Zamość
Technikum
Technikum Nr 2 w Zamościu - 1K-technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
Nazwa oddziału

 1K-technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

 Język angielski

Opis

Według prognoz w ciągu najbliższych lat rynek pracy będzie potrzebował coraz więcej pracowników/specjalistów z branży transportowej. Analizując rynek pracy, dostrzegamy duże potrzeby kształcenia w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym. Związane jest to ze stałym rozwojem przemysłu transportu szynowego, przechodzącego restrukturyzację, jak i z rozwojem ukierunkowanym na ekologię, czemu towarzyszą fundusze europejskie. Dokonując analizy lokalnego rynku pracy, dostrzegamy potrzebę kształcenia w wyżej wymienionym zawodzie. Faktem jest również, że zawód ten nie występuje w ofercie edukacyjnej w Zamościu. Potrzeba kształcenia w zawodzie wynika również z potrzeb pracodawców, w tym przewoźników kolejowych, którzy chętnie zatrudniają wysoko wykwalifikowanych pracowników posiadających wykształcenie kierunkowe.

Zawód technik automatyk sterowania ruchem kolejowym jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na szlakach i stacjach kolejowych.  To dziedzina pracy kolei odpowiedzialna za bezpieczeństwo podróżnych i przewożonych towarów. Pracownicy tej służby są odpowiedzialni za sprawne działanie szeregu istotnych elementów infrastruktury kolejowej, takich jak: sygnalizacja, urządzenia samoczynnego hamowania pociągów, elektryczne ogrzewanie rozjazdów, blokada stacyjna, blokada liniowa, itd. Ponieważ urządzenia sterowania ruchem kolejowym przeszły cały szereg innowacji związanych przede wszystkim ze zwiększeniem prędkości pociągów spółki kolejowe odeszły od archaicznych urządzeń mechanicznych czy elektromechanicznych na rzecz urządzeń komputerowych. Automatycy pracują obecnie na nowoczesnych urządzeniach w firmach o szerokim spektrum działań.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym jest przygotowany do wykonywania m. in. następujących zadań zawodowych:

- wykonywania i nadzorowania prac na różnych stanowiskach związanych bezpośrednio z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym w celu zapewnienia bardzo dobrego ich stanu technicznego, gwarantującego pracę całego systemu transportu kolejowego z zastosowaniem obowiązujących przepisów i instrukcji oraz uniwersalnych i specjalistycznych urządzeń kontrolno-pomiarowych;

- montowania, utrzymywania w ruchu i naprawiania podstawowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym: ręczne (kluczowe), mechaniczne, przekaźnikowe i komputerowe oraz na górkach rozrządowych , a także ich zasilanie;

- montowania, sprawdzania działania, regulowania i kontrolowania napędu zwrotnicowego i elektrycznego, rygla zamków zwrotnicowych i zależnościowych;

- sprawdzanie działania, regulowanie i konserwowanie semaforów i obwodów sterujących;

- układanie kabli sygnalizacyjnych, wykonywanie ich połączenia oraz przygotowanie kabli do umieszczenia w głowicach, skrzynkach kablowych i sprawdzania izolacji żył kablowych;

- zabudowywania i sprawdzania parametrów torowych urządzeń samoczynnego hamowania pociągów i kontroli hamowania pociągów oraz sprawdzania parametrów tych urządzeń;

- instalowania, sprawdzania, regulowania i konserwowania czujników torowych, magnetycznych, mechanicznych i magnetoindukcyjnych, urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, urządzeń zasilających prądu stałego (baterii akumulatorów) i prądu przemiennego (przetwornic sygnałowych, prostowniki i zespoły prądotwórcze);

- kierowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu przy utrzymaniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Zawód technik automatyk sterowania ruchem kolejowym daje szansę zatrudnienia w: liniach kolejowych w szczególności w działach związanych z energetyką, automatyką i sterowaniem, firmach produkcyjnych wykorzystujących automatykę i sterowanie produkcją, firmach produkujących sprzęt elektroniczny, serwisach i zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektryczne, firmach zajmujących się usługami elektroinstalacyjnymi oraz ochroną przeciwporażeniową. Urządzenia SRK- Sterowania Ruchem Kolejowym stają się obecnie urządzeniami, w których procesie sterowania potrzebna jest wiedza z zakresu elektrotechniki i elektroniki, automatyki oraz tematyki techniki komputerowej i mikroprocesorowej. Uczniowie kształcący się w tym zawodzie świetnie odnajdują się jako przyszli fachowcy pracujący w automatyce i sterowaniem ruchem kolejowym ale także jako pracownicy działów automatyki i sterowania procesami produkcyjnymi w firmach, zakładach produkcyjnych różnych branż.

Uczniowie w ramach kształcenia mają możliwość odbywania zajęć praktycznych i praktyki zawodowej.

W trakcie nauki zajęcia odbywają się w nowoczesnych pracowniach wyposażonych w urządzenia multimedialne oraz urządzenia i maszyny pozwalające posiąść sprawdzane na egzaminie umiejętności oraz wspierają pracę uczniów i kadry pedagogicznej podczas zajęć. Zajęcia z przedmiotów zawodowych wspierane są licznymi wycieczkami dydaktycznymi do kolejowych zakładów pracy.

Szkoła podejmując kształcenie w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego, uwzględniając potrzeby rynku oraz możliwości organizacyjne i kadrowe, wyznacza na początku etapu edukacyjnego kwalifikacje:

- Montaż i eksploatacje urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym. TKO.02.

Poprzez kwalifikacje w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia. Zdobycie określonej kwalifikacji potwierdzone będzie świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

W toku nauki uczeń zdobywa wykształcenie ogólnokształcące z maturą oraz kwalifikacje zawodowe, potwierdzone egzaminem z przygotowania zawodowego i dyplom technika automatyka sterowania ruchem kolejowym.

Uczniowie kończąc kształcenie w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym  mogą kontynuować swoją naukę na studiach inżynierskich w następujących zawodach:

elektrotechnika

energetyka

elektronika

automatyka i sterowanie

automatyka i robotyka

teleinformatyka i informatyka

mechatronika