Zamość
Technikum
Technikum Nr 5 w Zamościu - 1 TR technik rolnik
Nazwa oddziału

 1 TR technik rolnik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

Opis

  Technik rolnik jest przygotowany do:
- wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
- prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
- prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;
- organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;
- podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.


Uczeń technikum rolnik w trakcie trwania nauki zdaje egzaminy z następujących kwalifikacji:

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL.10. Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej

Przedmioty uzupełniające:

- Rolnictwo precyzyjne;

- Pszczelarstwo.

 

Praktyka zawodowa:

Praktyki młodzież realizuje w wybranym przez siebie lub szkołę (na wniosek ucznia) podmiocie  zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

Szkoła przygotowuje również ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą.


DARMOWE PRAWO JAZDY KAT. B I T

Każdy absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu wyżej wymienionych kwalifikacji może dodatkowo uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie technik agrobiznesu po zdaniu egzaminu z kwalifikacji w zakresie:


ROL.05 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

Absolwenci, którzy zdadzą egzamin maturalny mają prawo ubiegania się o przyjęcie na wybraną przez siebie wyższą uczelnię.

Po ukończeniu szkoły absolwent zdobywa kwalifikacje uprawniające do korzystania z funduszy Unii Europejskich dla rolnictwa.