Zamość
Szkoła branżowa
Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Zamościu - 1ac cukiernik
Nazwa oddziału

 1ac cukiernik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia

Opis

Cukiernik to osoba, która wykonuje czynności związane z wypiekiem ciast i ciastek. Do głównych obowiązków należy produkcja wszelkiego rodzaju wyrobów cukierniczych, np. ciast, ciastek, lodów oraz ich dekorowanie.
Jednym z zadań cukiernika jest tworzenie elementów dekoracyjnych na wyprodukowanych wyrobach. Gotowy wyrób podlega ocenie organoleptycznej. Jednak, aby wytworzyć produkty cukiernicze i ciastkarskie, każdy cukiernik musi doskonale znać obsługę maszyn i urządzeń do produkcji tych wyrobów. Obowiązkiem cukiernika jest także ich kontrola i konserwacja przy zachowaniu zasad oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Od cukiernika wymagana jest sprawność fizyczna oraz sensomotoryczna. W ocenie jakości wyprodukowanych wyrobów cukiernik powinien posługiwać się czuciem smakowym, wrażliwością węchową i czuciem dotykowym. Cukiernik powinien mieć także sprawne ręce do wyrabiania ciasta i elementów dekoracyjnych.

Uczniowie naszej szkoły odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawcy 2 lub 3 dni w tygodniu, w warunkach rzeczywistych, co daje możliwość doskonałego opanowania sztuki pod okiem profesjonalistów. Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym, jako forma odbywania zajęć praktycznych, jest okazją nie tylko do otrzymywania comiesięcznego wynagrodzenia ale również pozwala młodemu człowiekowi na nabycie doświadczenia w poruszaniu się na rynku pracy.