Zamość
Technikum
Technikum Nr 5 w Zamościu - 1 TZ technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 1 TZ technik żywienia i usług gastronomicznych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

Opis

   Technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do  wykonywania następujących zadań:

- ocena jakości żywienia oraz jej przechowywanie,
- sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,
- planowania i oceny żywienia,
- organizowanie produkcji gastronomicznej,
- planowanie i realizacja usług gastronomicznych.
W trakcie trwania nauki uczeń zdobędzie kwalifikacje w zakresie:

 

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

Przedmioty uzupełniające:

- Dietetyka;

- Aranżacja wnętrz gastronomicznych.

Praktyka zawodowa:
Praktyki młodzież realizuje w wybranym przez siebie lub szkołę (na wniosek ucznia) zakładzie gastronomicznym zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

 

DARMOWE PRAWO JAZDY KAT. B

Absolwent tego kierunku może podjąć pracę w:

-zakładach żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, bary, itp.);

-w instytucjach zajmujących się obrotem żywnością;

-w indywidualnych i zbiorowych gospodarstwach domowych (domy opieki społecznej, domy dziecka, internaty, akademiki, hotele, pensjonaty, itp.). 

- prowadzić własną działalność usługowo-gospodarczą w zakresie usług  gastronomicznych, hotelarskich i agroturystyki.

Może kontynuować także naukę na studiach wyższych na dowolnie  wybranym kierunku.