Zamość
Technikum
Technikum Nr 2 w Zamościu - 1CP-technik elektroenergetyk transportu szynowego
Nazwa oddziału

 1CP-technik elektroenergetyk transportu szynowego

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Fizyka

Opis

 

Według prognoz w ciągu najbliższych lat rynek pracy będzie potrzebował coraz więcej pracowników/specjalistów z branży transportowej. Analizując rynek pracy, dostrzegamy duże potrzeby kształcenia w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego. Związane jest to ze stałym rozwojem przemysłu transportu szynowego, przechodzącego restrukturyzację, jak i z rozwojem ukierunkowanym na ekologię, czemu towarzyszą fundusze europejskie. Dokonując analizy lokalnego rynku pracy, dostrzegamy potrzebę kształcenia w wyżej wymienionym zawodzie. Faktem jest również, że zawód ten nie występuje w ofercie edukacyjnej w Zamościu.

Potrzeba kształcenia w zawodzie wynika również z potrzeb pracodawców, w tym przewoźników kolejowych, a także firm wykonujących prace związane z zasilaniem i siecią trakcyjną, które chętnie zatrudniają wysoko wykwalifikowanych pracowników posiadających wykształcenie kierunkowe.

Istotą pracy technika elektroenergetyka transportu szynowego jest organizacja pracy przy przeglądach i naprawach taboru kolejowego, maszyn i urządzeń na nim zainstalowanych oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej (sieci i podstacji trakcyjnych) w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy tych urządzeń oraz bezpieczeństwa ruchu pociągów.

Do typowych zadań zawodowych technika elektroenergetyka transportu szynowego należą m. in. :

- montowanie i eksploatacji sieci zasilających, doprowadzających energię do urządzeń trakcyjnych,

- montowanie i eksploatacja sieci trakcyjnej oraz pomocniczych urządzeń trakcyjnych,

- wykonywanie obsługi, diagnostyki i przeglądów środków transportu szynowego,

- wykonywania napraw środków transportu szynowego,

- prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej sieci trakcyjnych i środków transportu szynowego.

Uzyskanie tytułu technika elektroenergetyka transportu szynowego daje możliwość zatrudnienia m. in. w:

- zakładach taboru kolejowego,

- zakładach naprawczych taboru kolejowego,

- zajezdniach metra,  trolejbusowych, tramwajowych,

- przedsiębiorstwach produkujących tabor szynowy oraz związanych z elektroenergetyką i taborem szynowym,

- jako dyspozytorzy pracy drużyn trakcyjnych i brygad utrzymania sieci i podstacji trakcyjnych oraz jako maszyniści elektrycznych pojazdów trakcyjnych( po spełnieniu dodatkowych warunków kwalifikacyjnych i zdrowotnych).

W trakcie nauki zajęcia odbywają się w nowoczesnych pracowniach wyposażonych w urządzenia multimedialne oraz urządzenia i maszyny pozwalające posiąść sprawdzane na egzaminie umiejętności oraz wspierają pracę uczniów i kadry pedagogicznej podczas zajęć. Zajęcia z przedmiotów zawodowych wspierane są licznymi wycieczkami dydaktycznymi do kolejowych zakładów pracy.

Szkoła podejmując kształcenie w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego, uwzględniając potrzeby rynku oraz możliwości organizacyjne i kadrowe, wyznacza na początku etapu edukacyjnego kwalifikacje:

- Montaż i eksploatacje sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej. TKO.05

- Montaż i eksploatacje środków transportu szynowego. TKO.06.

Poprzez kwalifikacje w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia. Zdobycie określonej kwalifikacji potwierdzone będzie świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

W toku nauki uczeń zdobywa wykształcenie ogólnokształcące z maturą oraz kwalifikacje zawodowe, potwierdzone egzaminem z przygotowania zawodowego i dyplom technika elektroenergetyka transportu szynowego.

Technik elektroenergetyk transportu szynowego to zawód dający możliwość dalszego kształcenia. Uczniowie  mogą kontynuować swoją naukę na studiach inżynierskich.