Zamość
Technikum
Technikum Nr 2 w Zamościu - 1D-technik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 1D-technik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

 Matematyka

Opis


Z pierwszą kwalifikacją MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych.

W trakcie nauki uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu budowy pojazdów samochodowych, obsługi urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk naprawczych i 

diagnostycznych. Nabywają umiejętności oceny stanu technicznego samochodu i jego zespołów z wykorzystaniem metod i urządzeń diagnostycznych, kwalifikowania na 

podstawie oceny diagnostycznej zespoły i podzespoły do naprawy, dobierania właściwego sposobu naprawy, oceny prawidłowości wykonania obsługi i naprawy oraz umiejętności 

naprawy nadwozi w przypadku uszkodzeń powstałych wskutek kolizji drogowych. Szkoła współpracuje z wieloma zakładami mechanicznymi, w których uczniowie odbywają 

praktyki zawodowe. Na lekcjach realizowane są programy mające przygotować absolwenta do zawodu technika pojazdów samochodowych oraz zdobycie umiejętności do 

aktywnego zachowania się na rynku pracy. Uczeń powinien posiadać zainteresowania techniczne oraz motoryzacyjne. Prowadzone są również zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Zamościu. 

Podejmując naukę w tym zawodzie zdobędziesz umiejętności :

-tworzenia i zarządzania małą firmą jaką jest np. warsztat samochodowy

-poznasz budowę i zasadę działania silników samochodowych

-poznasz nowoczesne technologie naprawy samochodów

-zaznajomisz się z obsługą stanowisk diagnostycznych

-komputerowego wspomagania projektowania-programy CAD i CAM

Szkolenie w zakresie prawa jazdy kategorii B odbędziesz nieodpłatnie.

Absolwent szkoły w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do organizowania i wykonywania procesów obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, 

dokonywania oceny stanu technicznego i ustalania przyczyn niesprawności. Potrafi prowadzić dokumentację związaną z obsługą i naprawą samochodów, prowadzić usługi 

motoryzacyjne. Absolwent może zajmować się sprzedażą samochodów oraz artykułów motoryzacyjnych, również może prowadzić postępowania związane z ubezpieczeniami 

oraz obrotem pojazdami samochodowymi. Nabyte kwalifikacje zawodowe umożliwią podejmowanie pracy między innymi w :

-stacjach obsługi samochodów

-zakładach produkcyjnych i naprawczych samochodów

-stacjach kontroli pojazdów

-salonach, sprzedaży samochodów

-instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów, ubezpieczeniem komunikacyjnym, obrotem pojazdami i ich części

-przedsiębiorstwach doradztwa technicznego oraz zajmujących się likwidacją pojazdów

-prowadzić działalność gospodarczą

W toku nauki uczeń zdobywa wykształcenie ogólnokształcące z maturą oraz kwalifikacje zawodowe, potwierdzone egzaminem z przygotowania zawodowego i dyplom technika 

pojazdów samochodowych.

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych, uwzględniając potrzeby rynku pracy oraz możliwości organizacyjne i kadrowe, wyznacza na 

początku etapu edukacyjnego kwalifikacje:

- Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych. MOT.02

-  Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych MOT.06.

Poprzez kwalifikacje w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia. Zdobycie określonej kwalifikacji potwierdzone 

będzie świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. 


n