Zamość
Technikum
Technikum Nr 5 w Zamościu - 1 TS technik ochrony środowiska
Nazwa oddziału

 1 TS technik ochrony środowiska

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

Opis

    Technik ochrony środowiska jest przygotowany do wypełnienia następujących zadań zawodowych:
-badania stanu środowiska;
-monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby;
-sporządzania bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby;
- planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami;
- planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.
Technik ochrony środowiska może znaleźć zatrudnienie w:
-zakładach produkcyjnych o ciągach technologicznych powodujących zanieczyszczenie środowiska;
-oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody;
-laboratoriach monitorujących poziom zanieczyszczenia;
- instytutach naukowo-badawczych;
-składowiskach i sortowniach odpadów;
-prywatnych zakładach specjalistycznych;
-jednostkach administracji rządowej i samorządowej szczebla podstawowego.
W trakcie trwania nauki uczeń będzie zdawał egzamin z kwalifikacji:                                       

 

CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska.

Absolwenci szkoły mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych lub znaleźć zatrudnienie w placówkach zajmujących się ochroną środowiska (działy ochrony środowiska w urzędach miejskich i powiatowych, w zakładach pracy, oczyszczalniach ścieków i zakładach utylizacji odpadów).