Zamość
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Zamościu - 1c-mechanik-monter maszyn i urządzeń
Nazwa oddziału

 1c-mechanik-monter maszyn i urządzeń

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Opis

Naukę zawodu „mechanik- monter maszyn i urządzeń” można podjąć po ukończeniu szkoły podstawowej w  Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2 W Zamościu. Nauka trwa 3 lata. W trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Zajęcia praktyczne zapewnia szkoła, a realizuje Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Zamościu. Językiem obcym będzie język kontynuowany ze szkoły podstawowej. W trakcie nauki uczeń może przystąpić do egzaminu w zakresie jednej kwalifikacji. Mechanik- monter maszyn i urządzeń sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń metodami diagnostycznymi, kontroluje, reguluje, przeprowadza próby po naprawach oraz w razie potrzeby instaluje i uruchamia obiekty techniczne na stanowisku pracy. Zajmuje się montażem maszyn w warunkach produkcji jednostkowej i w warunkach produkcji seryjnej na linii montażowej oraz eksploatacją i naprawą maszyn. Mechanik-monter maszyn i urządzeń może być zatrudniony w zakładach przemysłu maszynowego, przetwórczego przemysłu metalowego, a także w innych instytucjach wymagających obsługi i naprawy maszyn i urządzeń. Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń uwzględniając potrzeby rynku pracy oraz możliwości organizacyjne i kadrowe wyznacza na początku etapu edukacyjnego kwalifikację:
- Montaż i obsługa maszyn i urządzeń  MEC.03.
Poprzez kwalifikacje w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia. Zdobycie określonej kwalifikacji potwierdzone będzie świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.