2018 - 14 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie
 • 2017 - 1 miejsce w województwie
 • 2016 - 9 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie
 • 2015 - 8 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie
 • 2014 - 17 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie
 • 2013 - 31 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie
 • 2012 - 4 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie
 • 2011 - 4 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie

Ranking Szkół Olimpijskich (ogólnopolski, bez podziału na typ szkoły, spośród prawie 4000 szkół ponadgimnazjalnych):

 • 2022: 135 miejsce w Polsce
 • 2021: 151 miejsce w Polsce
 • 2020: 184 miejsce w Polsce
 • 2019: 200+
 • 2018: 106 miejsce w Polsce
 • 2016: 131 miejsce w Polsce
 • 2015: 99 miejsce w Polsce
 • 2014: 137 miejsce w Polsce


Laureaci Turnieju Młodych Mistrzów Techniki (TMMT):

 • 1985 r. – laureat: IV miejsce w zawodach centralnych XVIII edycji TMMT
 • 1999 r. – laureat: I miejsce w zawodach centralnych XXXII edycji TMMT
 • 2001 r. – laureat: wyróżnienie w zawodach centralnych w XXXIV edycji TMMT

Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Technicznej (OWT) w grupie elektryczno - elektronicznej:

 • 1989 r. – laureat: I miejsce w zawodach centralnych XV edycji OWT
 • 1995 r. – laureaci: I, III, VI miejsce w zawodach centralnych XXI edycji OWT - Rzeszów
 • 1996 r. – laureat: IX miejsce w zawodach centralnych XXII edycji OWT - Kołobrzeg
 • 1999 r. – laureat: VII miejsce w zawodach centralnych XXV edycji OWT - Kraków
 • 2001 r. – finalista zawodów centralnych XXVII edycji OWT - Chorzów
 • 2008 r. – finalista zawodów centralnych XXXIV edycji OWT - Szczecin
 • 2011 r. – finalista, laureat: IX miejsce w zawodach centralnych XXXVII edycji OWT – Siedlce
 • 2013 r. – 2 finalistów w zawodach centralnych XXXIX edycji OWT
 • 2015 r. – 2 finalistów w zawodach centralnych XLI edycji OWT
 • 2017 r. – laureat: VII miejsce w zawodach centralnych XLIII edycji OWT - Wrocław
 • 2022 r. - laureat w zawodach centralnych

Laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej (OOWEiE):

 • 1999 r. – laureat: I miejsce w grupie elektronicznej w zawodach centralnych XXIII edycji OWEiE – Wałbrzych
 • 2000 r. – laureat: I miejsce w grupie elektronicznej w zawodach centralnych XXIV edycji OOWEiE – Gliwice
 • 2001 r. – laureat: III miejsce w grupie elektronicznej w zawodach centralnych XXV edycji OOWEiE – Toruń
 • 2002 r. – laureaci XXVI edycji OOWEiE – Katowice:
  • IV miejsce w grupie elektrycznej,
  • IX miejsce w grupie elektronicznej w zawodach centralnych
 • 2010 r. – laureaci XXXIII edycji OOWEiE – Krosno:
  • III miejsce w grupie teleinformatycznej,
  • IV miejsce w grupie elektrycznej
 • 2011 r. – laureaci XXXIV edycji OOWEiE – Kraków:
  • I miejsce w grupie elektrycznej,
  • IV miejsce w grupie elektronicznej,
  • IV miejsce w grupie teleinformatycznej
 • 2012 r. – laureaci XXXV edycji OOWEiE – Wałbrzych:
  • II miejsce w grupie elektronicznej,
  • IV miejsce w grupie mechatronicznej
 • 2013 r. – finaliści w zawodach centralnych XXXVI edycji OOWEiE – Jarosław
 • 2014 r. – laureaci XXXVII edycji OOWEiE – Lublin:
  • laureat w grupie elektronicznej
  • laureat w grupie teleinformatycznej
  • finalista w grupie teleinformatycznej
 • 2015 r. – laureaci XXXVIII edycji OOWEiE – Częstochowa:
  • laureat w grupie informatycznej (I miejsce w Polsce)
  • laureat w grupie teleinformatycznej
  • laureat w grupie elektronicznej
  • laureat w grupie elektroniki medycznej
 • 2016 r. – finaliści XXXIX edycji OOWEiE – Kraków/Radom:
  • finalista w grupie teleinformatycznej
  • finalista w grupie elektroniki medycznej
 • 2017 r. – laureaci i finaliści XL edycji OOWEiE – Kraków/Bieruń:
  • laureat i dwóch finalistów w grupie elektronicznej
  • laureat i finalista w grupie elektroniki medycznej
  • dwóch finalistów w grupie teleinformatyczne
 • 2018 r. – laureat i finaliści XLI edycji OOWEiE - Kraków/Gorzów Wielkopolski:
  • laureat w grupie elektroniki medycznej
  • finalista w grupie elektrycznej
  • finalista w grupie teleinformatycznej
 • 2019 r. – laureaci i finalista XLII edycji OOWEiE - Kraków/Częstochowa:
  • laureat w grupie elektroniki
  • laureat w grupie elektroniki medycznej
  • laureat w grupie elektrycznej
  • finalista w grupie teleinformatycznej
 • 2020 r. - finaliści XLIII edycji OOWEiE (nie przyznano tytułów Laureatów ze względu na odwołanie etapu finałowego Olimpiady):
  • 2 finalistów w grupie teleinformatycznej
  • finalista w grupie elektroniki medycznej
  • finalista w grupie elektrotechnicznej
 • 2021 r. - laureaci i finaliści XLIV edycji OOWEiE:
  • laureat w grupie teleinformatycznej
  • laureat i finalista w grupie elektroniki medycznej
  • laureat i finalista w grupie elektronicznej
  • laureat i finalista w grupie elektrycznej
  • finalista w grupie automatyka
 • 2022 r. - laureat i finaliści XLIV edycji OOWEiE:
  • laureat w grupie teleinformatycznej
  • finalista w grupie elektroniki medycznej
  • finalista w grupie automatyka

Laureaci Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA:

 • 2014 r. - 2 laureatów: 1 miejsce oraz 6 miejsce w zawodach centralnych XVI edycji
 • 2017 r. - laureat (III miejsce) i finalista w zawodach centralnych XIX edycji w Bydgoszczy
 • 2021 r. – 2 laureatów: 2 miejsce (gr. elektryczna) oraz 2 miejsce (gr. elektroniczna) w zawodach centralnych XXIII edycji

Pozostałe:

 • 2014 r. - najlepsza lokalna Akademia Cisco w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem wyników uczniów biorących udział w kursach Cisco (ITE, Discovery)
 • 2015 r. - II miejsce indywidualnie w Polsce (187 w Europie) w konkursie Cisco NetRiders ITE
 • 2000 r. – II miejsce w międzynarodowym Turnieju Wiedzy i Umiejętności Zawodowych Eurotech Uczniowie zajmowali również wysokie lokaty w olimpiadach wiedzy ogólnej:
 • 1987 r. – laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Filozoficznej
 • 1983 r. – laureaci: III i IV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Muzealniczym
 • 1983 r. – I miejsce w Konkursie Wiedzy Pożarniczej
 • 1997 r. – laureat etapu centralnego Olimpiady Informatycznej
 • 1998 r. – III miejsce w centralnym etapie Olimpiady Informatycznej
 • 2001 r. – laureat i finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • 2013 r. – I miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Fizycznej „Eureka
 • 2017 r. – III miejsce w konkursie polonistycznym: Wielki Test o Josephie Conradzie - Krosno
 • 2018 r. – finalista XI Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH" - Kraków
 • 2022 r. - laureat Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Index AGH z matematyki
 • 2022 r. - finalista XLV Olimpiady Języka Niemieckiego

Od 1997 r. najlepszym uczniom przyznawane jest stypendium Prezesa Rady Ministrów. Sukcesy sportowe uczniowie osiągają od początku istnienia technikum. W 1969 r. szkoła była nazwana „Ambasadorem” sportu szkolnego na Podkarpaciu. Ważne osiągnięcia sportowe z ostatnich 5 lat:

 • I miejsce w biegach przełajowych chłopców,
 • I miejsce w siatkówce dziewcząt (półfinał wojewódzki),
 • I miejsce w pływaniu dziewcząt (półfinał wojewódzki),
 • II miejsce w siatkówce dziewcząt (w województwie),
 • II miejsce w koszykówce chłopców (w powiecie),
 • II miejsce w piłce ręcznej chłopców (w powiecie),
 • II miejsce w siatkówce chłopców (w powiecie),
 • III miejsce w finale wojewódzkim Licealiady w pływaniu - sztafeta chłopców 6 x 50 stylem dowolnym (2014/2015),
 • II miejsce w finale wojewódzkim Licealiady w tenisie stołowym chłopców (2014/2015),
 • II miejsce w Powiatowych Sztafetowych Biegach Przełajowych (2014/2015), IV miejsce w finale wojewódzkim w piłce ręcznej chłopców (2015/2016),
 • IV miejsce w Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego w sztafetowych biegach przełajowych (2015/2016),
 • III miejsce w finale wojewódzkim Licealiady w koszykówce chłopców ( kwiecień 2017),
 • VIII miejsce w finale krajowym Ogólnopolskich Mistrzostw w Szachach Drużynowych Szkół Ponadgimnazjalnych (maj 2017 r.)
 • II miejsce w finale wojewódzkim Ogólnopolskich Mistrzostw w Szachach Drużynowych Szkół Ponadgimnazjalnych (2017/2018) - awans do Mistrzostw Polski.

Na pozytywny wizerunek szkoły wpływają nie tylko te spektakularne sukcesy uczniów, ale również te mniejsze, na szczeblu międzyszkolnym, wojewódzkim i regionalnym, osiągane w każdym roku szkolnym.

Drzwi otwarte

Zajęcia pozalekcyjne
 • Koła zainteresowań (opis wyżej)
 • Krótkofalarstwo - klub Wilga
 • Zajęcia wyrównawcze (ze wszystkich przedmiotów - w zależności od potrzeb)
 • Zajęcia z uczniem zdolnym (ze wszystkich przedmiotów - w zależności od potrzeb)
 • Indywidualne programy nauczania (dla uczniów zdolnych)