Zamość
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Zamościu - 1a-blacharz
Nazwa oddziału

 1a-blacharz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Opis

Zadania zawodowe blacharza obejmują przygotowanie oraz wykonywanie operacji obróbki ręcznej i mechanicznej blachy, cięcie blachy, kształtowanie blachy, wykonywanie połączeń blach techniką spawania, zgrzewania, poprzez lutowanie, nitowanie, klejenie. Blacharz musi umieć rysować szkice wyrobów blacharskich oraz odczytywać schematy, rysunki wykonawcze i złożeniowe. W zależności od wykonywanych zadań zawodowych blacharz wykonuje prace w pomieszczeniach zamkniętych lub na wolnym powietrzu, gdzie narażony jest na działanie zmiennych warunków atmosferycznych. Szczególne zagrożenia związane są z pracą na wysokości-wykonywaniem pokryć dachowych oraz ich naprawą i konserwacją. Kandydat do zawodu blacharza powinien charakteryzować się: zainteresowaniami i zdolnościami technicznymi, zdolnościami manualnymi i dokładnością w wykonywaniu pracy, wyobraźnią przestrzenną, zdolnością koncentracji uwagi, odpowiedzialnością, niezależnością i samodzielnością w działaniu, wytrwałością i cierpliwością w realizacji powierzonych zadań, dobrą koordynacją wzrokowo-ruchową, a także zainteresowaniami o charakterze artystycznym. Prace blacharskie z reguły wymagają znacznego wysiłku fizycznego oraz dobrej ogólnej sprawności fizycznej. 
Kwalifikacja MEC.01.– wykonywanie i naprawa elementów z blachy i profili kształtowych - wyodrębniona dla zawodu blacharz stanowi podbudowę kształcenia jedynie w tym zawodzie. Poprzez kwalifikacje w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia. Zdobycie określonej kwalifikacji potwierdzone będzie świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu egzaminów potwierdzających wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 
Blacharze mogą być zatrudnieni w zakładach produkcyjnych branży blacharskiej, w budownictwie, usługach blacharskich oraz mogą prowadzić własna działalność gospodarczą, Specyfika zawodu blacharza sprawie, że znajduje zatrudnienie, zarówno w pracy usługowej przy wykonywaniu, naprawie i konserwowaniu wyrobów z blachy, jak i przy wykonywaniu i naprawie pokryć z blachy. Przy założeniu rozwoju budownictwa mieszkaniowego, pokrycia z blachy znajdą zapotrzebowanie i utworzą się miejsca pracy dla blacharzy.