Krosno
Krosno
Aktualności

REKRUTACJA DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI NA WOLNE MIEJSCA

Od 17 lutego 2021 r. do 25 lutego 2021 r. do godz. 1500 rodzice dzieci zamieszkałych w Krośnie mogą składać wnioski o przyjęcie do miejskich przedszkoli na rok szkolny 2021/2022.

Zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, do dnia 9 lutego br. rodzice przedszkolaków składali deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, co gwarantuje im miejsce w placówce, do której obecnie uczęszczają. Po zakończeniu tego procesu miejskie przedszkola przeprowadzą nabór na 254 wolne miejsca.

We wniosku wskazuje się maksymalnie trzy przedszkola według wybranych preferencji. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów składa się w przedszkolu wybranym na pierwszej preferencji. Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola, przy czym wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski wypełnione elektronicznie, ale nie dostarczone do przedszkola, nie wezmą udziału w rekrutacji. O przyjęciu do danego przedszkola decydować będzie liczba punktów uzyskanych za spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.


TERMINY REKRUTACJI DO KROŚNIEŃSKICH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Od 1 lutego 2021 r. do 9 lutego 2021 r. do godz. 1500 rodzice dzieci uczęszczających obecnie do miejskich przedszkoli będą mogli elektronicznie w systemie NABÓR wypełniać deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022, a po jej wydrukowaniu i podpisaniu składać w przedszkolu.
Brak złożenia deklaracji kontynuowania edukacji w tym samym przedszkolu w ustalonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu.

Po ustalonej liczbie miejsc rekrutacyjnych, kolejnym etapem naboru będzie składanie przez rodziców dzieci zamieszkałych w Krośnie w systemie NABÓR wniosków o przyjęcie do miejskich przedszkoli na rok szkolny 2021/2022.
Rodziców zapisujących dzieci do przedszkoli miejskich zachęcamy do zapoznania się z informatorem zamieszczonym
w zakładce Dokumenty, który zawiera wszelkie niezbędne komunikaty oraz wyjaśnienia.

Bieżące informacje dotyczące kolejnych etapów rekrutacyjnych zamieszczane będą sukcesywnie.