Zamość
Technikum
Technikum Nr 5 w Zamościu - 1 TW technik weterynarii
Nazwa oddziału

 1 TW technik weterynarii

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

   Technik weterynarii powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

-prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt;
 - wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;
- wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
- wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
- wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa.

Uczeń technikum weterynarii w trakcie nauki zdaje egzaminy z następujących kwalifikacji:

 

ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

 

Praktyka zawodowa:
Praktyki młodzież realizuje w wybranym przez siebie lub szkołę (na wniosek ucznia) zakładzie pracy zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

 

DARMOWE PRAWO JAZDY KAT. B

Technicy weterynarii należą do grupy poszukiwanych pracowników, szczególnie jako pomocnicy lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt, laboratoriach weterynaryjnych, w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt, w ubojniach zwierząt i innych zakładach przetwórstwa spożywczego, w organach Inspekcji Weterynaryjnej.

Absolwent szkoły, może być zatrudniony:

- w zakładach leczniczych dla zwierząt,

- organach inspekcji weterynaryjnej;

- prowadzić własną działalność;
- w ramach hodowli zwierząt;

- doradztwa hodowlanego czy usług inseminacyjnych.

W ostatnich latach pojawiają się nowe miejsca pracy dla technika weterynarii w  usługach pielęgnacyjnych dla zwierząt czy długoterminowej rehabilitacji.

Zdobyte wykształcenie umożliwia również samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego lub zatrudnienie w firmach związanych z agrobiznesem. Osoby przedsiębiorcze mogą otworzyć własną działalność gospodarczą np.: świadczenie usług w zakresie unasiennia zwierząt, korekcji racic, pielęgnacji kopyt, pielęgnacji zwierząt towarzyszących i inne. 
Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o portal pracuj.pl wykazała, że stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę w gabinetach i lecznicach weterynaryjnych.

Po ukończeniu szkoły absolwent zdobywa kwalifikacje uprawniające do korzystania z funduszy Unii Europejskich dla rolnictwa.