Zamość
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 w Zamościu - 1FP pracownik obsługi hotelowej
Nazwa oddziału

 1FP pracownik obsługi hotelowej

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Geografia

Opis

Przyszły pracownik kształci się w zakresie przestrzegania przepisów BHP, utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim, przygotowywania i podawania śniadań, organizacji usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Nabywa umiejętności w posługiwaniu się językiem obcym zawodowym, ma kompetencje personalne i społeczne, zna podstawy hotelarstwa.

W zawodzie pracownika obsługi hotelowej niezbędna jest komunikatywność, uczciwość, zaangażowanie w wykonywaniu pełnionych obowiązków.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia

Zadania zawodowe

 • wykonywanie prac związanych z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości
 • wykonywania prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu świadczącego usługi hotelarskie
 • wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości
 • wykonywania prac porządkowych na terenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie

Perspektywy zatrudnienia

 • hotele
 • pensjonaty
 • domy wypoczynkowe
 • motele
 • schroniska młodzieżowe

Przykładowe przedmioty nauczania

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy hotelarstwa
 • Utrzymywanie czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • Przygotowywanie i podawanie śniadań
 • Organizowanie usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • Język obcy zawodowy