Zamość
Technikum
Technikum Nr 2 w Zamościu - 1E-technik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 1E-technik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

Opis

Z pierwszą kwalifikacją MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

W trakcie nauki uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu budowy pojazdów samochodowych, obsługi urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk naprawczych i
diagnostycznych. Nabywają umiejętności oceny stanu technicznego samochodu i jego zespołów z wykorzystaniem metod i urządzeń diagnostycznych, kwalifikowania na  podstawie oceny diagnostycznej zespoły i podzespoły do naprawy, dobierania właściwego sposobu naprawy, oceny prawidłowości wykonania obsługi i naprawy oraz umiejętności
naprawy nadwozi w przypadku uszkodzeń powstałych wskutek kolizji drogowych. Szkoła współpracuje z wieloma zakładami mechanicznymi, w których uczniowie odbywają
praktyki zawodowe. Na lekcjach realizowane są programy mające przygotować absolwenta do zawodu technika pojazdów samochodowych oraz zdobycie umiejętności do
aktywnego zachowania się na rynku pracy. Uczeń powinien posiadać zainteresowania techniczne oraz motoryzacyjne. Prowadzone są również zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Zamościu.
Podejmując naukę w tym zawodzie zdobędziesz umiejętności :
-tworzenia i zarządzania małą firmą jaką jest np. warsztat samochodowy
-poznasz budowę i zasadę działania silników samochodowych
-poznasz nowoczesne technologie naprawy samochodów
-zaznajomisz się z obsługą stanowisk diagnostycznych
-komputerowego wspomagania projektowania-programy CAD i CAM
Szkolenie w zakresie prawa jazdy kategorii B odbędziesz nieodpłatnie.
Absolwent szkoły w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do organizowania i wykonywania procesów obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
dokonywania oceny stanu technicznego i ustalania przyczyn niesprawności. Potrafi prowadzić dokumentację związaną z obsługą i naprawą samochodów, prowadzić usługi
motoryzacyjne. Absolwent może zajmować się sprzedażą samochodów oraz artykułów motoryzacyjnych, również może prowadzić postępowania związane z ubezpieczeniami
oraz obrotem pojazdami samochodowymi. Nabyte kwalifikacje zawodowe umożliwią podejmowanie pracy między innymi w :
-stacjach obsługi samochodów
-zakładach produkcyjnych i naprawczych samochodów
-stacjach kontroli pojazdów
-salonach, sprzedaży samochodów
-instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów, ubezpieczeniem komunikacyjnym, obrotem pojazdami i ich części
-przedsiębiorstwach doradztwa technicznego oraz zajmujących się likwidacją pojazdów
-prowadzić działalność gospodarczą
W toku nauki uczeń zdobywa wykształcenie ogólnokształcące z maturą oraz kwalifikacje zawodowe, potwierdzone egzaminem z przygotowania zawodowego i dyplom technika
pojazdów samochodowych.
Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych, uwzględniając potrzeby rynku pracy oraz możliwości organizacyjne i kadrowe, wyznacza na  początku etapu edukacyjnego kwalifikacje:
-  Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych MOT.05.
- Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych MOT.06.
Poprzez kwalifikacje w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia. Zdobycie określonej kwalifikacji potwierdzone
będzie świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.