Zamość
Technikum
Technikum Nr 2 w Zamościu - 1G-technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 1G-technik żywienia i usług gastronomicznych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Chemia

Opis

Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu itp. To zawód świetnie odnajdujący się na rynku pracy. Daje wszechstronne umiejętności z zakresu branży gastronomicznej, która ma szczególne perspektywy rozwoju w naszym regionie. Absolwent tej szkoły może znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki, itp. oraz prowadzić własną działalność gospodarczą. Kształci absolwenta, który potrafi stosować nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej: fachowo i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę, organizować bale, wesela, organizować żywienie zbiorowe: bufety, stołówki, kafeterie; projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych. Absolwent potrafi przygotować oferty, organizować promocję i reklamę, aktywnie poszukiwać zatrudnienia na rynku pracy. Technikum daje możliwość zdobycia zawodu, a jednocześnie przygotowuje do dalszego kształcenia.
To zawód świetnie odnajdujący się na rynku pracy. Daje wszechstronne umiejętności z zakresu branży gastronomicznej, która ma szczególne perspektywy rozwoju w naszym regionie. Typowymi miejscami pracy dla technika żywienia i usług gastronomicznych są restauracje, kawiarnie, puby, snack-bary, kafeterie. Może być również zatrudniony w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, na promach i statkach oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.
Szkoła podejmując kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, uwzględniając potrzeby rynku pracy oraz możliwości organizacyjne i kadrowe, wyznacza na początku etapu edukacyjnego kwalifikacje:
- Przygotowanie i wydawanie dań. HGT.02
- Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. HGT.12
Poprzez kwalifikacje w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia. Zdobycie określonej kwalifikacji potwierdzone będzie świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji
.Przedmiot rozszerzony język angielski realizowany jest od klasy pierwszej, natomiast o wyborze drugiego przedmiotu rozszerzonego decydują uczniowie w połowie pierwszej klasy. Wyboru dokonują pomiędzy biologią i chemią. Kształcenie w zakresie rozszerzonym realizowane jest z tych zajęć, które wybrała większość uczniów.