Zamość
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Zamościu - 1d-elektromechanik pojazdów samochocowych
Nazwa oddziału

 1d-elektromechanik pojazdów samochocowych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Opis

Naukę zawodu „elektromechanik pojazdów samochodowych” można podjąć po ukończeniu szkoły podstawowej w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2 w Zamościu. Nauka trwa 3 lata. W trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Zajęcia praktyczne zapewnia szkoła, a realizuje Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Zamościu. Językiem obcym będzie język kontynuowany ze szkoły podstawowej. W trakcie nauki uczeń może przystąpić do egzaminu w zakresie jednej kwalifikacji. Elektromechanik pojazdów samochodowych sprawdza stan techniczny zespołów i elementów instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, wykonuje montaż i demontaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elementów układów elektronicznych w pojazdach samochodowych , przeprowadza konserwację i przeglądy okresowe zespołów i elementów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych, sprawdza stan techniczny, lokalizuje i usuwa uszkodzenia w układach elektronicznych pojazdów samochodowych z wykorzystaniem komputerowych urządzeń diagnostycznych. Elektromechanik pojazdów samochodowych może podejmować pracę w zakładach naprawy pojazdów samochodowych, stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych , autoryzowanych stacjach obsługi samochodów, zakładach, w których są produkowane pojazdy samochodowe oraz ich części zamienne (obwody i układy elektryczne oraz elektroniczne), placówkach handlowych. Może także prowadzić działalność gospodarczą Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych uwzględniając potrzeby rynku pracy oraz możliwości organizacyjne i kadrowe wyznacza na początku etapu edukacyjnego kwalifikację:
- Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych. MOT.02.
Poprzez kwalifikacje w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia. Zdobycie określonej kwalifikacji potwierdzone będzie świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej