Zamość
Technikum
Technikum Nr 2 w Zamościu - 1C-technik elektroenergetyk transportu szynowego
Nazwa oddziału

 1C-technik elektroenergetyk transportu szynowego

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

 Język angielski

Opis

Według prognoz w ciągu najbliższych lat rynek pracy będzie potrzebował coraz więcej pracowników/specjalistów z branży transportowej. Analizując rynek pracy, dostrzegamy duże potrzeby kształcenia w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego. Związane jest to ze stałym rozwojem przemysłu transportu szynowego, przechodzącego restrukturyzację, jak i z rozwojem ukierunkowanym na ekologię, czemu towarzyszą fundusze europejskie. Dokonując analizy lokalnego rynku pracy, dostrzegamy potrzebę kształcenia w wyżej wymienionym zawodzie. Faktem jest również, że zawód ten nie występuje w ofercie edukacyjnej w Zamościu.

Potrzeba kształcenia w zawodzie wynika również z potrzeb pracodawców, w tym przewoźników kolejowych, a także firm wykonujących prace związane z zasilaniem i siecią trakcyjną, które chętnie zatrudniają wysoko wykwalifikowanych pracowników posiadających wykształcenie kierunkowe.

Istotą pracy technika elektroenergetyka transportu szynowego jest organizacja pracy przy przeglądach i naprawach taboru kolejowego, maszyn i urządzeń na nim zainstalowanych oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej (sieci i podstacji trakcyjnych) w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy tych urządzeń oraz bezpieczeństwa ruchu pociągów.

Do typowych zadań zawodowy


Według prognoz w ciągu najbliższych lat rynek pracy będzie potrzebował coraz więcej pracowników/specjalistów z branży transportowej. Analizując rynek pracy, dostrzegamy duże potrzeby kształcenia w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego. Związane jest to ze stałym rozwojem przemysłu transportu szynowego, przechodzącego restrukturyzację, jak i z rozwojem ukierunkowanym na ekologię, czemu towarzyszą fundusze europejskie. Dokonując analizy lokalnego rynku pracy, dostrzegamy potrzebę kształcenia w wyżej wymienionym zawodzie. Faktem jest również, że zawód ten nie występuje w ofercie edukacyjnej w Zamościu. 

Potrzeba kształcenia w zawodzie wynika również z potrzeb pracodawców, w tym przewoźników kolejowych, a także firm wykonujących prace związane z zasilaniem i siecią trakcyjną, które chętnie zatrudniają wysoko wykwalifikowanych pracowników posiadających wykształcenie kierunkowe.

Istotą pracy technika elektroenergetyka transportu szynowego jest organizacja pracy przy przeglądach i naprawach taboru kolejowego, maszyn i urządzeń na nim zainstalowanych oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej (sieci i podstacji trakcyjnych) w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy tych urządzeń oraz bezpieczeństwa ruchu pociągów. 

Do typowych zadań zawodowych technika elektroenergetyka transportu szynowego należą m. in. :

- montowanie i eksploatacji sieci zasilających, doprowadzających energię do urządzeń trakcyjnych,

- montowanie i eksploatacja sieci trakcyjnej oraz pomocniczych urządzeń trakcyjnych,

- wykonywanie obsługi, diagnostyki i przeglądów środków transportu szynowego,

- wykonywania napraw środków transportu szynowego,

- prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej sieci trakcyjnych i środków transportu szynowego.

Uzyskanie tytułu technika elektroenergetyka transportu szynowego daje możliwość zatrudnienia m. in. w:

- zakładach taboru kolejowego,

- zakładach naprawczych taboru kolejowego,

- zajezdniach metra,  trolejbusowych, tramwajowych,

- przedsiębiorstwach produkujących tabor szynowy oraz związanych z elektroenergetyką i taborem szynowym,

- jako dyspozytorzy pracy drużyn trakcyjnych i brygad utrzymania sieci i podstacji trakcyjnych oraz jako maszyniści elektrycznych pojazdów trakcyjnych( po spełnieniu dodatkowych warunków kwalifikacyjnych i zdrowotnych).

W trakcie nauki zajęcia odbywają się w nowoczesnych pracowniach wyposażonych w urządzenia multimedialne oraz urządzenia i maszyny pozwalające posiąść sprawdzane na egzaminie umiejętności oraz wspierają pracę uczniów i kadry pedagogicznej podczas zajęć. Zajęcia z przedmiotów zawodowych wspierane są licznymi wycieczkami dydaktycznymi do kolejowych zakładów pracy.

Szkoła podejmując kształcenie w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego, uwzględniając potrzeby rynku oraz możliwości organizacyjne i kadrowe, wyznacza na początku etapu edukacyjnego kwalifikacje:

- Montaż i eksploatacje sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej. TKO.05

- Montaż i eksploatacje środków transportu szynowego. TKO.06.

Poprzez kwalifikacje w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia. Zdobycie określonej kwalifikacji potwierdzone będzie świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

W toku nauki uczeń zdobywa wykształcenie ogólnokształcące z maturą oraz kwalifikacje zawodowe, potwierdzone egzaminem z przygotowania zawodowego i dyplom technika elektroenergetyka transportu szynowego.

Technik elektroenergetyk transportu szynowego to zawód dający możliwość dalszego kształcenia. Uczniowie  mogą kontynuować swoją naukę na studiach inżynierskich.


ch technika elektroenergetyka transportu szynowego należą m. in. :

- montowanie i eksploatacji sieci zasilających, doprowadzających energię do urządzeń trakcyjnych,

- montowanie i eksploatacja sieci trakcyjnej oraz pomocniczych urządzeń trakcyjnych,

- wykonywanie obsługi, diagnostyki i przeglądów środków transportu szynowego,

- wykonywania napraw środków transportu szynowego,

- prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej sieci trakcyjnych i środków transportu szynowego.

Uzyskanie tytułu technika elektroenergetyka transportu szynowego daje możliwość zatrudnienia m. in. w:

- zakładach taboru kolejowego,

- zakładach naprawczych taboru kolejowego,

- zajezdniach metra,  trolejbusowych, tramwajowych,

- przedsiębiorstwach produkujących tabor szynowy oraz związanych z elektroenergetyką i taborem szynowym,

- jako dyspozytorzy pracy drużyn trakcyjnych i brygad utrzymania sieci i podstacji trakcyjnych oraz jako maszyniści elektrycznych pojazdów trakcyjnych( po spełnieniu dodatkowych warunków kwalifikacyjnych i zdrowotnych).

W trakcie nauki zajęcia odbywają się w nowoczesnych pracowniach wyposażonych w urządzenia multimedialne oraz urządzenia i maszyny pozwalające posiąść sprawdzane na egzaminie umiejętności oraz wspierają pracę uczniów i kadry pedagogicznej podczas zajęć. Zajęcia z przedmiotów zawodowych wspierane są licznymi wycieczkami dydaktycznymi do kolejowych zakładów pracy.

Szkoła podejmując kształcenie w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego, uwzględniając potrzeby rynku oraz możliwości organizacyjne i kadrowe, wyznacza na początku etapu edukacyjnego kwalifikacje:

- Montaż i eksploatacje sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej. TKO.05

- Montaż i eksploatacje środków transportu szynowego. TKO.06.

Poprzez kwalifikacje w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia. Zdobycie określonej kwalifikacji potwierdzone będzie świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

W toku nauki uczeń zdobywa wykształcenie ogólnokształcące z maturą oraz kwalifikacje zawodowe, potwierdzone egzaminem z przygotowania zawodowego i dyplom technika elektroenergetyka transportu szynowego.

Technik elektroenergetyk transportu szynowego to zawód dający możliwość dalszego kształcenia. Uczniowie  mogą kontynuować swoją naukę na studiach inżynierskich.