Krosno
Przedszkole
Przedszkole Miejskie Nr 10 w Krośnie
Zespół szkół
Adres
ks. Stanisława Decowskiego 9, 38-401 Krosno
Telefon
134323295
Fax
134323295
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Zofia Sienkiewicz
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole Miejskie Nr 10 w Krośnie
  • Przedszkole Miejskie Nr 10 w Krośnie
  • Przedszkole Miejskie Nr 10 w Krośnie
  • Przedszkole Miejskie Nr 10 w Krośnie
  • Przedszkole Miejskie Nr 10 w Krośnie
  • Przedszkole Miejskie Nr 10 w Krośnie
  • Przedszkole Miejskie Nr 10 w Krośnie
  • Przedszkole Miejskie Nr 10 w Krośnie
  • Przedszkole Miejskie Nr 10 w Krośnie
  • Przedszkole Miejskie Nr 10 w Krośnie
Opis
Przedszkole Miejskie Nr 10 w Krośnie mieści się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Krośnie, z którą tworzy Miejski Zespół Szkół Nr 3 w Krośnie.  Funkcjonują w nim cztery oddziały dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 6 lat. Bezpośrednio przy budynku przedszkola znajdują się miejsca parkingowe w tym miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji przedszkola jest także duży, ładny ogród. Dzieci mają do dyspozycji nowy plac zabaw, wyposażony w zestawy do zabaw i ćwiczeń na wolnym powietrzu. Ponadto przedszkolaki mogą korzystać z pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły podstawowej tj. sali gimnastycznej, hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego, oraz pracowni komputerowej oraz interaktywnego dywanu. Przedszkole działa w oparciu o przyjętą koncepcję. Zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty dziecka. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej. W przedszkolu stwarzamy dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju poprzez ciekawe propozycje zajęć oraz bogato i estetycznie wyposażone sale zabaw i zajęć. Program edukacyjny jest urozmaicony i zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dlatego dzieci chętnie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom szkoły. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia pełną realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Stosowane nowatorskie działania dostarczają dzieciom dobrej zabawy, rozwijają zdolności matematyczne, ruchowe oraz wiele innych. Dzieci stają się kreatywne, mają pomysły na zabawy, potrafią samodzielnie zorganizować sobie czas wolny. W przedszkolu wdrożone są innowacje pedagogiczne  pt.: "Przyroda inspiracją do twórczości plastycznej", "Przedszkolak w świecie prawdy, dobra i piękna", Odimienna nauka czytania dr Ireny Majchrzak". Nasze przedszkole zapewnia dzieciom szansę przeżywania radości, spontaniczności i twórczego działania w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji i zrozumienia.

Zaktualizowano dnia 24.01.2023 r.
Godziny otwarcia od
07.00-15:30
Personel

W przedszkolu zatrudniona jest wysoko kwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna, która czuwa nad bezpieczeństwem dzieci oraz tworzy klimat sprzyjający pełnemu i harmonijnemu rozwojowi wychowanków. Grono pedagogiczne składa się z 5 nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy posiadają stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego i  1 ze stopniem awansu nauczyciela kontraktowego. Personel pomocniczy to pracownicy posiadający długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. W grupie najmłodszej dodatkowo zatrudniona jest pomoc nauczyciela.


Zaktualizowano dnia 24.01.2023 r.

Dodatkowe zajęcia

Język angielski, dla wszystkich grup wiekowych, prowadzony jest przez wychowawcę przedszkolnego. Dla dzieci 5 i 6 letnich nauka religii. W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe w zależności od potrzeb i zainteresowań dzieci oraz ich rodziców. Są to zajęcia : umuzykalniające, taneczne, teatralne, plastyczne, matematyczne oraz sportowe.  Nauczyciele w czasie zajęć udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom posiadającym opinie z poradni,  wspomagając tym samym ich rozwój. Dla dzieci wymagających gimnastyki korekcyjnej, zajęcia prowadzone są przez specjalistów w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie. W naszej placówce dzieci mogą również liczyć na opiekę logopedy. Ponadto uczestniczą w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, w przedstawieniach teatralnych oraz biorą udział w lekcjach bibliotecznych i muzealnych.


Zaktualizowano dnia 24.01.2023 r.

Osiągnięcia

Przedszkole posiada Certyfikat przyjęcia do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, w związku z czym nauczyciele kładą duży nacisk na kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych i proekologicznych. W ramach promocji zdrowego stylu życia corocznie organizujemy dla przedszkolaków z terenu miasta Krosna Sportową Olimpiadę Integracyjną pn. „Przez ruch do zdrowia”, która cieszy się dużym uznaniem wśród dzieci oraz ich Rodziców. Dzieci z naszego przedszkola uczestniczą z dużym powodzeniem w różnorodnych konkursach, przeglądach i imprezach na szczeblu lokalnym, jak również regionalnym i ogólnopolskim. Są to konkursy plastyczne, recytatorskie, przeglądy piosenek dziecięcych oraz turnieje i olimpiady sportowe, gdzie zdobywają nagrody oraz wyróżnienia. Ważnym aspektem pracy placówki jest udział w realizacji lokalnych i ogólnopolskich programów i projektów. Placówka współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, a także promującymi zachowania przyjazne przyrodzie. Krąg partnerów zewnętrznych poszerza się i wynika nie tylko z potrzeb przedszkola, ale także z potrzeb środowiskowych.


Zaktualizowano dnia 24.01.2023 r.

Historia
Przedszkole zostało utworzone w 1969 roku i działało jako zakładowe przedszkole Krośnieńskich Hut Szkła. Mieściło się w Pałacyku w Polance. Od roku 1992 funkcjonuje jako przedszkole miejskie. W 2006 roku Przedszkole Miejskie Nr 10 zostało połączone ze Szkołą Podstawową Nr 7 w Miejski Zespół Szkół Nr 3 w Krośnie. Obecnie mieści się w budynku szkoły i zapewnia miejsca dla dzieci z terenu dzielnicy Polanka.
Organ prowadzący
Gmina Miasto Krosno
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
47 1240 2311 1111 0010 6149 1080
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
67 1240 2311 1111 0010 7194 5186
Odbiorca opłat
Zakład Aktywności Zawodowej nr 2 PSONI Koło w Krośnie
Adres odbiorcy opłat
ul. K. Pużaka 55C
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

 Zajęcia sportowe