Zamość
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Zamościu - 1b-mechanik pojazdów samochocowych
Nazwa oddziału

 1b-mechanik pojazdów samochocowych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Opis

Naukę zawodu „mechanik pojazdów samochodowych” można podjąć po ukończeniu szkoły podstawowej  w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2 w Zamościu. Nauka trwa 3 lata. W trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Zajęcia praktyczne zapewnia szkoła, a realizuje Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Zamościu. Językiem obcym będzie język kontynuowany ze szkoły podstawowej. W trakcie nauki uczeń może przystąpić do egzaminu w zakresie jednej kwalifikacji. Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze samochodów osobowych i zespołów samochodowych, kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich. Mechanicy pojazdów samochodowych znajdują zatrudnienie w wyspecjalizowanych usługowych warsztatach samochodowych, w zakładach diagnostycznych i naprawczych oraz w stacjach obsługowo-naprawczych. Mogą również otworzyć własny warsztat.
Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych uwzględniając potrzeby rynku pracy oraz możliwości organizacyjne i kadrowe wyznacza na początku etapu edukacyjnego kwalifikację:
- Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. MOT.05.
Poprzez kwalifikacje w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia. Zdobycie określonej kwalifikacji potwierdzone będzie świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.