Zamość
Technikum
Technikum Nr 3 w Zamościu - 1M technik teleinformatyk
Nazwa oddziału

 1M technik teleinformatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

TECHNIK TELEINFORMATYK - 351103


przedmioty rozszerzone:
- matematyka
- fizyka
Absolwenci szkoły w procesie nauczania nabywają umiejętności w zakresie:
• montowania, uruchamiania komputerów,
• instalowania systemów operacyjnych oraz oprogramowania użytkowego i narzędziowego w
komputerach;
• prowadzenia sprzedaży podzespołów, zespołów i komputerów oraz oprogramowania;
• prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej komputerów;
• diagnozowania stanu technicznego komputerów;
• dokonywania przeglądów, napraw i modernizacji komputerów;
• podłączania i instalowania urządzeń wejścia - wyjścia komputerów;
• projektowania sieci komputerowych dla małych i średnich przedsiębiorstw;
• budowania sieci komputerowych;
• instalowania oprogramowania sieciowego na serwerach;
• uruchamiania sieci komputerowych;
• podłączania sieci lokalnych do Internetu;
• przeciwdziałania zawirusowaniu komputerów i sieci;
• dbania o bezpieczeństwo informacji w sieciach komputerowych;
• montowania łączy teletransmisyjnych oraz podzespołów i urządzeń wchodzących w skład sieci
teleinformatycznej;
• wymiany podzespołów i urządzeń w sieciach teleinformatycznych;
• obsługi i eksploatacji urządzeń sieci teletransmisyjnych;
• konserwacji bieżącej urządzeń sieciowych;
• monitorowania propagacji pakietów informacyjnych;
• sprawdzania stanu technicznego łączy transmisyjnych oraz urządzeń i podzespołów
wchodzących w skład sieci;
• czytania i wykonywania rysunków technicznych elementów maszyn i urządzeń mechanicznych,
elementów maszyn i urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz schematów montażowych
stanowiących dokumentację sieci teleinformatycznej;
• organizowanie pracy lokalnej sieci teleinformatycznej;
• instalowania oprogramowania i uruchamiania telefonów komórkowych;
• obsługi, diagnozowania i naprawy telefonów komórkowych;
• prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej sprzedaży usług sieciowych;
• obliczania i analizowania kosztów eksploatacji komputerów i sieci;
• weryfikowania poszczególnych kategorii produktów i usług pod względem oceny zgodności CE
i spełniania wymagań dyrektyw;
• sporządzania ofert cenowych sprzedaży urządzeń i usług teleinformatycznych.

Absolwenci Szkoły mogą podejmować pracę w:
• w firmach wykonujących montaż sieci informatycznych,
• w firmach zajmujących się serwisowaniem, sprzedażą komputerów oraz sieci komputerowych,
teleinformatycznych oraz telefonów komórkowych.
• prowadzić własny zakład napraw urządzeń radiofonicznych i telefonicznych.
• mogą kontynuować naukę na wszystkich uczelniach wyższych typu technicznego.
Technik teleinformatyk może być zatrudniony w:
• przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej,
• firmach montujących i sprzedających komputery,
• organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy
teleinformatyczne,
• firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy i
eksploatacji systemów teleinformatycznych,
• różnych jednostkach, na stanowisku administratora sieci komputerowych,
• firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne,
• firmach montujących i naprawiających telefony komórkowe.

Przy składaniu dokumentów należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do
kształcenia w określonym zawodzie.