Zamość
Technikum
Technikum Nr 5 w Zamościu - TM - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Nazwa oddziału

 TM - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki będzie przygotowany do:

·         użytkowania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej;

·         obsługi pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;

·         oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;

·         prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych;

·         organizowania prac związanych z eksploatacją sprzętu rolniczego;

·         obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych. 

Ukończenie szkoły umożliwia korzystanie ze środków UE.Technik mechanizacji rolnictwa może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania
i dystrybucji sprzętu rolniczego. Absolwenci, którzy zdadzą egzamin maturalny mają prawo ubiegania się o przyjęcie na wybraną przez siebie wyższą uczelnię.       

W zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki realizowane będą przedmioty ogólnokształcące, przedmioty zawodowe oraz dwa przedmioty poszerzające wiedzę zawodową:

    diagnozowanie usterek w mechanizacji rolnictwa;

    rolnictwo precyzyjne.

W  zakresie rozszerzonym przedmiotem będzie:

       • geografia.

Kształcenie praktyczne obejmuje zajęcia praktyczne (realizowane w Centrum Kształcenia Praktycznego) i praktykę zawodową w wymiarze 4 tygodni w klasie czwartej. Praktyki zawodowe organizowane są w nowoczesnych przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem oraz naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie, głównie ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych. Istnieje możliwość odbywania praktyk w gospodarstwach rodziców. Uczniowie kształcący się w tym zawodzie mają możliwość odbycia kursu na prawo jazdy kategorii T i B (bez ponoszenia opłat). Uczniowie chętni mają możliwość odbycia szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin i zdobycia kwalifikacji operatora wózka widłowego oraz operatora kombajnów.

Przedmioty punktowane:

·         - J. polski;

·        -  Matematyka;

·        -  Biologia;

·         -  Geografia.

Nauka trwa 5 lat.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Uczeń może uzyskać dyplom potwierdzający tytuł technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki po zdaniu egzaminu z dwóch kwalifikacji:

ROL.O2. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie;

ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.