Zamość
Technikum
Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu - 1G HOTELARSTWA
Nazwa oddziału

 1G HOTELARSTWA

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

Opis

Technik hotelarstwa to zawód, który przygotowuje absolwentów do pracy w sektorze przemysłu turystycznego. W czasie czteroletniej nauki
w szkole, specjalnie dobrane przedmioty, tematy zajęć oraz profesjonalna kadra o najwyższych kwalifikacjach zapewniają uczniom otrzymanie wiedzy ogólnej i umiejętności zawodowych, wymaganych przy egzaminie maturalnym i przy egzaminie zawodowym. Duży nacisk kładziemy na naukę języków obcych z uwzględnieniem specyfiki językowej zawodu, co ułatwia naszym absolwentom, znalezienie pracy zarówno w kraju jak
i poza jego granicami.
Nasi uczniowie nabywają potrzebną wiedzę praktyczną odbywając praktyki zawodowe w atrakcyjnych miejscach w kraju i za granicą: w hotelach, biurach podróży. Zawód, który proponujemy absolwentom gimnazjum jest zawodem interesującym, przyszłościowym, na dłuższym etapie niezależnym od chwilowych sytuacji kryzysowych. Praca w branży hotelarskiej daje możliwość poznania nowych ciekawych ludzi, otwarcia na świat, zwiedzania najciekawszych miejsc, spełnienia się w podróżach.
Miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, a także współczesna baza ruchoma: promowa, kolejowa, lotnicza. Technik hotelarstwa może być również zatrudniony w organach administracji samorządowej, związanych z usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelarskich.
W trakcie kształcenia uczeń ma możliwość uzyskania kwalifikacji wyodrębnionych dla danego zawodu:
  • K1 Planowanie i realizacja usług w recepcji TG.12
  • K2 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie TG.13