Zamość
Technikum
Technikum Nr 5 w Zamościu - 1 TI technik inżynierii środowiska i melioracji
Nazwa oddziału

 1 TI technik inżynierii środowiska i melioracji

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Technik inżynierii środowiska i melioracji, zgodnie z opisem zawodu dla potrzeb rynku pracy:
- organizuje i prowadzi roboty związane z budową obiektów gospodarki wodnej;
-uczestniczy w przygotowaniu harmonogramów robót wodno-inżynierskich;
-kieruje bezpośrednio pracami związanymi z utrzymaniem obiektów gospodarki wodnej poprzez nadzór nad ich eksploatacją, konserwacją i modernizacją;
-zajmuje się także organizowaniem i prowadzeniem robót związanych z budową obiektów gospodarki odpadami;
-organizuje i prowadzi roboty związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Analiza opracowań dotyczących sytuacji na lokalnych i regionalnych rynkach pracy wskazuje, że technik inżynierii środowiska i melioracji jest zaliczany do zawodów poszukiwanych na rynku pracy, daje szansę na znalezienie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.
W trakcie trwania nauki uczeń będzie zdawał egzaminy z następujących kwalifikacji:

BUD.21. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska.
BUD.22. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych.