Zamość
Technikum
Technikum Nr 2 w Zamościu - 1B-technik reklamy
Nazwa oddziału

 1B-technik reklamy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język angielski

Opis

Celem kształcenia w tym kierunku jest zdobycie umiejętności pozyskiwania klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, gromadzenie informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych dla potrzeb różnych typów mediów oraz organizację działań promocyjnych i działalności wystawienniczej. W procesie kształcenia uczniowie nabywają umiejętności:
-tworzenie ogólnego scenariusza reklamy radiowej i telewizyjnej
-tworzenia podstawy projektu graficznego reklamy wizualnej
-stosowania rysunku, zasad kompozycji, koloru i liternictwa w pracach projektowych, tworzenia tekstu i sloganu reklamowego oraz oceniania skuteczności tych form
-opracowania ofert handlowych z zakresu sprzedaży usług reklamowych
-organizowania własnego stanowiska pracy oraz kierowanego zespołu
Technik organizacji reklamy jest zawodem wymagającym łączenia w sobie między innymi wiedzy ekonomicznej, plastycznej, psychologicznej i lingwistycznej. Doskonały zawód dla ludzi kreatywnych, wymagający łączenia w sobie wiedzy ekonomicznej, plastycznej (grafika komputerowa),psychologicznej i lingwistycznej. Technik organizacji reklamy realizuje m.in. reklamę radiową, telewizyjną, prasową, internetową i inne. Posługuje się aparatem fotograficznym, kamerą, komputerem oraz innymi urządzeniami przekazu informacji. Przeprowadza analizy marketingowe, zajmuje się zbieraniem informacji na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań, opracowuje informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, przygotowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe.
Ciekawa praca w agencjach reklamowych i studiach graficznych, agencjach d/s kontaktów z prasą i kształtowanie opinii publicznej (Public Relations), prasie, radio, telewizji. Również w działach marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych, biurach ogłoszeń, działach promocji środków masowego przekazu.
Szkoła podejmując kształcenie w zawodzie technik organizacji reklamy, uwzględniając potrzeby rynku pracy oraz możliwości organizacyjne i kadrowe, wyznacza na początku etapu edukacyjnego kwalifikacje:
-  Wykonywanie  przekazu reklamowego. PGF.07
- Zarządzanie kampanią reklamową PGF.08.
Poprzez kwalifikacje w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie

zestaw oczekiwanych efektów kształcenia. Zdobycie określonej kwalifikacji potwierdzone będzie świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.
Jeśli w życiu kierujesz się fantazją i pasją, jesteś cierpliwy i spostrzegawczy oraz pragniesz rozwijać swoje talenty, postaw na zawód z przyszłością.

Ciekawa praca w agencjach reklamowych i studiach graficznych, agencjach d/s kontaktów z prasą i kształtowanie opinii publicznej  (Public Relations), prasie, radio, telewizji. Również w działach marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych, biurach ogłoszeń, działach promocji  środków masowego przekazu.