Zamość
Technikum
Technikum Nr 5 w Zamościu - 1 TB technik agrobiznesu
Nazwa oddziału

 1 TB technik agrobiznesu

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

   Technik agrobiznesu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
-  organizowanie i wykonywanie prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;
-  obsługa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
- organizowanie i wykonywanie prac związanych z przetwórstwem spożywczym usługami i handlem;
- prowadzenie marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych;
- prowadzenie dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.
W trakcie trwania nauki uczeń będzie zdawał egzaminy z następujących kwalifikacji:

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej.
R0L.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

Uczeń po ukończeniu szkoły uzyskuje możliwość korzystania ze środków UE.
Absolwenci, którzy zdadzą egzamin maturalny mają prawo ubiegać się o przyjęcie na wybraną przez siebie uczelnię wyższą.
Absolwent szkoły może prowadzić własne gospodarstwo lub własną działalność gospodarczą, jak również pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
w urzędach i instytucjach służb rolnych.