Zamość
Technikum
Technikum Lider w Zamościu - 1et GEODETA
Nazwa oddziału

 1et GEODETA

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

Technik geodeta jest bardzo nowoczesnym, praktycznym oraz atrakcyjnym zawodem na rynku pracy.

W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

 • sporządzania kosztorysów prac geodezyjnych;
 • wykonywania stabilizacji punktów szczegółowych osnów geodezyjnych
 • dokonywania pomiarów kątów, odległości, różnic wysokości
 • dokonywania pomiarów sytuacji i rzeźby terenu, przekrojów i profilów, szczegółów technicznych kolejowych i drogowych, obiektów inżynierskich przemysłowych, budowlanych itp.
 • wytyczania linii prostych i linii krzywych (łuków i krzywych przejściowych)
  1. wyznaczania elementów planów zagospodarowania przestrzennego, obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego
  2. prowadzenia dokumentacji technicznej i rozliczeniowej wykonanych prac
  3. kartowania i rysowania map
  4. wykonywania prac operatora urządzeń komputerowych i ploterów
  5. wykonywania geodezyjnej obsługi budowy wysokich budynków, zakładów przemysłowych, różnych budowli oraz montażu precyzyjnych maszyn przemysłowych
  6. zakładania, prowadzenia i aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, również w systemie komputerowym
  7. wykonywania rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości
  8. wymieniania i scalania gruntów rolnych i leśnych
  9. obsługiwania administracyjnego ludności w zakresie geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki gruntami
  10. stosowania obowiązujących przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego przeprowadzania wywiadu geodezyjnego w terenie dla założenia szczegółowych osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, ustalenia lokalizacji punktów tych osnów, sporządzenia opisu obiektów