Zamość
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Zamościu - 1e-blacharz samochodowy
Nazwa oddziału

 1e-blacharz samochodowy

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Opis

Naukę zawodu „blacharz samochodowy” można podjąć po ukończeniu szkoły podstawowej w  Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2 w Zamościu. Nauka trwa 3 lata. W trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Zajęcia praktyczne zapewnia szkoła, a realizuje Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Zamościu. Językiem obcym będzie język kontynuowany ze szkoły podstawowej. W trakcie nauki uczeń może przystąpić do egzaminu w zakresie jednej kwalifikacji. Blacharz samochodowy wykonuje swoje zadania zawodowe zarówno w małych zakładach naprawczych, autoryzowanych stacjach obsługi jak i w dużych przedsiębiorstwach mechaniki pojazdowej, może też prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Blacharz samochodowy zajmuje się wytwarzaniem lub reperowaniem części tworzących nadwozie i podwozie samochodu. Do jego zadań należy także montowanie gotowych elementów. Absolwent zatrudniony na tym stanowisku musi dobrze orientować się w dokumentacji i instrukcjach obsługi różnych marek samochodów. Na ich podstawie dokonuje on wyboru odpowiednich materiałów, których później używa przy naprawie. Dobry fachowiec powinien bez trudu oceniać stan blach w samochodzie, rozróżniać, które są zniszczone lub skorodowane i wymagają naprawy bądź wymiany. W swojej pracy powinien wykorzystywać narzędzia zarówno ręczne jak i mechaniczne. Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie blacharz samochodowy uwzględniając potrzeby rynku pracy oraz możliwości organizacyjne i kadrowe wyznacza na początku etapu edukacyjnego kwalifikację:
- Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych. MOT.01.
Poprzez kwalifikacje w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia. Zdobycie określonej kwalifikacji potwierdzone będzie świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.