Zamość
Technikum
Technikum Nr 2 w Zamościu - 1A -technik mechanik klasa wojskowa
Nazwa oddziału

 1A -technik mechanik klasa wojskowa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Technik mechanik-jest zawodem o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów. Zakres prac jakie może wykonywać absolwent technikum w zawodzie mechanika jest więc olbrzymi. W ostatnich latach w przemyśle pojawiło się wiele nowoczesnych technologii, w wyniku czego zmienia się charakterystyka zawodowa technika mechanika. Szybki rozwój technik komputerowych sprawił, że zmieniły się przede wszystkim metody projektowania i sposoby obróbki materiałów. Aktualnie istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną, w szczególności dotyczy to operatorów maszyn sterowanych numerycznie oraz specjalistów od komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM. Współczesny technik mechanik powinien:
-znać nowoczesne metody wytwarzania z zastosowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie
-posiadać umiejętność obsługi linii produkcyjnych i montażowych
-znać narzędzia kontroli jakości z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych
-umieć projektować proste elementy mechaniczne z zastosowaniem programów komputerowych
-mieć wiedzę na temat technologicznego przygotowania produkcji
-posiadać umiejętność instalacji i obsługi współczesnych urządzeń mechanicznych
Powyższe zadania zawodowe wymagają dobrego przygotowania nie tylko w zakresie przedmiotów czysto technicznych takich jak mechanika, budowa maszyn, wytrzymałość konstrukcji, ale również w zakresie nowoczesnych technik wytwarzania, obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, programów do komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania. Kandydat do zawodu powinien wykazywać zainteresowania zagadnieniami ogólnotechnicznymi i przedmiotami ścisłymi. Zakres przyszłych zadań zawodowych jest ściśle powiązany ze współczesnymi rozwiązaniami urządzeń mechanicznych oraz metodami ich projektowania, produkcji i obsługi
.
Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik mechanik, uwzględniając potrzeby rynku pracy oraz możliwości organizacyjne i kadrowe, wyznacza na początku etapu edukacyjnego kwalifikacje:
- Montaż i obsługa maszyn i urządzeń  MEC.03
- Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń MEC.09.
Poprzez kwalifikacje w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia. Zdobycie określonej kwalifikacji potwierdzone będzie świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.
W toku nauki uczeń zdobywa wykształcenie ogólnokształcące z maturą oraz kwalifikacje zawodowe, potwierdzone egzaminem z przygotowania zawodowego i dyplom technika mechanika. Atutem tej klasy jest realizacja programu innowacji pedagogicznej obejmującej kształcenie wojskowe. Uczniowie zdobędą tu umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. Duży nacisk zostanie położony na kształcenie sprawności fizycznej i technik samoobrony.W trakcie kształcenia uczniowie uzyskają wiedzę z zakresu administracji służb bezpieczeństwa wewnętrznego, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa militarnego. Nauka w klasie wojskowej to ogromna szansa dla młodzieży na wykształcenie postaw obywatelskich, zaszczepienie dyscypliny, uczciwości i patriotyzmu.